Dostawa mikroskopu stereoskopowego

» Opis zapytania

3.3. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mikroskopu stereoskopowego.
3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ – SOPZ.
3.5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp pod warunkiem, iż produkt równoważny będzie posiadał takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe. Udowodnienie równoważności będzie leżało po stronie Wykonawcy. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać,
że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
3.6. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkty o parametrach nie gorszych niż wskazane w załączniku nr 4 do SIWZ – SOPZ.
3.7. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ i załącznikach do SIWZ, wskazano jakiekolwiek znaki towarowe lub oznaczenia, które mogą być uznane za znaki towarowe, należy przyjąć,
że wskazane oznaczenia lub znaki towarowe określają parametry techniczne równoważne od opisanych.
3.8. Wymagania Zamawiającego dotyczące warunków gwarancji:
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 4 do SIWZ - SOPZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.12.2020 | 11:30


» Lokalizacja

Wołoska 141
Warszawa 02-507
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
Wołoska 141
Warszawa 02-507
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się