Wywóz nieczystości stałych dla Politechniki Lubelskiej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług odbioru, transportu i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z obiektów dydaktycznych oraz domów studenckich Politechniki Lubelskiej oraz czyszczenie zsypów
w budynkach 11 kondygnacyjnych.
Zamówieniem objęte są jednostki Politechniki Lubelskiej zlokalizowane w Lublinie przy ul. Nadbystrzyckiej oraz ul. Bernardyńskiej.
Cykliczny odbiór i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych stałych niesegregowanych
Cykliczny odbiór i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych segregowanych
Cykliczny odbiór i zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych
Cykliczny odbiór i zagospodarowanie odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ.
Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
• opróżniania pojemników, załadunku worków do pojazdów specjalistycznych przystosowanych do odbioru odpadów,
• kierowania pojazdami specjalistycznymi służącymi do wykonania zamówienia, (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).
Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Nadbystrzycka 38D
Lublin 20-618
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38D
Lublin 20-618
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się