Dostawa, naprawa, montaż taśm gumowych, olejo i tłuczczo odpornych dla przenośników i separatorów.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa, naprawa, montaż taśm gumowych, olejo- i tłuszczo- odpornych dla przenośników i separatorów
a) metoda łączenia: klejenie na zimno zgodnie ze sztuką wykonywania połączeń na zimno,
 parametry łączonych taśm: szerokości od 650 mm do 2100 zgodnie ze specyfikacją
b) wykonanie maksymalnie 60 połączeń w okresie obowiązywania umowy.

1. Dodatkowe wymagania organizacyjne:
1) Usługi wykonywania połączeń wykonywane będą w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
2) Wszystkie roboty/usługi objęte niniejszą umową muszą być wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócić ruchu zakładu.
3) Wykonawca będzie gotowy do świadczenia usług we wszystkie dni robocze, dni wolne od pracy oraz święta w zależności od potrzeb i na wezwanie Zamawiającego.
4) Pracownicy Wykonawcy wykonujący usługę zobowiązani są do stosowania bezpiecznych metod pracy, przestrzegania przepisów BHP oraz instrukcji i zarządzeń obowiązujących u Zamawiającego.
5) Wykonawca odpowiada za utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich odpadów, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach. W przypadku zaniechania czynności porządkowych, mogą one zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
6) Wykonawca gwarantuje, że w przypadku opóźnień w realizacji zadania, prace prowadzone będą nieprzerwanie do czasu uruchomienia taśmy przenośnikowej.

2. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy:
1) Wykonawca zobowiązany jest do:
a) wykonywania usług zgodnie z zachowaniem terminu realizacji określonego w zamówieniu,
b) uprzątnięcia rejonu prowadzonych robót i zagospodarowania odpadów.
2) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników, osób trzecich oraz osób przebywających w rejonie prowadzenia prac.

3. Opis parametrów techniczno – użytkowych zamówienia lub dane techniczne - zgodnie z wymogami SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Lokalna 11
Tychy 43-100
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Środki transportu wewnętrznego, części i serwis

» Dane nabywcy

Master Odpady i Energia Sp. z o.o.
ul. Lokalna 11
Tychy 43-100
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się