DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI PRZY SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKOLNYM WE FRAMPOLU

» Opis zapytania

2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Samorządowym Zespole Szkolnym we Frampolu, ul. Gorajska 16.
2.2 Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem
na 9 części, jak poniżej:
Część 1 - Warzywa, owoce i jaja
Część 2 - Różne produkty spożywcze
Część 3 - Mięso i produkty mięsne
Część 4 - Produkty mrożone i ryby
Część 5 - Pieczywo
Część 6 - Drób
Część 7 - Posiłki gotowe
Część 8 – Ziemniaki
Część 9 - Produkty mleczarskie
2.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – stanowią załączniki nr 2a - warzywa, owoce, jaja, 2b - różne produkty spożywcze , 2c - mięso i produkty mięsne, 2d - produkty mrożone i ryby, 2e - pieczywo, 2f - drób, 2g - posiłki gotowe, 2h - ziemniaki, 2i - produkty mleczarskie do SIWZ – formularz kalkulacji cenowej.
2.4 Szacunkowe ilości oraz asortyment różnych artykułów żywnościowych przedstawiono
w załącznikach nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i do SIWZ. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią SIWZ pod rygorem ich odrzucenia.
2.5 Ilości asortymentów podane w w/w załącznikach zawierają przewidywane (szacunkowe) zapotrzebowanie na okres 12 miesięcy. Faktyczne zapotrzebowanie uzależnione jest od liczby żywionych osób w stołówce. Ponieważ nie jesteśmy w stanie dokładnie określić tej liczby, ogólna ilość zamówienia może ulec zmianie (np. stan epidemii, zwiększona zachorowalność lub nieobecność osób korzystających ze stołówki oraz konieczność zmiany jadłospisu). W tej sytuacji Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji dostaw w każdej z pozycji asortymentowych.
2.6 Wykonawca zobowiązuje się:
1) dostarczać produkty zgodnie z treścią zawartą w SIWZ oraz załącznikami do SIWZ
stosownie dla właściwej części,
2) dostarczać produkty, które są dopuszczone do sprzedaży,
3) dostarczać artykuły nie wykazujące oznak nieświeżości lub zepsucia, świeże, zgodnie
z Systemami Bezpieczeństwa Jakości Żywności i Polskimi Normami Żywieniowymi oraz okresem przydatności do spożycia dla danego produktu,
4) w zależności od rodzaju asortymentu dostarczać go w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, które będą posiadać nadrukowaną informację o nazwie środka
spożywczego (skład), informację w sprawie producenta (nazwie), dacie przydatności
do spożycia oraz gramaturze/litrażu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. 2015 poz. 29),
5) dostarczać produkty pierwszego gatunku,
6) dostarczać produkty czyste, niezabrudzone, nieuszkodzone mechanicznie, spełniające
wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte
w Polskich Normach, posiadające właściwe atesty, certyfikaty oraz posiadające ważne
terminy ważności do spożycia (produkty sypkie i przyprawy min. 3 miesiące),
7) dostarczać asortyment własnym transportem, na swój koszt zgodnie z wymogami
sanitarnymi i HACCP, w sposób zapobiegającym utracie walorów smakowych
i odżywczych,
8) realizować zamówienia do siedziby Zamawiającego środkami transportowymi
dostosowanymi do przewozu artykułów spożywczych, w warunkach zapewniających utrzymanie właściwej ich jakości,
9) zagwarantować dowóz surowców w pojemnikach oraz opakowaniach posiadających atest PZH odnoście dopuszczenia do kontaktu z żywnością, tak, by dostawy realizowane były zgodnie
z zasadami „dobrej praktyki higienicznej” (dotyczy to głównie: daty przydatności do spożycia, temperatury przewozu, stanu higienicznego samochodu, higieny osobistej kierowcy),
10) dostarczać podany w tabeli asortyment w godzinach od 6:00 do godziny 7:00 (lub
w sytuacjach wyjątkowych w dniu realizacji) w ilości zgodnej z zamówieniami częściowymi składanymi przez osobę upoważnioną, telefonicznie bądź pisemnie najpóźniej do godz. 14:00 dnia poprzedzającego dostawę wg cen określonych w formularzach kalkulacji cenowej,
11) wnosić przedmiot zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w jego siedzibie. Dostawa, rozładunek i wniesienie realizowane będą
na koszt dostawy, wkalkulowany w cenę dostarczanych produktów.
2.7 Wykonawca zobowiązany jest przy każdorazowej dostawie przedłożyć Zamawiającemu fakturę na dane: Nabywca: Gmina Frampol, ul. Radzięcka 8, 23-440 Frampol, NIP: 918-199-38-53 Odbiorca: Samorządowy Zespół Szkolny we Frampolu, ul. Gorajska 16, 23-440 Frampol.
2.8 Wykonawca zobowiązany jest zaoferować artykuły spożywcze zgodnie z formularzem kalkulacji cenowej (załącznik Nr 2a do 2i do SIWZ) lub produkty równoważne. Zastosowanie nazw producentów służy jedynie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadający te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. Pojemność, gramatura produktu nie może odbiegać od pojemności, gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca będzie oferował artykuły spożywcze równoważne ma obowiązek zaznaczyć ten fakt w formularzu kalkulacji cenowej, wpisując asortyment równoważny w rubryce uwagi. Poza tym należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że oferowany asortyment równoważny odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego tj. opis zaoferowanego artykułu równoważnego.
2.9 W przypadku stwierdzenia przez intendenta lub pracowników kuchni dostawy produktu
o nienależytej jakości, Dyrektor szkoły powołuje zespół degustacyjny, który w trybie głosowania wyraża stanowisko akceptujące lub negatywne w odniesieniu do danej partii produktu. Dostawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru w ciągu 1 godziny od momentu stwierdzenia wad przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Gorajska 16
Frampol 23-440
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

 • Alkohole i produkty tytoniowe
 • Dania gotowe i specjalne produkty odżywcze
 • Grzyby
 • Kawa, herbata, napary
 • Mięso, drób, ryby i owoce morza
 • Nabiał
 • Napoje
 • Pieczywo
 • Produkty skrobiowe
 • Produkty spożywcze dla zwierząt
 • Przetwory owocowe i warzywne
 • Przetwory tłuszczowe
 • Przyprawy i dodatki do dań
 • Słodycze i przekąski

» Dane nabywcy

Samorządowy Zespół Szkolny we Frampolu
ul. Gorajska 16
Frampol 23-440
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się