Usługa wydruku poddruku do dyplomów ukończenia studiów dla potrzeb Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa wydruku poddruku do dyplomów ukończenia studiów dla potrzeb Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Druk poddruków do dyplomów będzie realizowany na materiałach własnych Wykonawcy.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje również: dostarczenie wydrukowanego nakładów książek (transport na ryzyko i koszt Wykonawcy) oraz rozładunek i wniesienie do miejsca wskazanego przez odbierającego w imieniu Zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13 – Dział Nauczania.
Koszty związane z dostawą gotowego przedmiotu zamówienia pod wskazane adresy winny zostać wliczone do ceny usług poligraficznych.
5. Wszelkie prace i czynności nieopisane w SIWZ, a zdaniem Wykonawcy niezbędne dla właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia należy traktować jako oczywiste, uwzględnić w kosztach realizacji zamówienia i wliczyć do ceny oferty.
6. Odbiór wydrukowanego nakładu objętego zamówieniem będzie się odbywał w momencie jego wydania upoważnionemu do odbioru pracownikowi odpowiednio w siedzibie wskazanej w ust. 5 i zostanie potwierdzony jego podpisem na protokole odbioru bez zastrzeżeń. Wzór protokołu stanowi załącznik do umowy.
7. Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń, nie oznacza potwierdzenia przez Zamawiającego braku wad fizycznych i prawnych przedmiotu umowy.
8. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, w tym w Załączniku nr 1 do SIWZ – OPZ, zostaną odrzucone.
9. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, w przypadku podania przez Zamawiającego w SIWZ, bądź załącznikach do SIWZ, nazw materiałów lub znaków towarowych Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, jednak o parametrach techniczno - jakościowych nie gorszych niż wskazane lub stanowiące dokładne odpowiedniki materiałów/produktów wymienionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca oferując materiał równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ
10. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie równoważności. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. W przypadku wątpliwości związanych z równoważnością materiałów Zamawiający będzie mógł poprosić o dodatkowe wyjaśnienia do Wykonawcy i/lub niezależnych jednostek badawczych mogących potwierdzić spełnienie wymagań.
11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia - Podwykonawcom. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, zakresu (część) zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania firm Podwykonawców (zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp). Jeżeli Wykonawca nie zamieści w ofercie ww. informacji, wówczas zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału Podwykonawców. W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jego działania jak za własne.
12. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby pracujące przy obsłudze maszyn drukarskich, wykonujące czynności objęte przedmiotem zamówienia w zakresie druku, byli zatrudnieni przez Wykonawcę (lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.).
13. Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej czynności. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy.
14. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2020 | 10:30


» Lokalizacja

Plac Matejki 13
Kraków 31-157
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi poligraficzne

» Dane nabywcy

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Plac Matejki 13
Kraków 31-157
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się