Przyrodniczo-rekreacyjne zagospodarowanie zbiorników wodnych przy ul. Św. Jana na działce nr 904, 905, 921/5, 1095, 1210 w Żabnie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest przyrodniczo-rekreacyjne zagospodarowanie zbiorników wodnych przy ul. Św. Jana na działce nr 904, 905, 921/5, 1095, 1210 w Żabnie.
2. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi realizacja następującego zakresu robót:
1) Stawy
a) Remont,
b) Mnich,
2) Skatepark
a) Płyta i ogrodzenie
b) Urządzenia
3) Mur oporowy
4) Zieleń
a) Nasadzenia,
b) Trawniki,
c) Prace pielęgnacyjne w okresie gwarancji,
5) Mała architektura,
6) Przełożenie wodociągu na odcinku W1-W4,
7) Bariera ochronna ściany czołowej wylotu i wlotu kanalizacji,
8) Przełożenie gazociągu,
9) Roboty ziemne, drogi
a) Roboty przygotowawcze,
b) Roboty ziemne,
c) Wjazdy na działki,
d) Drogi,
e) Pobocza, alejki
f) Chodniki,
g) Parkingi,
h) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
i) Elementy uzupełniające
10) Mostek
a) Fundamenty żelbetowe,
b) Konstrukcja stalowo-drewniana,
c) Elemnty drewniane pozostałe: poręcz, barierka
11) Pomost
a) Fundamenty,
b) Konstrukcja stalowo-drewniana,
c) Elemnty drewniane pozostałe: poręcz, barierka
12) Oświetlenie uliczne
13) Badania i pomiary
14) Przebudowa linii napowietrznej nN
15) Badania i pomiary,
16) Wlz wraz z z szafką SO
17) Oświetlenie terenu
18) Badania i pomiary
19) kanalizacja kablowa, wciągnięcie kabla telekomunikacyjnego
20) Budowa kabli rozdzielczych w kanalizacji kablowej
21) Budowa podbudowy słupowej i linii napowietrznych teletechnicznych
22) Deinstalacja infrastruktury teletechnicznej.

3. Zamawiający informuje, iż szczegółowy opis i zakres Przedmiotu zamówienia określony został w:
a) Dokumentacji Technicznej (Załącznik nr 9 do siwz),
b) Specyfikacjach Technicznych (Załącznik nr 10 do siwz) oraz
c) Projekcie umowy (Załącznik nr 4 do siwz).
4. Przedmiary robót (Załącznik nr 8 do siwz) posiadają jedynie charakter pomocniczy.
5. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy podania ceny za realizację zamówienia, jako ceny ryczałtowej, która obejmuje wykonanie wszystkich elementów zamówienia będących przedmiotem rysunku i tekstu załączników do siwz , łącznie z podatkiem VAT obowiązującym w dniu złożenia oferty.
6. Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą, przedstawienia przez niego Kosztorysu ofertowego, sporządzonego w oparciu o Dokumentację Techniczną, Przedmiary robót, Specyfikacje Techniczne oraz ewentualną wizję lokalną przeprowadzoną przez Wykonawcę.
7. W umowie o roboty budowlane przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego tak więc przedmiar robót ma na celu wyłącznie umożliwienie dokonania wyceny poszczególnych elementów robót.

Uwagi końcowe:
– Wykonawca wykona roboty budowlane w oparciu o dokumentację techniczną, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót określonymi w SST, z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz warunkami projektu umowy /Załącznik nr 4/,
– Do wykonania robót Wykonawca użyje wyłącznie materiałów własnych, posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym robót. Przy doborze materiałów należy kierować się wymaganiami sprecyzowanymi w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
– W czasie realizacji robót Wykonawca będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze we własnym zakresie i na własny koszt,
– Wszelkie inne koszty realizacji przedmiotu zamówienia (koszty mediów – energia elektryczna, woda, opłaty, i inne), konieczne do poniesienia w celu prawidłowego wykonania zamówienia, do momentu jego bezusterkowego, protokolarnego przyjęcia przez Zamawiającego poniesie Wykonawca.
– Wykonawca zapewni do kierowania robotami osoby z uprawnieniami w specjalnościach niezbędnych do prawidłowego wykonania powierzonego zadania i będzie w okresie realizacji prowadził dziennik budowy we współpracy z Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego.
– Należy zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane z prowadzonymi pracami gdyż Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty końcowego odbioru robót,
– Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami przetargowymi. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskanie wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty,
– Jeżeli niniejsza SIWZ lub załączniki do SIWZ wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP oraz oświadczeniem autora projektu, dopuszcza na podstawie art. 30 ust. 5 oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.


1.
2. Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a i ust 4 PZP:

1) Na podstawie art. 29 ust. 3a PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych m.in. w zakresie:
a) robót elektrycznych,
b) robót ciesielskich oraz
c) robót ogólnobudowlanych
– w ilości osób zapewniającej terminową i zgodną z warunkami niniejszej SIWZ realizację przedmiotowego zamówienia.
Wymóg nie dotyczy m.in. osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną czy dostawców materiałów budowlanych.
Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.
2) Dla udokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o prace Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać.
3) Zamawiający będzie uprawniony do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 23 ust. 3a, na każdym etapie realizacji zamówienia, poprzez wymaganie oświadczeń pracowników potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
4) W zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, Zamawiający /pod rygorem zastosowania kar umownych/ uprawniony jest bez wcześniejszego uprzedzenia do kontroli zatrudnienia, tj. wezwanie do przedłożenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Jagiełły 1
Żabno 33-240
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Gmina Żabno
ul. Jagiełły 1
Żabno 33-240
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się