Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu „DROGOWSKAZ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na I półrocze 2021 r. z podziałem na 7 części

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizowanie cyklicznych dostaw żywności na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu „DROGOWSKAZ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na I półrocze 2021 r. z podziałem na 7 części.Część 1: nabiał i tłuszcze Część 2: warzywa i owoce Część 3: mięso i wędliny Część 4: art. spożywcze Część 5: słodycze
Część 6: woda i napoje Część 7 : pieczywo Dostawy realizowane będą częściami na podstawie indywidualnych zleceń Zamawiającego w terminach wskazanych w ofercie w okresie trwania umów lub do dnia wcześniejszego wyczerpania ich wartości. Każda częściowa dostawa będzie odbywała się w terminie wskazanym przez wybranego wykonawcę w ofercie z zastrzeżeniem że termin ten nie może być dłuższy niż 6 dni od dnia złożenia zamówienia. Zamawiający przewiduje dostawy: dla części 1: nabiał i tłuszcze – maksymalnie 4 razy w miesiącu,dla części 2: warzywa i owoce – maksymalnie 4 razy w miesiącu
dla części 3: mięso i wędliny – maksymalnie 4 razy w miesiącu dla części 4: art. spożywcze – maksymalnie 2 raz w miesiącu,dla części 5: słodycze – maksymalnie 2 raz w miesiącu dla części 6: woda i napoje – maksymalnie 2 raz w miesiącu, dla części 7: pieczywo – cztery razy w tygodniu zgodnie z harmonogramem dostaw przekazanym z umową oraz według dodatkowych, nie wynikających z harmonogramu zamówień przesłanych faksem lub pocztą elektroniczną. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu dostaw po wcześniejszym uzgodnieniu tych zmian. Zmiana harmonogramu nie wymaga wprowadzenia aneksu do umowy. Zamawiający przewiduje dostawę żywności do ok. 4 placówek realizujących projekt „DROGOWSKAZ” oraz do następujących placówek MOPR: Dom Noclegowy, siedziba główna MOPR, ok. 5 świetlic środowiskowych oraz ok. 8 punktów dzielnicowych MOPR. Dostawa do wszystkich świetlic przeprowadzana będzie tego samego dnia najpóźniej do godziny 17.00 (dotyczy części 1-6). Zamawiający przewiduje dostawę pieczywa do ok. 4 placówek realizujących projekt „DROGOWSKAZ” oraz do następujących placówek MOPR: Dom Noclegowy, siedziba główna MOPR, ok. 5 świetlic środowiskowych. Dostawa do wszystkich świetlic przeprowadzana będzie tego samego dnia w godz. od 7.00 do 10.00. (dotyczy części 7). Liczba podanych placówek jest orientacyjna i może się nieznacznie zmienić w przypadku wystąpienia zmian organizacyjnych MOPR. Każdorazowo wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania dostarczanej żywności pracownikowi zamawiającego lub do pozostawienia jej w miejscu wskazanym przez pracownika zamawiającego. Zabrania się pozostawiania żywności bez odbioru.
Wykonawca będzie dostarczał towar na adresy jednostek MOPR wskazane przez Zamawiającego w składanych zamówieniach. Wszystkie wskazane powyżej placówki znajdują się na terenie miasta Zabrze. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji swoich jednostek w trakcie trwania umowy z zastrzeżeniem, iż będzie to nadal teren miasta Zabrze. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania zamówionych produktów do siedziby Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt. Transport towaru musi odbywać się specjalistycznym środkiem transportu dostosowanym do przewozu artykułów spożywczych określonych w poszczególnych częściach zamówienia. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć ilości zrealizowanych dostaw w związku z czym nie daje gwarancji wykorzystania 100% wartości każdej z umów. Ostateczna wartość umów będzie wynikać z rzeczywistych zleconych i zrealizowanych dostaw. Ze względu na wyjątkową sytuację Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby składanych zamówień lub całkowity brak zamówień. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności koszty: transportu, rozładunku, ubezpieczenia na czas transportu, odbioru reklamowanych artykułów i ich wymiany na świeże. Ceny poszczególnych produktów w trakcie trwania umów uznaje się za stałe. Owoce i warzywa sezonowe będą zamawiane tylko w okresie wiosenno – letnim od kwietnia do końca września. Kalkulacja powinna być przygotowana w oparciu o realne ceny produktów obowiązujące w sezonie. W przypadku zaoferowania cen zawyżonych w stosunku do cen rynkowych zamawiający zastrzega sobie prawo nie zamawiania w/w produktów. Wykonawca zobowiązany jest wystawić i dostarczyć faktury VAT zgodne pod względem ilościowym i jakościowym z wykonaną dostawą.Wykonawca zobowiązuje się wystawienia osobnych faktur VAT (rozpisanych według zleceń Zamawiającego) na poszczególne placówki zgodnie z indywidualnymi zleceniami zamawiającego. Termin płatności za wszystkie dostarczone artykuły – do 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych pomiędzy pozycjami wyszczególnionymi w załączniku nr 1a – 1g do SIWZ w ramach poszczególnych części zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia ogólnej wartości poszczególnych umów. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu towaru w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego jego złej jakości lub niezgodności z zamówieniem, potwierdzonej pisemną notatką pracownika Zamawiającego oraz natychmiastowej wymiany towaru w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego złej jakości lub niezgodności z zamówieniem. Zamawiający dopuszcza dostarczanie produktów w opakowaniach o innej wielkości lub gramaturze niż te określone w niniejszym postępowaniu pod warunkiem zachowania zasady proporcjonalności ceny zawartej w ofercie.Zamawiający dopuszcza zmianę asortymentu po dokonaniu dodatkowej wyceny pod warunkiem zachowania maksymalnej wartości umowy w ramach każdej z części zamówienia. (dotyczy części 1 do 7) W przypadku wycofania z produkcji lub braku dostępności na rynku określonego artykułu spożywczego spowodowanego czynnikami niezależnymi od wykonawcy, wycofany artykuł zostanie zastąpiony w uzgodnieniu z Zamawiającym innym artykułem o cechach fizycznych i walorach smakowych nie gorszych niż artykuł wycofany, z zachowaniem jego ceny. Zmiana asortymentu wymaga zachowania pisemnej formy informacji. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego złej jakości produktów lub niezgodności z zamówieniem pracownik Zamawiającego sporządzi pisemną notatkę stwierdzającą niezgodność (wzór notatki stanowi załącznik do umowy). Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia towaru oraz natychmiastowej jego wymiany na towar spełniający wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, zgodny pod względem ilościowym i jakościowym ze złożonym zamówieniem. Towar powinien:1. być świeży – dotyczy w szczególności: warzyw i owoców, mięsa i wędlin, nabiału, pieczywa,
2. mieć min. 90 dniowy termin przydatności licząc od daty dostarczenia do zamawiającego – dotyczy w szczególności: art. spożywczych, 3.mieć min. 6 miesięczny termin przydatności licząc od daty dostarczenie do Zamawiającego – dotyczy w szczególności: słodyczy, 4. mieć min. 30 dniowy termin przydatności licząc od daty dostarczenia do zamawiającego – dotyczy w szczególności: nabiał i tłuszcze, 5. mieć min. 4 dniowy termin przydatności licząc od daty dostarczenia do zamawiającego – dotyczy w szczególności mięsa i wędlin pakowanych. 6.mieć min. 12 miesięczny termin przydatności licząc od daty dostarczenia do zamawiającego – dotyczy w szczególności: wody i napojów 7. być dobrej jakości bez wad fizycznych i jakościowych, tj. wygląd, konsystencja, zapach i smak charakterystyczne dla danego rodzaju produktów, bez obcych zapachów, bez posmaków, bez zanieczyszczeń i uszkodzeń fizycznych, bez oznak i pozostałości szkodników, bez pleśni, itp.
8. posiadać niezbędne certyfikaty i atesty wymagane stosownymi przepisami i normami, 9. być dostarczany w oryginalnych opakowaniach producenta, zawierających dane dot. m.in. nazwy i adresu producenta, nazwy dystrybutora, nazwy towaru, jego klasy jakości, daty produkcji, terminu przydatności do spożycia, ilości sztuk i warunków przechowywania oraz innych informacji wymaganych odpowiednimi przepisami. Opakowania powinny być fabrycznie zamknięte, nieuszkodzone, szczelne, wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, czyste, bez oznak wilgoci, pleśni i obecności szkodników. W przypadku mięsa i wędlin oraz warzyw i owoców kupowanych na wagę wymagane jest aby produkty były zważone i zapakowane, a do opakowania dołączony był wydruk z wagi sklepowej wskazującej ilość danego produktu oraz datę zapakowania produktu. W przypadku mięsa i wędlin dodatkowo wydruk powinien zawierać również termin przydatności do spożycia. Wykonawca powinien dokonać zakupu w/w produktów na wagę nie wcześniej niż na dzień przed dniem planowanej dostawy. 10.Słodycze, ciasta oraz wyroby cukiernicze nie mogą zawierać nadzienia alkoholowego, 11.Dostawy będą kontrolowane przez zamawiającego, a w razie niezgodności z powyższymi zapisami zwracane lub nie przyjmowane. Każdy zwrot zostanie potwierdzony notatką służbową. Jednocześnie płatność faktury zostanie wstrzymana do momentu wyjaśnienia nieprawidłowości. Zamawiający odmówi dokonania płatności w przypadku niewyjaśnienia nieprawidłowości i dokonuje potrącenia z otrzymanej faktury. Dodatkowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący dostawy wody i napojów (część 6 postępowania): podział wody mineralnej na punkty, dostawa – wniesienie do pokoi w szczególności na Wyzwolenia 12. Dodatkowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący dostawy wody i napojów Zamawiający przewiduje zakup wody gazowanej i niegazowanej w butelkach szklanych i plastikowych. Zamawiana woda powinna być dostarczana w atestowanych opakowaniach. Butelki jednorazowe, typu PET oraz szklane muszą spełniać wymagania sanitarno-epidemiologiczne. Wszystkie butelki muszą być zamknięte fabrycznie, bez zanieczyszczeń oraz obcych zapachów i smaków, bez fizycznych uszkodzeń dyskwalifikujących produkt (tzn. uszkodzone opakowanie i zamknięcie), muszą wyróżniać się pierwotną czystością, stałym naturalnym składem chemicznym oraz zawartością makro i mikroskładników w ilościach i wzajemnych proporcjach korzystnych dla zdrowia, pod względem zawartych składników. Woda powinna posiadać atest – gwarancję jakości oraz spełniać wymagania organoleptyczne, chemiczne, fizyczne i mikrobiologiczne dla butelkowanych naturalnych wód mineralnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 (Dz. U. z 2011 r. nr 85 poz. 466) w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych oraz na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 285).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2020 | 08:30


» Lokalizacja

ul. 3 Maja 16
Zabrze 41-800
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

 • Alkohole i produkty tytoniowe
 • Dania gotowe i specjalne produkty odżywcze
 • Grzyby
 • Kawa, herbata, napary
 • Mięso, drób, ryby i owoce morza
 • Nabiał
 • Napoje
 • Pieczywo
 • Produkty skrobiowe
 • Produkty spożywcze dla zwierząt
 • Przetwory owocowe i warzywne
 • Przetwory tłuszczowe
 • Przyprawy i dodatki do dań
 • Słodycze i przekąski

» Dane nabywcy

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. 3 Maja 16
Zabrze 41-800
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się