Odbiór, transport ścieków bytowych i odcieków z Działu Zagospodarowania Odpadów mieszczącego się przy ul. Wrocławskiej 73 w Zielonej Górze” z podziałem na dwa zadania

» Opis zapytania

Zadanie nr 1
1. Odbiór, transport i przekazanie ścieków bytowo-gospodarczych do oczyszczalni ścieków w Łężycy. Szacowana ilość odcieków bytowo-gospodarczych ok. 720m3/rok. Czas trwania umowy: 01.01.2021 r. – 31.12.2021r.
2. Odbierający zobowiązany jest do opróżniania przy pomocy samochodu asenizacyjnego 3 zbiorników na nieczystości płynne ( ścieki bytowo – gospodarcze ) znajdujących na terenie Działu Zagospodarowania Odpadów Zamawiającego i ich transportu do Oczyszczalni Ścieków w Łężycy. Ścieki bytowo-gospodarcze pochodzą z terenu Działu Zagospodarowania Odpadów mieszczącego się w Zielonej Górze przy ulicy Wrocławskiej 73 w Zielonej Górze.
3. Ubiegający się o zlecenie zobowiązany jest dołączyć do oferty kserokopię aktualnej umowy na odbiór nieczystości płynnych podpisanej z Oczyszczalnią Ścieków.
4. Usługa musi być świadczona przy użyciu pojazdów specjalistycznych posiadających parametry techniczne i wyposażenie zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.

Zadanie nr 2
1. Odbiór, transport i przekazanie odcieków do oczyszczalni. Szacowana ilość odcieków ok. 925 m3/rok. Czas trwania umowy: 01.01.2021 r. – 31.12.2021r.
2. Odbierający zobowiązany jest do opróżniania przy pomocy samochodu asenizacyjnego instalacji MBP znajdującej się na terenie Działu Zagospodarowania Odpadów Zamawiającego z ocieków oraz ich transportu i przekazania do oczyszczalni odciekówtj. odpompowanie ze zbiornika obok budynku wentylatorowni zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego (ok. 3 razy w tygodniu).
3. Zawarcie umowy na odbiór odcieków z terenu Działu Zagospodarowania Odpadów należy do Zamawiającego.
4. Usługa musi być świadczona przy użyciu pojazdów specjalistycznych posiadających parametry techniczne i wyposażenie zgodne z obowiązującymi normami i przepisami

Zamawiający zastrzega, że podane ilości są wartością szacunkową, obrazującą możliwą wielkość zakresu przedmiotu zamówienia. W przypadku niezrealizowania w pełni zamówienia, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe . Podane ilości mogą różnić się od ilości faktycznie zleconych do odbioru w ramach zawartej umowy, są one podane w celu wyceny wynagrodzenia podanego w ofercie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

65-120 Zielona Góra


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze
ul. Zjednoczenia 110C
65-120 Zielona Góra
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się