DOSTAWA PIELUCH JEDNORAZOWYCH ORAZ ŚRODKÓW PIELĘGNUJĄCO-MYJĄCYCH

» Opis zapytania

1) P r z e d m i o t e m zamówienia jest dostawa pieluch jednorazowych oraz środków pielęgnująco-myjących dla Szpitala Wielospecjalistycznego im dra L. Błażka w Inowrocławiu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

2) Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem sprawy M–62 /2020.
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
5) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.
6) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z przedmiotem zamówienia.
UWAGA
W celu umożliwienia identyfikacji i weryfikacji zaoferowanych produktów z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w Zał. nr 2 do SIWZ, Zamawiający na etapie oceny ofert zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do zaprezentowania przez nich przedmiotu zamówienia, które objęte jest niniejszym postępowaniem. Oferta wykonawcy, którego produkt nie spełnia wymagań zawartych w SIWZ, zostanie odrzucona na mocy art. 89 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Poznańska 97
Inowrocław 88-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu
ul. Poznańska 97
Inowrocław 88-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się