Dostawa kruszyw budowlanych wraz z transportem

» Opis zapytania

1. Przedmiotem postępowania jest dostawa kruszyw budowlanych wraz z transportem i rozładunkiem w rodzajach i ilościach jak poniżej:
W zamówieniu podstawowym:
1) Część 1 Mieszanka żwirowo-piaskowa 0-63,00 mm (Pospółka) – ilość 200 ton
2) Część 2 Mieszanka żwirowo-piaskowa 0-31,5 mm (Pospółka sortowana) – ilość 100 ton
3) Część 3 Żwir kruszony 0-31,5 mm - ilość 50 ton
4) Część 4 Tłuczeń sortowany 31,5-63,00 mm – ilość 100 ton
5) Część 5 Kliniec 4-31,5 mm - ilość 200 ton
6) Część 6 Piasek naturalny 0-2 mm - ilość 500 ton
7) Część 7 Kruszywo łamane – mieszanka kruszywa 0-31,5 mm - ilość 200 ton
8) Część 8 Kruszywo łamane – mieszanka kruszywa 0-63,00 mm - ilość 300 ton
Prawo opcji:
1) Część 1 Mieszanka żwirowo-piaskowa 0-63,00 mm (Pospółka) – ilość 300 ton
2) Część 2 Mieszanka żwirowo-piaskowa 0-31,5 mm (Pospółka sortowana) – ilość 400 ton
3) Część 3 Żwir kruszony 0-31,5 mm – ilość 200 ton
4) Część 4 Tłuczeń sortowany 31,5-63,00 mm - ilość 200 ton
5) Część 5 Kliniec 4-31,5 mm - ilość 800 ton
6) Część 6 Piasek naturalny 0-2 mm - ilość 200 ton
7) Część 7 Kruszywo łamane – mieszanka kruszywa 0-31,5 mm - ilość 800 ton
8) Część 8 Kruszywo łamane – mieszanka kruszywa 0-63,00 mm - ilość 1000 ton
2. Kruszywo musi odpowiadać wymaganiom normy oraz powinno posiadać wymagane przepisami prawa odpowiednie atesty, certyfikaty i świadectwa jakości potwierdzające spełnienie tej normy.
3. Zamawiający po wykorzystaniu zamówienia podstawowego może skorzystać z prawa opcji, o czym powiadomi pisemnie Wykonawcę 7 dni wcześniej przed skorzystaniem z tego prawa.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całości zamówienia objętego prawem Opcji, jak również prawo do niekorzystania z prawa Opcji, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenia z tego tytułu.
5. Rozliczenie dostawy kruszywa wraz z transportem w ramach prawa opcji nastąpi wg cen jednostkowych wskazanych w formularzu ofertowym/umowie.
6. Oferowana przez Wykonawcę cena musi uwzględniać koszt transportu materiałów we wskazane przez Zamawiającego miejsce w granicach gminy Brzozów. Rozładunek kruszywa leży po stronie Wykonawcy.
7. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
8. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany w zależności od potrzeb Zamawiającego, po uprzednim zamówieniu telefonicznym lub e-mailowym najpóźniej w terminie 24-godzin od chwili złożenia zamówienia w przypadku zamówienia do 75 ton kruszywa lub w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia w przypadku zamówienia powyżej 75 ton kruszywa. Wraz z dostawą kruszywa Wykonawca przekaże Zamawiającemu kwity wagowe.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości i ilości dostarczanych kruszyw.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Legionistów 10
Brzozów 36-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Piasek

» Dane nabywcy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o.
ul. Legionistów 10
Brzozów 36-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się