Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Kłodzku w roku 2021.

» Opis zapytania

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na przyjęciu, przemieszczeniu i doręczeniu, a w razie niemożności doręczenia do zwrotu Zamawiającemu przesyłek w kraju i zagranicą, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1041). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
Zasady korzystania z usług, a także odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego ich wykonania określone są w:
1) Ustawie Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (t.j. Dz,. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.),
2) Regulaminy świadczenia usług pocztowych objętych przedmiotem umowy stosowanym u Wykonawcy,
3) Ustawie Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),
4) Innych aktach prawnych związanych z realizacją usług będących przedmiotem umowy, wydanych na podstawie ustawy Prawo pocztowe.
2. Działając na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji w/w zamówienia, były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę jeśli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks Pracy. Zatrudnienie na umowę o pracę wymagane będzie w zakresie przyjmowania przesyłek, sortowania, przemieszczania, doręczenia, wydania lub zwrotu przesyłek.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Okrzei 1
Kłodzko 57-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi kurierskie i pocztowe

» Dane nabywcy

Powiat Kłodzki
Okrzei 1
Kłodzko 57-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się