„Zakup niszczarek biurowych”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2019 roku niszczarek dla potrzeb Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych:
CPV: 30191400-8 – niszczarki
3. Wykonawca, na własny koszt, dostarczy Przedmiot Umowy Zamawiającemu wraz z kompletną instrukcją obsługi, wymaganymi prawem certyfikatami oraz atestami wydanymi przez uprawnione organy w języku polskim Placówki Straży Granicznej, mieszczącej się w Łodzi przy
ul. Generała Maczka 35.
4. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę – Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zaproponowane w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w opisie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu. Wykonawca zobowiązany jest wykazać w złożonej ofercie równoważność.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 6 do SIWZ.

6. Podwykonawcy:
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wykonać część niniejszego zamówienia przy udziale podwykonawców zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców.
3) Szczegółowe zapisy dotyczące podwykonawstwa zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ.
7. Termin Gwarancji
Termin gwarancji na dostarczone niszczarki, jakiej Wykonawca udziela Zamawiającemu, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, które będzie oceniane zgodnie z rozdziałem XIV SIWZ. Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na dostarczone niszczarki na okres 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. Wykonawca może udzielić gwarancji na dostarczone niszczarki na okres dłuższy niż 24 miesiące.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy.
8. Inne:
1) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia dotychczasowemu wykonawcy, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp.
2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
4) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
6) Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
7) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.
8) Zamawiający nie określa standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a PZP.
9) Zamawiający nie stawia wymogu oraz nie przewiduje możliwość złożenia ofert w postaci
katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
10) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
11) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
12) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Piotrkowska 104
Łódź 90-926
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria biurowe

» Dane nabywcy

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104
Łódź 90-926
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się