Przetarg nieograniczony na odbiór, transport oraz zagospodarowanie ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstających w oczyszczalni ścieków w Skałowie, w Iwnie i w Gułtowach

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: odbiór, transport oraz zagospodarowanie ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstających w oczyszczalni ścieków w Skałowie, w Iwnie i w Gułtowach w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
1). Szczegółowy zakres zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport oraz zagospodarowanie ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstających na oczyszczalni ścieków w Skałowie, gmina Kostrzyn o szacunkowej ilości 5 000 Mg. Zakres zamówienia obejmuje:
ilość osadów : 5 000 Mg.
2. Miejsce odbioru: Oczyszczalnia Ścieków w Skałowie, w Iwnie i w Gułtowach, gmina Kostrzyn, województwo wielkopolskie.
3. Charakterystyka osadu: osad ustabilizowany i odwodniony na urządzeniu dekantacyjnym o średniej zawartości suchej masy około 18% spełniający wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015 poz. 257).
4. Zamawiający zobowiązany jest wykonać badania komunalnych osadów ściekowych i przekazać Wykonawcy wyniki badań dla każdej partii osadów przed rozpoczęciem ich przekazywania Każda partia przebadanego osadu musi mieć określoną wielkość i spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015r w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015 poz. 257).
5. Załadunek osadu na środek transportowy Wykonawcy nastąpi kosztem i staraniem Wykonawcy.
6. Każda partia (samochód) osadu musi być zważona na wadze elektronicznej i potwierdzona dokumentem ważenia. Koszt ważenia ponosi Wykonawca.
7. Transport osadów do miejsca odzysku zapewnia Wykonawca. Odbiór komunalnych osadów ściekowych będzie następował na podstawie pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego przesłanego do Wykonawcy drogą mailowa w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca każdorazowo potwierdzi otrzymane zawiadomienie na maila: poczta@zkkostrzyn.pl.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za gospodarowanie komunalnymi odpadami ściekowymi z chwila ich przekazania przez Zamawiającego, jako następny posiadacz odpadu, na podstawie przepisu art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U.2020 r., poz.797 ze zm.).
9. Transport winien być prowadzony zgodnie z zasadami prawa drogowego, w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska i dróg publicznych. W przypadku wystąpienia zdarzenia, które spowoduje zanieczyszczenie lub wypadnięcie odpadu ze środka transportu, należy bezzwłocznie zabezpieczyć teren zgodnie z przepisami drogowymi i BHP oraz niezwłocznie uporządkować teren i przywrócić go do stanu sprzed zdarzenia. Szkody wyrządzone osobom trzecim przez środek transportu lub przewożone odpady będą pokrywane przez Wykonawcę.
10. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ważnych: zezwolenia lub koncesji lub wpisu do rejestru wskazanych w przepisie art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach w związku z przepisem art. 27 ust. 3 ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 797 ze zm.) niezbędnych do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia.
11. Osady ściekowe mają być poddane odzyskowi na terenie woj. wielkopolskiego, za wyjątkiem opisanym w art. 20 ust. 5 Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 797 ze zm.).
12. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U.2020 r., poz.797 ze zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1219 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015 r., poz. 257).
13. Na etapie podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego pisemnego zadeklarowania sposobu odzysku osadu. Każdorazowa zmiana sposobu zagospodarowania osadu zobowiązuje Wykonawcę do wcześniejszego przedłożenia Zamawiającemu nowej deklaracji.
14. Strony zobowiązują się do prowadzenia ewidencji odpadu, będącego przedmiotem zmówienia zgodnie z wymogami ustawowymi w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, a w szczególności zgodnie z przepisem art. 67 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797).
15. W przypadku wykorzystania osadu na cele rolnicze, warunki gruntowe, na które będą stosowane osady powinny spełniać wymogi zawarte w przepisie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 06 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015 r., poz. 257).
16. Zgodnie z art. 96 ust. 6 ustawy o odpadach, przed zastosowaniem osadów ściekowych na gruntach, Wykonawca wykona badanie tych gruntów. Badania gruntów i ich częstotliwość powinny być zgodne z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 257).
17. Potwierdzenie przyjęcia partii osadów ściekowych odbywać się będzie każdorazowo w oparciu o „Kartę przekazania odpadu” potwierdzoną pod względem ilościowym, na podstawie dowodu ważenia, przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Poznańska 2
Kostrzyn 62-025
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Zakład Komunalny
ul. Poznańska 2
Kostrzyn 62-025
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się