Rewitalizacja parku w Radomicach poprzez budowę zadaszonej sceny oraz amfiteatru

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja parku w Radomicach – budowa sceny zadaszonej i amfiteatru na terenie działki nr 658/1, 95/9 obręb ewidencyjny Radomice, gminy Lipno 2. Zakres rzeczowy realizacji robót obejmuje: 1) Roboty budowlane – budowa sceny zadaszonej; 2) Roboty budowlane – budowa amfiteatru; 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) Projekt pt.: „Rewitalizacja parku w Radomicach – Etap 1 Budowa sceny zadaszonej i amfiteatru oraz wykonanie ścieżek parkowych i nasadzeń drzew i krzewów” opracowany przez Pracownię Architektury i Krajobrazu Ewa Szulc ul. Wspólna 3, 87 – 800 Włocławek 2) Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną opracowana przez GEOTEST Andrzej Swat ul. Noakowskiego 6a, 87 – 800 Włocławek 3) Przedmiary robót stanowiące Załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ – dokumenty te są formą pomocniczą i nie obejmują całego zakresu prac do wykonania. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek należytego oszacowania kosztów realizacji powyższego zamówienia w oparciu o projekty i wizję lokalną.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. A. Mickiewicza 29
Lipno 87-600
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Lipno
ul. A. Mickiewicza 29
Lipno 87-600
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się