Dostawa blachy ≠8 HARDOX400 dla TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie

» Opis zapytania

Zapraszamy do udziału w 3 rundzie zapytania i złożenia oferty uwzględniającej maksymalny upust cenowy na dostawę:

1 BLACHA 8mm GAT.HARDOX400 w ilości
2 261,00 kg
wymiar arkusza 1500 mm x 3000 mm x 8 sztuk

Do oferty, prosimy o dołączenie karty produktu w celu porównania parametrów.

------------------------------------

ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający dopuszcza dostawę gatunków innych niż wskazane przez Zamawiającego ale będące ich odpowiednikami wg innych norm. Pozostałe parametry w tym wymiary, parametry techniczne (fizyczne i chemiczne), jakość wykonania i materiały nie mogą być gorsze niż wynikające z oznaczenia gatunku wskazanego przez Zamawiającego oraz zgodne z aktualną wiedzą techniczną, produkowanych w gatunkach wg norm dopuszczających materiał na rynek Unii Europejskiej. Obowiązek udowodnienia powyższego w przypadku opisania produktu innym gatunkiem leży po stronie Wykonawcy.
W dokumencie tym Wytwórca deklaruje, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami określonymi w Zamówieniu.

----------------------------------------
1.Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP: TAURON Wytwarzanie S.A.
- Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno,
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury ,
- minimalny, wymagany okres gwarancji:12 miesięcy od daty dostawy,
- towar musi być fabrycznie nowy, w wielkościach wskazanych przez Zamawiającego,
- wraz z dostawą wymagana jest dokumentacja jakościowa.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego w opisie zapytania.

2. Dodatkowe kryteria należy określić potwierdzeniem poprzez wybór z listy rozwijalnej formularza elektronicznego.

3. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na jej podstawie system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana na podstawie kryterium: cena - 100%.
W cenie ofertowej netto wyrobu należy uwzględnić:
cenę produktu,
cenę transportu,
cło w przypadku importu /gdy obowiązuje/
inne składniki ceny /np. atestu /

4.Zastrzezenia Zamawiającego:
4.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
4.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.12.2020 | 08:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Metale

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się