PRZYGOTOWYWANIE DOSTARCZANIE I WYDAWANIE GORĄCYCH POSIŁKÓW JEDNODANIOWYCH KLIENTOM MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOWNIE W ROKU 2021

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych klientom MOPS w Głownie w 2021 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1252 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie wyżej wymienionej ustawy. Przedmiot zamówienia realizowany będzie m.in. w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu“ na lata 2019-2023 dla klientów MOPS w Głownie.
2. Przewidywana przez Zamawiającego liczba posiłków dla osób objętych pomocą i uprawnionych do otrzymywania jednego gorącego posiłku w terminie od 2.01.2021r. do 31.12.2021r. będzie wynosiła od 15.240 do 22.860 posiłków. Zakres usług, będących przedmiotem zamówienia będzie obejmował odpowiednio: w skali dnia - przygotowywanie, dostarczenie i wydawanie od 60 do 90 posiłków dziennie. Faktyczna liczba posiłków będzie uzależniona od bieżącego zapotrzebowania i wydanych decyzji.
3. Wykonawca zapewni posiłki przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych, przy czym w ciągu 5 dni serwuje po jednym daniu z każdej grupy od 1-5 wymienionej w załączniku nr 2 do umowy. Gorący posiłek jednodaniowy oznacza zupę z wkładką mięsną podawaną 2 razy w tygodniu o pojemności nie mniejszej niż 500 ml z porcją pieczywa - 2 duże kromki chleba lub 1 duża bułka (co najmniej 100 gram pieczywa) oraz drugiego dania podawanego 3 razy w tygodniu o gramaturze nie mniejszej niż 400g. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków na bazie świeżych produktów. Wykonawca nie może wykorzystywać do przygotowywania posiłków produktów wysoko przetworzonych (np. zupy w proszku). Wydawane przez Wykonawcę posiłki nie mogą być przygotowywane wcześniej niż w dniu ich wydania. Posiłki powinny być dobrej jakości, posiadać odpowiednie walory smakowe i estetyczne. Zamawiający wymaga, aby posiłki były urozmaicone, co oznacza, że posiłki będą przygotowywane wg zróżnicowanych jadłospisów przez kolejne tygodnie zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy. Każdy tygodniowy jadłospis musi się różnić od poprzedniego przynajmniej dwoma daniami. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowywania dwutygodniowego jadłospisu ( z załącznika nr 2 do umowy) i przedstawienia go Zamawiającemu nie później niż w ostatnim dniu roboczym tygodnia poprzedzającego jego wprowadzenie. Jadłospis może być przekazany Zamawiającemu osobiście, faxem lub pocztą elektroniczną.
4. Posiłki będą wydawane klientom codziennie tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych, w godzinach 12:00-15:00. Wykonawca zobowiązany będzie do wydawania posiłków każdej osobie uprawnionej, posiadającej decyzję administracyjną o przyznanej pomocy w zakresie dożywiania dla siebie i członków rodziny, na podstawie imiennego talonu, ważnego na dany miesiąc ( wzór talonu stanowi załącznik nr 1 do umowy). Talon zawierać będzie: pieczęć Zamawiającego, numer, imię i nazwisko osoby uprawnionej, liczbę przyznanych posiłków dla osoby uprawnionej i członków jej rodziny na każdy dzień danego miesiąca ze wskazaniem okresu przyznania posiłku. Zamawiający co miesiąc będzie dostarczał talony uprawniające do wydania gorącego posiłku z wyłączeniem miesiąca stycznia, w którym to miesiącu osoby będą zgłaszane sukcesywnie. W przypadku każdorazowej zmiany Zamawiający przekaże Wykonawcy informację dotyczącą zmiany liczby posiłków do przygotowania i wydania. Informacja zostanie przekazana telefonicznie najpóźniej do godziny 15:00 w dniu poprzedzającym dzień przygotowania i wydawania posiłków. Informacje dotyczące liczby posiłków do przygotowania i wydania w dniu następującym po dniu wolnym od pracy (dotyczy także sobót) Zamawiający zobowiązany będzie przekazać w dniu poprzedzającym dzień (dni) wolny(e) od pracy. Nie dopuszcza się wydawania zamiast gorącego jednodaniowego posiłku, innych zamiennych produktów żywnościowych lub gotówki. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu uzupełnionych i podpisanych przez klientów talonów za dany miesiąc nie później niż drugiego dnia miesiąca następnego po miesiącu wykonania usługi. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego powiadomienia uprawnionego pracownika Zamawiającego o nieobecności klienta przez okres co najmniej jednego dnia. W przypadku nieobecności klienta w wyznaczonych godzinach w danym dniu, klient nie otrzymuje zaległego posiłku w dniu następnym.
Wykonawca zobowiązany jest do rozliczania się z MOPS w Głownie na podstawie faktur za faktycznie wydane posiłki.
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca świadczył usługę wydawania posiłków w lokalu zlokalizowanym w centrum Miasta Głowna, w którym będą wydawane posiłki. Przez centrum Miasta Głowna rozumie się teren w odległości nie większej niż 1000 metrów w linii prostej licząc od siedziby Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Młynarskiej 15. Lokal w którym będą wydawane posiłki musi spełniać wymogi w zakresie świadczenia usług zbiorowego żywienia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymogami sanitarnymi, w szczególności przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1252 ze zm. ). Lokal ma być ogrzewany. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił możliwość spożywania posiłku w miejscu jego wydawania dla min. 25 osób - miejsca siedzące przy stołach. W przypadku konsumpcji posiłku na miejscu, Wykonawca musi zapewnić klientom własne, czyste naczynia i sztućce. Zamawiający nie dopuszcza stosowania sztućców jednorazowych. Pozostałe osoby uprawnione do otrzymania posiłku będą otrzymywały posiłki na wynos, w naczyniach jednorazowych; Wykonawca zapewni naczynia jednorazowe, odpowiednie do rodzaju posiłku, tj, naczynie głębokie na zupę i naczynie na drugie danie oraz oddzielne naczynie na surówkę; posiadających atesty higieniczne PZH, dopuszczające naczynia do kontaktu z żywnością. W lokalu, w którym będą przygotowywane i wydawane posiłki zabrania się sprzedaży i spożywania alkoholu w godzinach 12:00-15:00, tj. w czasie wydawania posiłków.
6. W okresie trwania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i zakazu spożywania posiłków w miejscu ich wydawania oraz przebywania klientów w miejscu wydawania posiłków, za wyjątkiem przebywania w celu odbioru przygotowanego posiłku. Osoby uprawnione do otrzymania posiłku będą otrzymywały posiłki na wynos, w naczyniach jednorazowych; Wykonawca zapewni naczynia jednorazowe, odpowiednie do rodzaju posiłku, tj, naczynie głębokie na zupę i naczynie na drugie danie oraz oddzielnie naczynie na surówkę; posiadające atesty higieniczne PZH, dopuszczające naczynia do kontaktu z żywnością.
7. W przypadku posiłków dowożonych do lokalu, gorący posiłek musi być dowieziony przez Wykonawcę na własny koszt, w pojemnikach zbiorczych przeznaczonych do przewożenia żywności i spełniających wymogi sanitarne w godzinach 12:00-14:00. Wydawane posiłki muszą być gorące, tj. temperatura wydawanej zupy nie może być niższa niż 75º C, temperatura wydawanego drugiego dania nie może być niższa niż 63º C. Nie dopuszcza się podgrzewania posiłków w kuchenkach mikrofalowych. Wykonawca zapewni obsługę przy wydawaniu posiłków. Wykonawca na swój koszt zapewni w miejscu wydawania posiłków, wagę elektroniczną (posiadającą legalizację), na której winien ważyć wydawane porcje dla klientów oraz termometr do sprawdzania temperatury wydawanych posiłków.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przeprowadzanej przez upoważnionych pracowników w zakresie należytej realizacji zamówienia, tj.w zakresie menu, ilości, jakości gramatury i temperatury posiłków oraz uprawnień i kwalifikacji osób uczestniczących w realizacji zamówienia.
9. Liczba posiłków do przygotowania, dostarczenia i wydania nie przekroczy liczby 22.860 posiłków i nie będzie niższa niż 15.240 posiłków. Nie wykorzystanie przez Zamawiającego limitu 22.860 posiłków nie może być przedmiotem roszczeń ze strony Wykonawcy.
10. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty wyłącznie za przygotowane i wydane posiłki.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Ludwika Norblina 1
Głowno 95-015
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie
ul. Ludwika Norblina 1
Głowno 95-015
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się