Dostawa paliw samochodowych.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw samochodowych.

1. Zamówienie dotyczy zakupu paliw samochodowych dla Gminy Oborniki oraz dla Centrum Usług Wspólnych w Obornikach.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem zakup paliw samochodowych, bezpośrednio na stacji paliw dla pojazdów placówek podległych Urzędowi Miejskiemu w Obornikach oraz dla pojazdów podległych Centrum Usług Wspólnych w Obornikach, w następujących ilościach:

GMINA OBORNIKI:
- olej napędowy ON w ilości – 8.540 l
- benzyna bezołowiowa Pb 95 w ilości – 13.525 l

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W OBORNIKACH
- olej napędowy ON w ilości 25.000 l

RAZEM:
- olej napędowy ON w ilości – 33.540 l
- benzyna bezołowiowa Pb 95 w ilości – 13.525 l

Ww. ilości są ilościami maksymalnymi uwzględniającymi prawo opcji. Zamówienie podstawowe stanowi 70 % ilości wskazanych powyżej, pozostałe 30 % będzie realizowane jako zamówienie opcjonalne w przypadku przekroczenia ilości wynikającej z zamówienia podstawowego.

3. Zakup paliw samochodowych musi się odbywać na stacji paliw położonej na terenie Obornik lub w maksymalnej rzeczywistej odległości do 6 km od siedziby zamawiającego (odległość mierzona dla ruchu samochodowego - drogami utwardzonymi z uwzględnieniem oznakowania dróg), czynną co najmniej od godziny 6.00 do 21.00 przez wszystkie dni tygodnia.

4. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680).

5. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dostaw przy użyciu kart paliwowych zgodnie z obowiązującymi u wybranego Wykonawcy regulaminami w zakresie nie sprzecznym z postanowieniami umowy i SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Piłsudskiego 76
Oborniki 64-600
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe
  • Paliwa jądrowe
  • Paliwa płynne
  • Węgiel, brykiet, koks, torf i produkty koksownicze

» Dane nabywcy

Gmina Oborniki
Piłsudskiego 76
Oborniki 64-600
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się