Remont pobocza ul. Kasztanowej w miejscowości Pasikurowice, gm. Długołęka

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu pobocza i wykonaniu przeniesienia słupów oraz skablowaniu sieci teletechnicznej na dz. nr 402 w miejscowości Pasikurowice, ul. Kasztanowa, gm. Długołęka, wg poniższego zakresu:
1)Branża drogowa m.in.:
a)wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych,
b)wykonanie warstw konstrukcyjnych pobocza,
c)wykonanie ław pod krawężniki i montaż krawężników betonowych,
d)wykonanie ławy pod obrzeża betonowe i montaż obrzeży betonowych,
e)wykonanie nawierzchni pobocza z kostki betonowej szarej,
f)wykonanie w terenie oznakowania organizacji ruchu zastępczego zgodnie z zatwierdzonym projektem
g)oczyszczenie istniejącego rowu
h)odtworzenie zieleni
2)Branża telekomunikacyjna m.in.:
a)przeniesienie słupa telekomunikacyjnego
b)likwidacja słupów telekomunikacyjnych
c)budowa przyłączy telekomunikacyjnych
d)budowa przejścia pod drogą metodą bezwykopową (przecisk)
e)budowa studni telekomunikacyjnych
f)zabezpieczenie kabli energetycznych
2.Zakres i przedmiot zamówienia opisany jest w:
1) niniejszej SIWZ,
2) Projekcie umowy (załącznik nr 6 do SIWZ)
3) Dokumentacji projektowej sporządzonej przez: Systemy Teleinformatyczne „OPTEL” Sp. Z o.o. Sp. k., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław, w skład której wchodzą:
a)dla branży drogowej:
- projekt wykonawczy
- projekt organizacji ruchu zastępczego
- przedmiar robót
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)
b) Dla branży telekomunikacyjnej:
- projekt techniczno-wykonawczy
- projekt zagospodarowania terenu
- przedmiar robót
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.12.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Długołęka, ul. Robotnicza 12
Mirków 55-095
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Długołęka
Długołęka, ul. Robotnicza 12
Mirków 55-095
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się