Zakup paliw płynnych z dystrybutorów na stacji paliw

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż w formie bezgotówkowej paliw płynnych do pojazdów i urządzeń będących w użytkowaniu Zamawiającego poprzez tankowanie z dystrybutorów na stacji paliw Wykonawcy bezpośrednio do zbiorników paliwa pojazdów i urządzeń oraz przystosowanych do przewozu paliwa kanistrów będących własnością Zamawiającego, w okresie od 01 stycznia 2021 r.do 31 grudnia 2021 r.Szacowane zapotrzebowanie na ON w 2020 roku ogółem: 121000 litrów Szacowane zapotrzebowanie na Pb 95 w 2020 roku ogółem: 4 500 litrów 2. Zakupione paliwa muszą spełniać wymagania zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN-EN 590:2013-12 – olej napędowy oraz PN-EN 228 – benzyna bezołowiowa 95) i przepisami branżowymi (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r.,poz. 1680). 3. Wykonawca gwarantuje jakość paliwa zgodną z aktualnie obowiązującymi normami a także zapewnia ciągłość dostaw paliw na potrzeby Zamawiającego. Wykonawca przedstawi dokumenty i świadectwa jakościowe paliw na każde żądanie Zamawiającego. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości, bez informowania i uzyskiwania zgody Wykonawcy, w trakcie trwania umowy szacowanego zapotrzebowania na paliwa – ON, PB 95. Wymagania dotyczące stacji paliw 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest posiadanie na terenie miasta lub gminy Zgierz co najmniej jednej stacji paliw czynnej całodobowo. 2. Wykonawca musi zapewnić możliwość całodobowego dokonywania zakupów paliwa na swojej stacji paliwowej mieszczącej się na terenie miasta lub gminy Zgierz jak również w dni wolne od pracy, niedziele i święta. 3. Przez stacje paliw Zamawiający rozumie stację paliw co najmniej jedną, zlokalizowaną w promieniu nie większym niż 15 km od siedziby Zamawiającego. 4. Stacja paliw winna posiadać monitoring zewnętrzny. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia: 1. Bezgotówkowy zakup paliwa odbywać się będzie na podstawie dowodu wydania paliwa (WZ) zawierającego: datę zakupu, ilość i rodzaj paliwa, nr rejestracyjny pojazdu lub nazwę sprzętu, cenę jednostkową brutto (cena detaliczna) obowiązującą na stacji paliw w dniu zakupu (tankowania), cenę jednostkową brutto z zastosowanym rabatem, wartość brutto z zastosowanym rabatem, wartość rabatu, co będzie podstawą do wystawienia zbiorczych faktur VAT, oddzielnie na każdy pojazd, wraz z zestawieniem tankowań 2. Każda ilość i rodzaj zakupionego bezgotówkowo paliwa musi być potwierdzona przez wykonawcę w karcie drogowej pojazdu, którą ma obowiązek przedłożyć kierowca pojazdu po każdej przyjętej dostawie paliwa. Zamawiający przedłoży wykonawcy w miejscu realizacji zamówienia wykaz pojazdów wraz z numerami rejestracyjnymi oraz wykaz sprzętu, które użytkuje Zamawiający . 3. Każdorazowo do faktury wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokładną ewidencję wykonanych transakcji, (dokument WZ). 4.Wykonawca określi i przekaże Zamawiającemu telefony kontaktowe, numery faksów oraz dokona innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zobowiązań wynikających z umowy. 5 Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia aneksu do umowy w przypadku zwiększenia ilości pojazdów w trakcie trwania umowy, będących na wyposażeniu zamawiającego. Zamawiający załączy do umowy wykaz wszystkich posiadanych w użytkowaniu samochodów i sprzętu na dzień zawarcia umowy. 6. Zamawiający ponosił będzie jedynie koszty zakupionego paliwa wg ceny na dystrybutorze w dniu tankowania, pomniejszonej o udzielony rabat. W przypadku zakupu paliwa w ilości mniejszej niż szacowane, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 7.Dokonywane zakupy rozliczane będą nie częściej niż dwa razy w miesiącu tj. na 15-go każdego dnia miesiąca i na ostatni dzień miesiąc kalendarzowego

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.12.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Kościelna 42529
Zgierz 95-100
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe
  • Paliwa jądrowe
  • Paliwa płynne
  • Węgiel, brykiet, koks, torf i produkty koksownicze

» Dane nabywcy

Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Dąbrówce Wielkiej k/Zgierza
ul. Kościelna 42529
Zgierz 95-100
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się