Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą budynku Ośrodka Zdrowia w Inowłodzu (POSTĘPOWANIE II)

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące swym zakresem: kompleksową termomodernizację, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą budynku Ośrodka Zdrowia w Inowłodzu.
2. Szczegółowy zakres robót obejmuje przede wszystkim:
2.1 Docieplenie ścian piwnic: wykopy, odgrzybianie/osuszanie ścian, uzupełnienie tynków, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych (wraz z wykończeniem elewacyjnym
z tynku silikonowego), ułożenie folii kubełkowej, zasypanie wykopów, inne roboty nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do wykonania celem właściwej realizacji zadania inwestycyjnego.
2.2 Docieplenie stropodachu: rozbiórka pokrycia dachowego, rozbiórka kominów, odbudowa kominów z ich dociepleniem (wraz z wykończeniem elewacyjnym z tynku silikonowym), wykonanie warstwy wyrównawczej, docieplenie styropapą, wykonanie pokrycia dachowego z papy, rozbiórka elementów odwodnienia dachowego oraz obróbek blacharskich, wykonanie nowego odwodnienia dachowego oraz obróbek blacharskich, inne roboty nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do wykonania celem właściwej realizacji zadania inwestycyjnego, inne roboty nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do wykonania celem właściwej realizacji zadania inwestycyjnego.
2.3 Roboty dociepleniowe ścian: oczyszczenie i zmycie ścian, impregnacja/gruntowanie ścian, docieplenie ścian styropianem (wraz z wykończeniem elewacyjnym z tynku silikonowego), wykonanie okładzin ścian z płytek ceramicznych, inne roboty nieprzewidziane
w dokumentacji a konieczne do wykonania celem właściwej realizacji zadania inwestycyjnego.
2.4 Wymiana stolarki zewnętrznej: częściowa wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie parapetów, murowanie filarków międzyokiennych, inne roboty nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do wykonania celem właściwej realizacji zadania inwestycyjnego.
2.5 Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania: zerwanie posadzek (całość we wszystkich pomieszczeniach), wywiezienie gruzu, gruntowanie podłoża, wykonanie posadzek cementowych, wykonanie izolacji cieplnych, przeciwdźwiękowych, przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, wykonanie posadzek z płytek ceramicznych (całość we wszystkich pomieszczeniach), naprawy tynków i powłok malarskich ścian i sufitów, demontaż zaworów, grzejników, rurociągów, wykonanie rurociągów instalacji, montaż szafek rozdzielczych, grzejników, zaworów, rozdzielaczy, ciepłomierzy, wykonanie prób ciśnieniowych, przebicie otworów w ścianach, wykonanie bruzd, inne roboty nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do wykonania celem właściwej realizacji zadania inwestycyjnego.
2.6 Montaż pomp ciepła typu powietrze-woda, inne roboty nieprzewidziane w dokumentacji
a konieczne do wykonania celem właściwej realizacji zadania inwestycyjnego.
2.7 Montaż kotła gazowego wraz z dostosowaniem pomieszczenia kotłowni w przypadku takiej konieczności: demontaż istniejącego kotła, montaż kotła gazowego (moc kotła umożliwiająca samodzielne ogrzewanie pomieszczeń do temperatur normowych) wraz
z osprzętem, montaż instalacji gazowej, zaworów, komina kwasoodpornego, wykonanie przyłącza gazowego w przypadku pojawienia się sieci gazowej w ulicy Tuwima,
w przypadku braku sieci zmawiający wymaga wykonania zbiornika na gaz, inne roboty nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do wykonania celem właściwej realizacji zadania inwestycyjnego.
2.8 Wykonanie instalacji elektrycznych: zakup, dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (inwertery, panele, okablowanie, rozdzielnie i inne), wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej, pomiary elektryczne, inne roboty nieprzewidziane
w dokumentacji a konieczne do wykonania celem właściwej realizacji zadania inwestycyjnego.
2.9 Wykonanie robót towarzyszących kompleksowej termomodernizacji: remont schodów
i zjazdu do garażu, wymiana barierek, inne roboty nieprzewidziane w dokumentacji
a konieczne do wykonania celem właściwej realizacji zadania inwestycyjnego (w ramach inwestycji należy odnowić wszystkie elementy, powierzchnie elewacji np. pomalować kraty okienne, odnowić daszki nad wejściami, wymienić wszystkie obróbki blacharskie i inne).
3. Wyżej wymieniony zakres rzeczowy może odbiegać od faktycznego zapotrzebowania
a oferent musi we własnym zakresie dokonać kalkulacji ilościowej wszystkich robót, materiałów, sprzętu, urządzeń na podstawie dokumentacji projektowej lub przedmiaru lub SIWZ lub wizji lokalnej. Nie dopuszcza się żądania przez wykonawcę dodatkowej zapłaty w przypadku gdy realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga zastosowania, użycia, zamontowania urządzeń, elementów nie przewidzianych lub nie przedstawionych w dokumentacji projektowej lub przedmiarach lub SIWZ a niezbędnych dla prawidłowego działania przedmiotu inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. W ramach zamówienia wykonawca winien:
4.1. Przed podpisaniem umowy przedłożyć zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji.
4.2. Wykonać inwentaryzację stanu istniejącego.
4.3. Opracować materiały niezbędne do uzyskania stosowanych uzgodnień / pozwoleń / zezwoleń / zatwierdzeń / zgłoszeń / decyzji od właściwych organów lub instytucji potrzebnych celem rozpoczęcia, prowadzenia, zakończenia robót budowlanych i oddania obiektu do użytku.
Czynności związane z pozyskaniem w/w elementów wykonawca wykonuje w imieniu zamawiającego. Wykonawca otrzyma od zamawiającego pełnomocnictwo do reprezentowania go przy załatwianiu spraw administracyjnych, formalnych. Wykonawca przygotowuje w imieniu zamawiającego wszelkie pisma, wnioski, zgłoszenia konieczne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
4.4. Pozyskać na własny koszt w imieniu zamawiającego wszelkie niezbędne postanowienia, decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne, opinie pozwalające na realizację projektu w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, między innymi:
 decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych (jeżeli wymagana);
 decyzja o warunkach zabudowy lub/i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeżeli wymagana);
 decyzja o pozwoleniu wodno-prawnym (jeżeli wymagana);
 uzyskanie warunków przyłączenia do sieci gazowej;
 uzyskanie warunków przyłączenia do sieci energoelektrycznej;
 uzyskanie warunków usunięcia kolizji z sieciami;
 uzgodnienie projektu budowlanego w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim (jeżeli wymagana);
 decyzja o pozwoleniu na budowę lub/i pismo Starostwa Powiatowego o braku sprzeciwu dla wykonania robót budowlanych;
 inne nie wymienione wyżej a konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę.
4.5. Wykonać inne opracowania konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę lub/i pisma Starostwa Powiatowego o braku sprzeciwu dla wykonania robót budowlanych:
 mapy do celów projektowych;
 operat wodnoprawny (jeżeli wymagany);
 ocena warunków gruntowo-wodnych, badania geotechniczne (jeżeli wymagana);
 karta informacyjna przedsięwzięcia lub/i raport oddziaływania na środowisko
(jeżeli wymagana);
 inne nie wymienione wyżej a konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę
oraz pozwolenia na użytkowanie (jeżeli wymagane).
4.6. Wykonać wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwiązań projektowych.
4.7. Opracować wielobranżową dokumentację projektową w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (m.in. projekt budowlany i projekt wykonawczy jeżeli wymagany).
Z zastrzeżeniem:
 po wykonaniu wstępnych założeń i rozwiązań projektowych, wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich zamawiającemu celem zatwierdzenia,
w terminie umożliwiającym wprowadzenie ewentualnych zmian;
 dokumentacja projektowa na etapie opracowywania winna być konsultowana
i uzgadniana przez wykonawcę z zamawiającym;
 dokumentacja projektowa w swojej treści nie może określać technologii robót, rodzajów materiałów i innych warunków w sposób utrudniający uczciwą konkurencję oraz ma być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
4.8. Pozyskać uzgodnienie projektu od rzeczoznawcy ppoż. i bhp, w przypadku zaleceń ze strony rzeczoznawców aktualizować projekty w niezbędnym zakresie a także zrealizować przedmiot umowy zgodnie z tymi zaleceniami bez żądania dodatkowej zapłaty
(jeżeli wymagane),
4.9. Opracować i zatwierdzić projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót
(jeżeli dotyczy).
4.10. Prowadzić nadzór autorski nad realizacją inwestycji w ramach wynagrodzenia za przedmiotowe zamówienie.
4.11. Zapewnić na własny koszt obsługę geodezyjną inwestycji (wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza).
4.12. Wykonać wszelkie roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.
4.13. Wykonać internetowy monitoring zamontowanych instalacji. Zamawiający zapewni dostęp do Internetu w wybranym przez siebie miejscu w budynku.
4.14. Wykonać i dostarczyć kompletną dokumentację powykonawczą, instrukcje eksploatacji
i konserwacji, instrukcje p.poż. oraz wszelką inną dokumentację konieczną do prawidłowej eksploatacji przedmiotu inwestycji (jeżeli wymagane).
4.15. Na żądanie zamawiającego przedłożyć kosztorys ofertowy i powykonawczy z podziałem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane jakie wynikają z zasad konkursu na dofinansowanie w ramach którego pozyskano środki na realizację przedmiotowego zadania.
4.16. Po zakończeniu robót budowlanych zgłosić w imieniu zamawiającego obiekt i oddać do użytkowania właściwym organom, a w szczególności:
 Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego (jeżeli wymagane),
 Państwowej Straży Pożarnej (jeżeli wymagane),
 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (jeżeli wymagane),
i pozyskać w imieniu zamawiającego opinie (jeżeli wymagane) oraz decyzje o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli wymagana). Wykonawca poniesienie koszty wydanych opinii
i decyzji.
4.17. Po zakończeniu robót budowlanych zgłosić do zakładu energetycznego w imieniu zamawiającego przyłączenie do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji i uzyskać od zakładu potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw – wytwórcy.
4.18. Przygotować w imieniu zamawiającego wnioski, pisma w celu pozyskania od zakładu energetycznego projektu umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej, świadczenia usługi dystrybucji oraz świadczenia usługi odbioru i rozliczania energii elektrycznej wprowadzanej do sieci z mikroinstalacji,
4.19. Zorganizować szkolenie wytypowanych przez zamawiającego pracowników.
Z przeszkolenia wykonawca sporządzi protokół podpisany przez osobę dokonująca szkolenia oraz użytkownika instalacji fotowoltaicznej, kotła gazowego, pomp ciepła z wyszczególnieniem co było przedmiotem szkolenia oraz z informacją o przekazaniu instrukcji.
4.20. Prowadzić w okresie obowiązywania gwarancji bezpłatne, okresowe, gwarancyjne przeglądy urządzeń jeżeli są wymagane przez producenta w zakresie jaki producent wymaga lub wymagają tego przepisy prawa obowiązującego w Polsce. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego urządzenia wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych.
4.21. Wykonawca ma w obowiązku przedstawić po okresie rocznym od uruchomienia instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła, kotła gazowego informację z rocznej redukcji emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2) oraz średniorocznej oszczędności energii finalnej wyrażonej w kWh/rok] oraz [ton/rok]. Informacje te Wykonawca ma obowiązek przedkładać przez okres 5 lat bez żądania dodatkowej zapłaty. Wykonawca ma obowiązek zaprojektować i wybudować przedmiotową inwestycję tak aby osiągnąć zakładany efekt ekologiczny.
5. Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu postępowania, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z oględzin i wizji lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę.
6. W przypadku gdy wymiana kotła będzie następować w okresie grzewczym, wyłączenie z pracy instalacji CO nie może trwać dłużej aniżeli jeden dzień roboczy (tj. w przypadku rozłączenia kotła na początku dnia roboczego jego włączenie musi nastąpić tego samego dnia przed zakończeniem dnia roboczego).
7. Zamawiający wymaga dostawy paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotła gazowego fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2020 roku.
8. W ramach przedmiotu zamówienia ustala się następujący wykaz gwarancji:
8.1. Moduły fotowoltaiczne:
 gwarancja produktowa minimum 12 lat;
 gwarancja wydajności mocy producenta: 10 lat: min. 92% mocy znamionowej, 25 lat: min. 83% mocy znamionowej.
8.2. Inwertery – min. 5 lat.
8.3. Konstrukcja montażowa - min. 10 lat.
8.4. Czas realizacji serwisu maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii pocztą elektroniczną lub sms, w okresie gwarancji i po upływie okresu gwarancji.
8.5. W przypadku gdy usterka/wada/awaria kotła nastąpiła w okresie grzewczym termin usunięcia ustala się na 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii pocztą elektroniczną lub sms, w okresie gwarancji i po upływie okresu gwarancji.
8.6. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki
9. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną oraz z najlepszą wiedzą i doświadczeniem wykonawcy oraz z zachowaniem najwyższej staranności
a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa między innymi:
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.);
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 782).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę
lub rozbiórkę (Dz. U. poz. 1493);
 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.);
 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. poz. 1830 z późn. zm.).
 wszelkich pozostałych przepisach prawa mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia, których konieczność zastosowania wynika ze specyfiki planowanej inwestycji.
 oraz innych właściwych przepisów niezbędnych przy realizacji zamówienia, w tym do obowiązku zapewnienia kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia
w wymaganej specjalności.

UWAGA:
1. Opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Program funkcjonalno – użytkowy (dalej: PFU). Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia, tj. przy opracowywaniu oferty należy ująć wszystkie roboty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z PFU jak również w nim nie ujęte, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia może obejmować również wykonanie robót, w tym rozwiązań technicznych, które nie są wyszczególnione w PFU, przedmiarze robót, a są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, na podstawie obowiązujących norm i przepisów techniczno – budowlanych i administracyjnych.
2. Mając na uwadze, iż zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ - zamawiający przewidział rozliczenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 k.c. - zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie zamawiający.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Spalska 2
Inowłódz 97-215
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Inowłódz
ul. Spalska 2
Inowłódz 97-215
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się