Sukcesywna dostawa artykułów biurowych fabrycznie nowych dla Urzędu Miasta Zduńska Wola

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miasta Zduńska Wola.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem asortymentowego i ilościowego zakresu zamówienia, jak również wymagań technicznych i jakościowych znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ - Formularzu Ofertowym.
3. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom ilościowym i jakościowym określonym przez Zamawiającego. Ofertę należy złożyć na wszystkie elementy wymienione w wykazie artykułów - Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Ofertowy. Pominięcie którejkolwiek z pozycji wymienionych w załączniku skutkować będzie odrzuceniem oferty.
4. Przez „produkt fabrycznie nowy” Zamawiający rozumie produkt wykonany z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, wolny od wad technicznych, kompletny, w nienaruszonym opakowaniu fabrycznym, z widocznym terminem przydatności do użytku.
5. Dostawa artykułów biurowych będzie się odbywać sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego, zgodnie z określoną ilością oraz charakterystyką zamawianego asortymentu. Artykuły biurowe przy każdorazowym dostarczeniu do siedziby Zamawiającego powinny być opakowane w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem i zamoczeniem.
6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia artykułów biurowych do siedziby Zamawiającego w zadeklarowanym (w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularzu Ofertowym) terminie nie dłuższym niż 3 dni ROBOCZE od dnia złożenia zamówienia w dowolnej formie: pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną pod adres, numer faks, e-mail wskazany przez Wykonawcę. Wszelkie koszty transportu, koszty ubezpieczenia oraz opakowania materiałów na czas trwania transportu do miejsca dostarczenia ponosi Wykonawca.
7. Okres obowiązywania umowy – od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania maksymalnej wartości umowy.
8. Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości artykułów biurowych wyszczególnione w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularzu Ofertowym będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od ilości podanych w tym Załączniku. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie przedmiotu zamówienia w ilościach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularzu Ofertowym.
9. Podane przez Zamawiającego ilości poszczególnych formatów artykułów biurowych (Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy) mają charakter szacunkowy, stanowią element niezbędny, służący wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do realizacji przedmiotu zamówienia w podanych ilościach.
10. Minimalny okres gwarancji na dostarczone artykuły objęte przedmiotem zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego, natomiast Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia okresu gwarancji na produkty z pozycji 51, 55, 88, 89, 102, 103, 242 zgodnie z zadeklarowaną (w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularzu Ofertowym) liczbą miesięcy nie mniejszą niż 24 miesiące.
11. Jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, iż jakość dostarczonych artykułów niekorzystnie odbiega od parametrów wymaganych przez Zamawiającego, Wykonawca winien, na żądanie Zamawiającego, wymienić bez zmiany ceny artykuł, którego żądanie dotyczy, na spełniający wymagane parametry, w terminie do 3 dni roboczych Zamawiającego (tj. poniedziałek – piątek w godz. 08:00 – 15:00) licząc od momentu zgłoszenia wady przez Zamawiającego.
12. Dostawa winna być realizowana każdorazowo w dni robocze Zamawiającego, tj. poniedziałek – piątek w godzinach 08:00 – 15:00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczonego towaru w obecności dostawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Stefana Złotnickiego 12
Zduńska Wola 98-220
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Artykuły, sprzęt i usługi biurowe
  • Artykuły piśmiennicze
  • Akcesoria biurowe
  • Artykuły papiernicze
  • Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych
  • Nośniki danych
  • Przybory kreślarskie i plastyczne
  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Miasto Zduńska Wola
ul. Stefana Złotnickiego 12
Zduńska Wola 98-220
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się