Sukcesywna dostawa paliw dla eksploatowanej przez zamawiającego kotłowni w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. kod CPV: 09.13.51.00-5 olej opałowy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego
kod CPV: 09.13.51.00-5 olej opałowy

dla eksploatowanej przez zamawiającego kotłowni w okresie kolejnych 12 miesięcy wg następującej specyfikacji:
a) olej opałowy lekki– wartość opałowa nie niższa niż 42 600 kJ/kg, zawartość siarki nie więcej niż 0,10%, zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg, zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg - łączna ilość maksymalnie 270.000 l (z możliwością zmniejszenia ilości) – sukcesywna dostawa wg telefonicznych dyspozycji „zamawiającego” składanych na 2 dni przed wymaganym terminem dostawy, dostawy samochodowe loco magazyn zamawiającego, warunki płatności za dostawę – przelew 14, 21, 30 dni od dnia otrzymania faktury.
2. Na przedmiot zamówienia składa się:
a. dostawa oleju według zadysponowanych ilości, o jakości potwierdzonej stosownym certyfikatem wystawionym przez producenta lub uprawnioną jednostkę dołączonym do każdej dostawy,
b. zabezpieczenie przez dostawcę ciągłości dostaw oleju, bez względu na warunki atmosferyczne i rynkowe, itp. (utrzymywanie przez dostawcę 30 dniowych zapasów paliwa dla zamawiającego przewidzianych przepisami prawa dla „przedsiębiorstw energetycznych” w magazynie własnym),
c. dostawa objęta przedmiotem zamówienia musi być zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie załadunku, transportu paliw oraz warunkami zawartymi w niniejszych warunkach.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Warszawska 28
Przysucha 26-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Zespół Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze
ul. Warszawska 28
Przysucha 26-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się