Dostawa sprzętu komputerowego do nowopowstałego gmachu konferencyjno – dydaktyczno – laboratoryjnego Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem postępowania jest dostawa sprzętu komputerowego do nowopowstałego gmachu konferencyjno – dydaktyczno – laboratoryjnego Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
2. Pełna lista przedmiotów składających się na niniejsze zamówienie zamieszczona jest w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zatem Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w stosunku do jednej lub wszystkich części przedmiotu zamówienia określonego w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza wycenę poszczególnych pozycji w ramach części.
4. Wykonawca zapewnia, że dostarczony sprzęt nie posiada wad fizycznych i prawnych oraz został wprowadzony do obrotu zgodnie z aktami prawnymi wdrażającymi Dyrektywy Nowego Podejścia.
5. Cały sprzęt musi mieć kompletne odpowiednie okablowanie niezbędne do uruchomienia poszczególnych urządzeń.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych dostaw oraz zastosowanych podzespołów.
7. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 2 do SIWZ przeznaczony będzie do użytku wewnętrznego dla celów dydaktycznych i naukowych, w związku z tym Zamawiający wymaga spełnienia parametrów minimalnych określonych w ww. załączniku, które zostały podyktowane specyfiką Uczelni.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWZ (Arkusz cenowy). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, w której w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającego będzie wynikać, iż zaoferowany asortyment jest o takich samych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta.
9. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę sprzętu równoważnego o równoważnej wydajności Zamawiający będzie weryfikował równoważność za pomocą następujących mierników:
a) w przypadku procesorów (do komputerów stacjonarnych i serwerów oraz notebooków)
- za pomocą testu PassMark - CPU Mark publikowany na stronie:
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php - według wyników testu z dnia
10.11.2020 r.
b) w przypadku procesorów graficznych:
- za pomocą testu PassMark G3D Rating publikowany na stronie:
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php - według wyników testu z dnia 10.11.2020r.
Ww. testy znajdują się w zakładce, w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ
10. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na dostarczony sprzęt.
Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert opisane w rozdziale XVIII SIWZ.
W przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty. Zamawiający wymaga aby warunki gwarancyjno-serwisowe wynikały bezpośrednio z PN oferowanego sprzętu lub dołączonej opcji serwisowej z podanym PN. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji podanych informacji bezpośrednio na infolinii Producenta.
Zamawiający podzielił zamówienie na następujące Części:
Część nr 1 Laptopy
poz. 1 - Dostawa notebooka 14"-14.1" - 17 sztuk;
poz. 2 - Dostawa Notebook 14"-14.1" – 2 sztuk;
Część nr 2 Monitory
poz. 1 – Dostawa interaktywnych monitorów - 5 sztuk
Zamawiający nie zastrzega liczby Części na jaką Wykonawca może złożyć ofertę. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje w arkuszu asortymentowo-cenowym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2020 | 10:30


» Lokalizacja

90-924 Łódź


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Politechnika Łódzka
ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się