Dostawa części zamiennych i akcesoriów samochodowych do pojazdów będących w posiadaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy na lata 2021-2022.

» Opis zapytania

2. Przewidywane ilości asortymentu określone w załączniku nr 2 Kosztorys ofertowy (zał. 2a i 2b) SIWZ są ilościami szacunkowymi, przyjętymi przez Zamawiającego wyłącznie w celu obliczenia przez Wykonawcę ceny oferty i wskazania przewidywanych, orientacyjnych potrzeb w zakresie asortymentu. Rzeczywista ilość zamawianych części będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy czym maksymalna wartość zamówienia (umowy) nie przekroczy kwoty 24 600,00 zł brutto i do tej kwoty będzie realizowane zamówienie. Podana kwota nie dotyczy prawa opcji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilości asortymentu w granicach oferowanej przez Wykonawcę ceny.
3. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji - o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia określonego w zamówieniu podstawowym oraz jest uprawniony do realizacji zamówienia opcjonalnego.
3.1 Wykonanie zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji będzie w terminie do 31.12.2022 r.
3.2 Przy skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji przedmiot zamówienia może
się zwiększyć max. do 20% tj. 4 920,00 zł brutto.
3.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia przedmiotu zamówienia w ramach ilości asortymentu wyszczególnionego w zamówieniu podstawowym po takiej samej cenie jednostkowej jak w zamówieniu podstawowym.
3.4 Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na nowych warunkach, ale będzie realizacją umowy zawartej w zakresie ustalonym przez nią warunków poprzez zawarcie aneksu uruchamiającego prawo opcji.
3.5 Prawo opcji zobowiązuje Wykonawcę do realizacji zamówienia jedynie w zakresie zadeklarowanym aneksem.
3.6 Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.

4. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 7 Opis przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Dworcowa 80
Bydgoszcz 85-010
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Części do pojazdów, łodzi i samolotów

» Dane nabywcy

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
Bydgoszcz 85-010
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się