Modernizacja infrastruktury IT systemu Finansowo-Księgowego – dostawa licencji oprogramowania bazodanowego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury systemu Finansowo Księgowego, na którą składa się dostawa licencji na oprogramowanie serwera bazodanowego wraz z usługą asysty technicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 48611000-4 Pakiety oprogramowania dla baz danych
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Chrzanowskiego 10
Gdynia 81-338
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Metale
  • Licencje i oprogramowanie

» Dane nabywcy

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
Gdynia 81-338
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się