Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu

» Opis zapytania

1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana.
2. Przedmiotem zamówienia jest remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu przy ul. Krotoszyńskiej 14 m 9, ul. Krotoszyńskiej 11 m 7, ul. Belwederczyków 20 m 2.
3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
1) Główny przedmiot: 45453000-7
2) Dodatkowe przedmioty: 45330000-9, 45310000-3.
4. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie: robót ogólnobudowlanych, robót w branżach instalacji sanitarnych i elektrycznych.
5. Opis przedmiotu zamówienia i obowiązki stron określają:
1) dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia (zał. do SIWZ), w tym: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót remontu lokali, przedmiary robót;
UWAGA: Przedmiary stanowią dokument pomocniczy i w związku z tym nie stanowią podstawy do wyceny przedmiotu zamówienia. Zamawiający przedstawia je tylko poglądowo.
2) projekt umowy (zał. do SIWZ).
6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby w niniejszym postępowaniu wykonawca lub podwykonawca zatrudniał w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia w sposób nieprzerwany na podstawie umowy o pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy robotników budowlanych wykonujących prace fizyczne w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej.
Informacje, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp określa projekt umowy.
7. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (np. w oświadczeniu własnym Wykonawcy).
8. Roboty budowlane będą wykonywane na terenie czynnym. Przedmiot umowy będzie wykonywany
w budynkach zamieszkałych, w związku z powyższym Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty z poszanowaniem miru domowego i mienia mieszkańców znajdującego się w obrębie przekazanego terenu budowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Namysłowska 8
Wrocław 50-304
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Namysłowska 8
Wrocław 50-304
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się