„Ochrona osób i mienia – poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną oraz zabezpieczenia techniczne - na obszarach użytkowanych przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

» Opis zapytania

1.1. Przedmiotem zamówienia jest: Ochrona osób i mienia – poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną oraz zabezpieczenia techniczne - na obszarach użytkowanych przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
1.2. Zamówienie obejmuje ochronę mienia użytkowanego przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
1.3. W przypadku zawarcia stosownych porozumień, zamówienie obejmuje również ochronę mienia użytkowanego przez niżej wymienione podmioty:
1) wykonawców robót budowlanych wykonywanych na rzecz Zamawiającego (oraz zgłoszonych przez nich podwykonawców),
2) dzierżawców i najemców części lub całości obiektów lub terenów użytkowanych przez Zamawiającego,
3) współorganizatorów lub współprowadzących ekspozycje na rzecz Zamawiającego,
4) użyczających lub wynajmujących Zamawiającemu mienie służące Zamawiającemu do organizacji ekspozycji na chronionych obszarach.
5) Wykonawca nie może odmówić objęcia ochroną mienia podmiotów o, których mowa w pkt. 1,2,3 i 4.
6) Wykonawcy, za objęcie ochroną mienia podmiotów, o których mowa w pkt. 1,2,3 i 4 nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie; koszty ochrony, wynikające z Umowy, dzielone są pomiędzy Zamawiającym a podmiotem, o którym mowa w pkt. 1,2,3 i 4.
1.4. Przedmiot zamówienia obejmuje ochronę realizowaną w formie:
1) Bezpośredniej ochrony fizycznej stałej i doraźnej (w tym imprez) świadczonej posterunkami stałymi, doraźnymi i grupą interwencyjną oraz dozorem sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.
2) Zabezpieczenia technicznego realizowanego poprzez:
- montaż, na czas realizacji zamówienia, własnych systemów telewizji dozorowej CCTV,
- eksploatowanie, konserwowanie, dokonywanie okresowych przeglądów, utrzymywanie w
sprawności (co najmniej 1 raz w miesiącu sprawdzanie tej sprawności)
własnych systemów telewizji dozorowej CCTV,
- podłączanie systemów sygnalizacji włamania i napadu obiektów użytkowanych przez
Zamawiającego do, będącego w dyspozycji Wykonawcy, centrum monitorowania sygnałów
z takich systemów, z zadaniami dla tegoż centrum i grupy interwencyjnej.
1.5. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonywanie innych czynności określonych w dokumentacji postepowania.
1.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej SOPZ) stanowi Część III OOZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Georgiusa Agricoli 2
Zabrze 41-800
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ochrona

» Dane nabywcy

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Georgiusa Agricoli 2
Zabrze 41-800
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się