Wykonanie remontu ogrodzenia ogrodu przy budynku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy ul. Krakowskie Przedmieście 15 w Warszawie wraz z pracami towarzyszącymi

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu ogrodzenia ogrodu przy budynku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego położnym przy ul. Krakowskie Przedmieście 15 w Warszawie wraz z pracami towarzyszącymi zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ. Roboty prowadzone będą na podstawie części I „Projektu budowlan0-wykonawczego remontu ogrodzenia ogrodu , remontu drzwi i schodów wejściowych do budynku” projekt z XI.2018r, a także Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ.
2. Załączony przez Zamawiającego Przedmiar robót (Załącznik Nr 8) stanowi jedynie element pomocniczy do wyceny oferty Wykonawcy .
3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać:
1) roboty przygotowawcze towarzyszące remontowi ogrodzenia ogrodu przy budynku MKiDN przy ul. Krakowskie Przedmieście nr 15 w Warszawie, które obejmują
- wykonanie planów i uzyskanie decyzji zajęcia pasów chodnika dla wymaganych obszarów wykonywania prac,
- wykonanie inwentaryzacji terenów zielonych, krzewów, drzew i architektury ogrodowej,
- wykonanie zabezpieczenia terenów zielonych, krzewów, drzew i architektury ogrodowej,
- bieżącą pielęgnację terenów zielonych, krzewów i drzew podczas prowadzonych robót budowlanych,
- wykonanie robót naprawczych pielęgnacyjnych ewentualnych uszkodzeń terenów zielonych, krzewów, drzew i architektury ogrodowej.
2) -roboty remontowe powierzchni tynkowanych elementów ogrodzenia;
- roboty remontowe metalo-plastycznych elementów ogrodzenia,
- roboty remontowe izolacji przeciwwilgociowej fundamentów,
- roboty remontowe drogowe naprawy chodnika,
- roboty remontowo-konserwacyjne i wykonawcze elementów kamiennych,
- wykonanie inwentaryzacji konserwatorskiej,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej konserwatorskiej.

4. Wykonawca zobowiązany jest podczas remontu:
1) po zdemontowaniu elementów ogrodzenia wykonać zastępcze ogrodzenie zabezpieczające przed wtargnięciem osób niepożądanych na teren MKiDN,
2) po zdemontowaniu drzwi wejściowych do ogrodu wykonać zastępcze drzwi zabezpieczające przed wtargnięciem osób niepożądanych na teren ogrodu MKiDN.

5. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych, równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych, niż określone w dokumentacji. Wykonawca ma obowiązek powiadomić o zamiarze skorzystania z tej możliwości Zamawiającego i Inspektora Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem przed wbudowaniem tych materiałów. Zastosowanie innego rodzaju materiałów niż przewiduje to dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wymaga uzgodnienia z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru oraz formalnej akceptacji Inspektora Nadzoru, po przedłożeniu certyfikatów i aprobat technicznych.
Wybrany i zaakceptowany materiał, nie może być zmieniany do zakończenia budowy bez zgody Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zastosowaniem innych rozwiązań niż przyjął Zamawiający.
Wskazane, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, materiały stanowią przykład materiałów, jakie mogą być użyte przez Wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole wyrobów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Wykonawca nie jest zobowiązany do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji wyrobów i może stosować inne, jednakże pod warunkiem ich zgodności z wyrobami podanymi w dokumentacji pod względem:
- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych);
- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji);
- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa);
- parametrów technicznych (np. wytrzymałość, trwałość, konstrukcja, itp.);
- parametrów bezpieczeństwa użytkowania (bezurazowość, nietoksyczność, itp.)
- wygląd (struktura, faktura, barwa).

6. Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawcę powinny posiadać niezbędne, wymagane przez Prawo budowlane, aprobaty techniczne i świadectwa zgodne z Polską Normą.

7. Wskazane w dokumentacji z podaniem nazwy, symbolu i producenta materiały stanowią przykład materiałów, jakie mogą być użyte przez Wykonawcę w ramach robót.

8. Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji zamówienia do zabezpieczenia, przewozu oraz utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi, właściwymi w tym zakresie przepisami.

9. Wszelkie materiały montażowe i urządzenia przewidziane w dokumentacji, jeśli zawierają typ, nr katalogowy lub producenta należy traktować, jako wyznacznik standardu i jakości danego materiału lub urządzenia. Przy realizacji projektu można stosować materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania w krajach UE, o standardach i parametrach równoważnych lub wyższych w stosunku do tych, które przewidziano w dokumentacji projektowej. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje w trakcie realizacji systemu, muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10. ustawy „Prawo Budowlane”.

10. Uciążliwe roboty będące przedmiotem zamówienia powinny być wykonywane w sposób
nie kolidujący z pracą Ministerstwa tj. po godzinach jego pracy (w godzinach od 16.30 do 7.00) lub w soboty i niedziele. Zamawiający dopuszcza prowadzenie robót remontowych w godzinach pracy urzędu jedynie w przypadkach uzgodnionych z Zamawiającym.

11. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie przedstawić sporządzony przez siebie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie dokumentacji technicznej określonej w załączniku 8 do SIWZ. Kwota oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem wykazanych prac i niezbędnych im towarzyszących.

12. Skutki finansowe ewentualnych ukrytych błędów (wad) w dokumentacji projektowej ciążą na Wykonawcy zamówienia. Musi on przewidzieć na zasadzie ryzyka wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

13. Zatrudnienie osób na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1040
ze zm.) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności na terenie budowy w trakcie realizacji zamówienia, z wyłączeniem osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r. poz. 1040), przez cały okres trwania umowy na warunkach, o których mowa we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

14. Wynagrodzenie osób wykonujących czynności na terenie budowy w trakcie realizacji zamówienia, nie może być niższe niż wynagrodzenie minimalne, o którym mowa w ustawie z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określa szczegółowo wzór Umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
Warszawa 00-071
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
Warszawa 00-071
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się