Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2021-2022

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew oraz usuwanie drzew. Prace będą prowadzone na terenach zieleni urządzonej takich jak: parki, skwery, zieleńce, osiedla mieszkaniowe, tereny przy szkołach i przedszkolach, na nieurządzonych działkach gminnych, a także w pasach drogowych dróg gminnych
– w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego.

1) Podstawą wykonania prac będą pisemne zlecenia Zamawiającego wraz z prawomocną decyzją zezwalającą na wycinkę lub pielęgnację drzew (w przypadku prac na terenach wpisanych do rejestru zabytków).
2) W zleceniach określone zostaną: szczegółowy zakres prac (na podstawie oględzin stanu drzew i opracowań z zakresu inwentaryzacji i gospodarki drzewostanem), lokalizacja oraz termin wykonania prac.
3) W przypadku zdarzeń nagłych takich jak wiatrołomy, zwały lub wyłamania konarów zagrażające bezpieczeństwu ludzi i mienia, Zamawiający telefonicznie oraz pocztą elektroniczną zleci Wykonawcy niezwłoczne usunięcie zagrożenia.
4) Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej oraz arborystyki.
5) W celu należytej realizacji zamówienia Zamawiający żąda odpowiedniego przygotowania merytorycznego Wykonawcy oraz dysponowania sprzętem technicznym, takim jak: samochód przystosowany do transportu zrębków i drewna, piły spalinowe, zestawy alpinistyczne, urządzenie podnoszące np. podnośnik koszowy, rozdrabniacz gałęzi, frezarka do karpin.
6) Metodę wykonania prac (alpinistyczna, z podnośnika, z użyciem drabin lub rusztowań) Wykonawca dostosuje do wielkości drzewa, stopnia trudności prac, istniejących warunków atmosferycznych i z zachowaniem zasad bhp.
7) Prace powinny być prowadzone w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników terenów publicznych, z uwzględnieniem ograniczeń – w szczególności norm hałasu – wynikających z położenia w strefach ochrony uzdrowiskowej.
8) Urobek (pnie, gałęzie, karpiny) należy niezwłocznie, tj. w tym samym dniu, w którym wykonywane są prace, usunąć z terenu prac – gałęzie i pnie o średnicy większej niż 10 cm, pocięte na odcinki o długości max 1m należy odstawić do bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Słowiczej w Konstancinie-Jeziornie, a drobniejsze gałęzie, korę, liście itp. rozdrobnić rębakiem i usunąć z miejsca robót zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 791 t.j.) przy czym część zrębków wykorzystać do ściółkowania nasadzeń drzew i krzewów znajdujących się w rejonie prac pielęgnacyjnych / wycinkowych.
9) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na cały okres trwania umowy w kwocie minimum 150.000,00 zł.
10) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
11) W ramach zamówienia należy wykonać następujące prace:
CIĘCIA DRZEW - PIELĘGNACYJNE I FORMUJĄCE
- Usunięcie gałęzi obumarłych, nadłamanych, wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi, formowanie kształtu drzewa, rozluźnienie korony w wymiarze nieprzekraczającym 30 % korony – zgodnie z art. 87a ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zmianami) – zwanej dalej „uop”, wraz z uprzątnięciem i wywozem urobku (przy czym część zrębków należy przeznaczyć do ściółkowania nasadzeń drzew i krzewów znajdujących się w rejonie prowadzonej pielęgnacji);
CIĘCIA SPECJALISTYCZNE DRZEW - W CELU POLEPSZENIA STATYKI
Usunięcie gałęzi w wymiarze nieprzekraczającym 50 % korony w celu polepszenia statyki drzewa, wraz z uprzątnięciem i wywozem urobku (przy czym część zrębków należy przeznaczyć do ściółkowania nasadzeń drzew i krzewów znajdujących się w rejonie prowadzonej pielęgnacji);

ZABIEGI SPECJALISTYCZNE:
- PIELĘGNACJA MŁODYCH DRZEW POSADZONYCH PRZED 2 - 10 SEZONAMI - Wymiana lub montaż palikowania: mocowanie każdego z drzew plecioną taśmą tekstylną szerokości min. 4 cm wiązaną na krzyż do trzech okorowanych, impregnowanych ciśnieniowo palików średnicy min. 8 cm i wysokości min 2,5 m (głębokość osadzenia w gruncie dostosowana do wysokości sadzonki) połączonych sześcioma listwami poprzecznymi (po trzy na górze i na dole) i wykonanie zabezpieczenia każdego pnia przed uszkodzeniami powodowanymi przez podkaszarki i zwierzęta - osłoną z tworzywa sztucznego, która jest elastyczna (nie ogranicza przyrostu pnia na grubość), odporna na działanie promieniowania UV, montowana bezpośrednio przy pniu od jego podstawy do wys. min. 25 cm, w kolorze brązowym lub zielonym, lub czarnym (na drzewach w skupiskach kolor osłon musi być jednolity). Odchwaszczenie misy o średnicy 0,50 m od pnia, ściółkowanie misy zrębkami drewnianymi lub korą mieloną warstwą grub. 5 cm, zasilenie sadzonki nawozem sezonowym wraz nawodnieniem, wykonanie cięć kształtujących koronę, usuwających posusz i wyłamania oraz odrosty pniowe i korzeniowe.
- ZAKŁADANIE WIĄZAŃ ELASTYCZNYCH zapobiegających rozłamaniom.
Do wykonania wiązań należy użyć systemu Cobra składającego się z lin z włókna polipropylenowego o splotach 8-, 12- i 24-krotnych, z amortyzatorami. Wytrzymałość systemu, dostosowana do rodzaju rozwidlenia i wielkości drzewa – 0,58 t (wytrzymałość liny 0,68 t); 1,80 t (wytrzymałość liny 2 t); 3,00 t (wytrzymałość liny 3,45); 5,40 t (wytrzymałość liny 6,15 t), 10,50 t (wytrzymałość liny 11,37 t). Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia certyfikatu potwierdzającego pochodzenie użytych wiązań. Wiązanie musi być w sposób trwały oznaczone datą założenia oraz nazwą Wykonawcy dokonującego montażu wiązania. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej montażu wiązań w koronie drzewa i przedstawienia jej Zamawiającemu;
- ZAKŁADANIE WIĄZAŃ STATYCZNYCH na rozłamanych pniach lub konarach lub w celu zapobieżenia wyłamaniom;
- PIELĘGNACJA DRZEW POMNIKOWYCH - usuwanie posuszu i konarów zagrażających z drzew pomnikowych wraz z uprzątnięciem i wywozem urobku.
- ZABEZPIECZANIE PNI DRZEW SIATKĄ stalową ocynkowaną o oczkach o wymiarach 5 x 5 cm poprzez owinięcie pnia po całym obwodzie, od podstawy do wysokości min. 1 m, w celu zapobieżenia uszkodzeniom powodowanym przez zwierzęta (np. bobry). Krańce siatki muszą być trwale i bezpiecznie spięte, w sposób uniemożliwiający odwinięcie osłony bez użycia narzędzi;
- ZABEZPIECZANIE UBYTKÓW POWIERZCHNIOWYCH o powierzchni do 1 m2 bez naruszania warstwy ochronnej z zabezpieczeniem krawędzi rany środkiem grzybobójczym;
- USUWANIE DRZEW – wycinanie drzew obumarłych i zagrażających, z pocięciem drewna (dłużyce oraz konary i gałęzie o średnicy powyżej 10 cm na odcinki o długości do 1 m), wywóz urobku (drewno mogące stanowić opał - do bazy ZGK przy ul. Słowiczej, pozostałe usunąć z miejsca robót zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797) przy czym część zrębków należy przeznaczyć do ściółkowania nasadzeń drzew i krzewów znajdujących się w rejonie prowadzonej pielęgnacji; uprzątnięcie terenu.
- FREZOWANIE KARPIN – obniżenie pnia drzewa frezarką 20 cm poniżej poziomu gruntu oraz zasypanie ubytku ziemią urodzajną z zagęszczeniem, usunięcie odrostów korzeniowych oraz zabezpieczenie środkiem chwastobójczym w celu zapobieżenia odrastaniu, wyrównanie i uprzątnięcie terenu, wywóz urobku, uprzątnięcie terenu. W przypadku usuwania karpiny z trawnika w miejsce po jej usunięciu należy wysiać mieszankę nasion traw.
UTRZYMANIE KRZEWÓW:
- CIĘCIA FORMUJĄCE KRZEWY O WYSOKOŚCI POWYŻEJ 2 m – redukcja przerośniętych gałęzi krzewów w celu utrzymania formowania i stymulacji zagęszczenia krzewów;
- CIĘCIA ODMŁADZAJĄCE KRZEWY: usunięcie gałęzi obumierających i słabo ulistnionych w celu stymulacji krzewu do wytwarzania nowych pędów, wywóz urobku;
USUWANIE KRZEWÓW wraz z karpiną, zasypanie powstałego dołu ziemią urodzajną z zagęszczeniem, wyrównanie terenu, wywóz urobku, uprzątnięcie terenu. W przypadku usuwania krzewu z trawnika w miejsce po jego usunięciu należy wysiać mieszankę nasion traw.
OCHRONA KASZTANOWCÓW PRZED SZROTÓWKIEM – założenie opasek lepowych na pnie drzew na wysokości 1 m od podstawy oraz malowanie pni drzew środkiem owadobójczym poniżej opaski lepowej, usunięcie opasek po oblepieniu ich szkodnikami. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawi dokument potwierdzający pochodzenie użytego środka owadobójczego. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków dopuszczonych do stosowania na terenach publicznych i do obrotu na terenie Polski.
USUWANIE WYWROTÓW I ZŁOMÓW – pocięcie i uprzątnięcie powalonego
lub złamanego drzewa, usunięcie urobku z miejsca robót zgodnie z ustawą z dnia 1 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992.).
USUWANIE PODROSTÓW KRZEWÓW i DRZEW NIEWYMAGAJĄCYCH ZEZWOLENIA zgodnie z art. 83 f. ust. 1 pkt 1 i 3 uop wraz z uprzątnięciem terenu i wywozem urobku.
ODSŁANIANIE SKRAJNI CIĄGÓW PIESZYCH I JEZDNYCH – usuwanie gałęzi drzew uniemożliwiających swobodne i bezpieczne poruszanie się osób i pojazdów, a także zasłaniających znaki drogowe i kamery monitoringu miejskiego z uwzględnieniem infrastruktury drogowej – nad ciągami pieszymi do wys. 2,50 m, nad ciągami jezdnymi do wys. 4,50 m, wywóz urobku, uprzątnięcie terenu.
MIKORYZOWANIE I ZASILANIE DOJRZAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW LIŚCIASTYCH I IGLASTYCH - poprawienie zdrowotności i zasilenie roślin poprzez wprowadzenie w obrębie bryły korzeniowej grzybni grzybów mikorytycznych lub nawozów sezonowych. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawi dokument potwierdzający pochodzenie użytej grzybni / nawozów. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków dopuszczonych do stosowania na terenach publicznych i do obrotu na terenie Polski.

Wykaz przewidywanych ilości prac

Prace będą zlecane przez Zamawiającego sukcesywnie, zgodnie z bieżącymi potrzebami. Zamawiający zastrzega sobie zmianę podanych poniżej ilości zleconych prac do wysokości kwoty umownej.
lp

Rodzaj prac JEDNOSTKA przewidywana ilość w 2021 r. przewidywana ilość w 2022 r.


CIĘCIA DRZEW – PIELĘGNACYJNE I FORMUJĄCE
1. o obw. do 50 cm szt. 20 20
2. obw. 51 – 100 cm szt. 100 100
3. obw. 101 – 150 cm szt. 110 110
4. obw. 151 – 200 cm szt. 110 110
5. obw. 201 – 250 cm szt. 40 40
6. obw. 251 – 300 cm szt. 40 40
7. powyżej 300 cm szt. 10 10
CIĘCIA SPECJALISTYCZNE DRZEW – W CELU POLEPSZENIA STATYKI
8. obw. 51 – 100 cm szt. 1 1
9. obw. 101 – 150 cm szt. 3 3
10. obw. 151 – 200 cm szt. 3 3
11. obw. 201 – 250 cm szt. 5 5
12. obw. 251 – 300 cm szt. 4 4
13. powyżej 300 cm szt. 2 2
ZABIEGI SPECJALISTYCZNE
14. PIELĘGNACJA MŁODYCH DRZEW POSADZONYCH PRZED 2-10 SEZONAMI szt. 30 30
15. ZAKŁADANIE WIĄZAŃ ELASTYCZNYCH szt. 15 15
16. ZAKŁADANIE WIĄZAŃ STATYCZNYCH szt. 5 5
17. PIELĘGNACJA DRZEW POMNIKOWYCH szt. 10 20
18. ZABEZPIECZANIE PNI siatką stalową ocynkowaną o oczkach 5 x 5 cm mb 30 30
19. ZABEZPIECZANIE UBYTKÓW POWIERZCHNIOWYCH o pow. do 1 m2 szt. 1 1
USUWANIE DRZEW
20. o obw. do 50 cm szt. 5 5
21. obw. 51 – 100 cm szt. 8 8
22. obw. 101 – 150 cm szt. 12 12
23. obw. 151 – 200 cm szt. 12 12
24. obw. 201 – 250 cm szt. 8 8
25. obw. 251 – 300 cm szt. 5 5
26. powyżej 300 cm szt. 1 1
FREZOWANIE KARPIN
27. o średn. do 30 cm szt. 10 10
28. średn 30- 60 cm szt. 30 30
29. średn. powyżej 60 cm szt. 20 20
UTRZYMANIE KRZEWÓW
30. CIĘCIA FORMUJACE KRZEWY O WYSOKOSCI POWYŻEJ 2 m m2 210 210
31. CIĘCIA ODMŁADZAJĄCE KRZEWY m2 5 5
32. USUWANIE KRZEWÓW m2 4 4
OCHRONA KASZTANOWCÓW PRZED SZROTÓWKIEM
33. o obw. do 100 cm szt. 40 40
34. o obw. powyżej 100 cm szt. 115 115
35. USUWANIE WYWROTÓW I ZŁOMÓW mp 10 10
36. USUWANIE SAMOSIEWÓW KRZEWÓW I DRZEW NIEWYMAGAJĄCYCH ZEZWOLENIA na podst. uop art. 83 f ust. 1 i 3 m2 10 10
37. ODSŁANIANIE SKRAJNI CIĄGÓW PIESZYCH mb 10 10
38. ODSŁANIANIE SKRAJNI CIĄGÓW JEZDNYCH mb 10 10
39. MIKORYZOWANIE / ZASILANIE DOJRZAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW LIŚCIASTYCH I IGLASTYCH szt. 10 10

W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zleconych prac, w tym do niezlecania prac stanowiących do 50% wartości umowy.

2. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa następujące wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawców na podstawie umów o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1) Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia osoby wykonujące bezpośrednio prace związane z kierowaniem pracami podczas usuwania i pielęgnacji oraz zabiegów specjalistycznych przy drzewach i krzewach były zatrudnione przez Wykonawcę lub odpowiednio przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywane przez nie czynności polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).
2) Każdorazowo, na żądanie Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu:
a) aktualne oświadczenia, że osoby, o których mowa w pkt 1) są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, podpisane przez osobę/y upoważnioną przez do reprezentowania Wykonawcy lub osobę przez Wykonawcę umocowaną. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń. Na zasadach określonych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawia Zamawiającemu oświadczenia dotyczące podwykonawców. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,
b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.
3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia oraz zaświadczenia, o którym mowa w pkt. 2) ppkt a) i b) w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie uprawniało Zamawiającego do naliczenia kary umownej określonej we wzorze umowy.
4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Piaseczyńska 77
Konstancin-Jeziorna 05-520
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
Piaseczyńska 77
Konstancin-Jeziorna 05-520
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się