Dom Pomocy Społecznej w Żydowie :,,Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych Domu Pomocy Społecznej w Żydowie na potrzeby własne ”

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych na potrzeby własne w ilości szacunkowej 80.000,00 litrów (osiemdziesiąt tysięcy) do kotłowni olejowych Domu Pomocy Społecznej w Żydowie.
2.Zamawiający oświadcza, iż nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub obrotu paliwami i energią w rozumieniu art. 32 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 833), zaś olej napędowy do celów grzewczych zakupiony od Wykonawcy przeznaczony będzie wyłącznie na własny użytek.
3.Miejsce realizacji dostawy – tankowania:
1)Kotłownia nr 1 - 20 zbiorników o poj.1000 litrów każdy;
2)Kotłownia nr 2 - 5 zbiorników o poj.1500 litrów każdy;
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 09135100-5 - olej opałowy.
4.Postanowienia ogólne dot. przedmiotu zamówienia :
1)Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2)Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3)Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – tekst jednolity).
4)Przedmiotem niniejszego zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej.
5)Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
6)Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
5.Minimalne wymagania dla oleju opałowego:
Olej opałowy musi spełniać parametry jakościowe nie gorsze niż określone w normie PN-C- 99024:2011 dla L-1 z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z dnia 14 grudnia 2016 r. poz. 2008) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz.U. 2019 r., poz. 1822), tj.:
 gęstość w temp. 15 °C – nie wyższa niż 860 kg/m3
 wartość opałowa – nie mniejsza niż 42,60 MJ/kg
 temperatura zapłonu - min. 56 °C
 lepkość kinetyczna w temp. 20 °C nie większa niż 6 mm2 /s
 temperatura płynięcia max -20 °C
 skład frakcyjny:
- do 250 °C destyluje nie więcej niż: 65% (V/V)
- do 350 °C destyluje nie więcej niż: 85% (V/V)
 pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej) nie większa niż 0,3% (m/m)
 zawartość siarki nie większa niż 0,1% (m/m)
 zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg
 pozostałość po spopielaniu nie większa niż 0,01% (m/m)
 zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż 24 mg/kg
 zawartość znacznika SY 124 min. 6 max. 9 mg/l
 zawartość barwnika S Red 19 min. 6,3 mg/l
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ i załącznikach do SIWZ


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Żydowo 107
Polanów 76-010
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe
  • Paliwa jądrowe
  • Paliwa płynne
  • Węgiel, brykiet, koks, torf i produkty koksownicze
  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Dom Pomocy Społecznej w Żydowie
Żydowo 107
Polanów 76-010
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się