Leasing z dostawą noweg pojazdu typu śmieciarka na podwoziu dwuosiowym.

» Opis zapytania

1. Podwozie: fabrycznie nowe z następującą specyfikacją techniczną – 1 sztuka:

 przystosowanie do zabudowy śmieciarki z tylnym załadunkiem o ładowności
min. 3 000 kg,
 rok produkcji – 2020,
 dopuszczalna masa podwozia od 10 000 kg do 12 000 kg,
 układ napędowy dwuosiowy– oś napędowa tylna z kołami w układzie bliźniaczym,
 rozstaw osi do 3800 mm,
 koło kierownicy z lewej strony,
 szerokość kabiny maksymalnie 2200 mm (bez lusterek),
 zawieszenie przednie resorowe,
 zawieszenie tylne pneumatyczne na 4 poduszkach,
 rozstaw kół przednich minimalnie 1750 mm,
 rozstaw kół tylnych minimalnie 1650 mm,
 ogumienie maksymalnie R17,5,
 zamek centralny z pilotem,
 silnik poj. powyżej 5 dm 3, moc min. 200 KM,
 norma emisji spalin Euro 6,
 ogranicznik prędkości z nastawą do 90 km/h,
 zbiornik paliwa o pojemności min. 120 litrów,
 zbiornik płynu Adblue o pojemności min. 15 litrów,
 pneumatyczny hamulec ręczny,
 skrzynia biegów manualna,
 system AEBS (aktywny system wspomagania nagłego hamowania),
 systemy ABS, ASR,
 układ elektryczny 24 V,
 akumulator min. 2 x100 Ah,
 kabina 3 osobowa,
 kabina klimatyzowana,
 szyby sterowane elektrycznie,
 podgrzewane lusterka, regulowane elektrycznie,
 światła do jazdy dziennej,
 światła przeciwmgielne,
 radio firmowe z wejściem USB,
 tachograf,
 komputer pokładowy,
 wyposażenie standardowe: apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica,
 wyposażenie dodatkowe: 2 kliny, podnośnik hydrauliczny, narzędzia do obsługi pojazdu,
 instrukcja obsługi pojazdu w języku polskim,2. Zabudowa: fabrycznie nowa – 1 sztuka

 skrzyniowa z hydraulicznym urządzeniem załadowczym tylnym przeznaczona do zbierania odpadów komunalnych,
 fabrycznie nowa - rok produkcji 2020,
 zabudowa wyposażona w odwłok i płytę wypychającą,
 podłoga skrzyni ładunkowej ze stali o grubości min. 5 mm,
 pojemność skrzyni ładunkowej min. 7 m3,
 ładowność minimum 3000 kg,
 ściany skrzyni ładunkowej wykonane z jednego arkusza blachy,
 dno wanny załadunkowej o grubości min. 4 mm ze stali trudno ścieralnej,
 objętość kosza zasypowego min. 1,20 m3,
 mechanizm zgniatania liniowo – płytowy,
 stopień zagęszczenia odpadów min. 4:1,
 uniwersalne urządzenie załadowcze dostosowane do współpracy z pojemnikami od 110 l do 1100 l,
 budowa wanny zasypowej umożliwiająca ładowanie przedmiotów o większych gabarytach,
 możliwość pracy w przypadku awarii systemu elektrycznego,
 możliwość pracy w trybie ciągłym i automatycznym,
 możliwość sterowania mechanicznego,
 wyposażenie w otwieracz do pojemników czaszowych,
 króciec odpływowy w wannie załadowczej z zaworem,
 kamera z tyłu zabudowy oraz monitor zainstalowane w kabinie kierowcy,
 dwa wyłączniki bezpieczeństwa umieszczone po obu stronach zabudowy, jeden wyłącznik bezpieczeństwa w kabinie kierowcy,
 sterowanie ręczne załadunku, umieszczone z boków zabudowy,
 panel sterujący funkcjami zabudowy zamontowany w kabinie kierowcy,
 zabudowa gruntowana i lakierowana,
 oświetlenie wg obowiązujących przepisów ruchu drogowego,
 pasy ostrzegawcze na kabinie i zabudowie,
 reflektor tylny, umożliwiający załadunek po zmroku,
 zabudowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami, w tym PN EN – 1501 i posiadać znak CE,

3. Realizacja zamówienia i wymagania dodatkowe:
 Wykonawca zapewni w okresie gwarancji pełen serwis w autoryzowanym zakładzie zlokalizowanym nie dalej niż 50 km od siedziby Zamawiającego.
 Wykonawca dostarczy pojazd na własny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
 Wykonawca przeprowadzi szkolenie z obsługi pojazdu oraz zabudowy bezpośrednio po przekazaniu pojazdu.


4. Przy dostawie pojazdu dostawca przekaże:

1. Kopię świadectwa homologacji dla pojazdu skompletowanego. W dniu wykupu Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginał dokumentu.
2. Schematy elektryczne i hydrauliczne zabudowy.
3. Instrukcję obsługi oraz instrukcję podwozia i zabudowy oraz instrukcję serwisową zabudowy w języku polskim.
4. Książkę przeglądów dla podwozia i zabudowy.
5. Katalog części zamiennych dla podwozia i zabudowy w języku polskim.

5. Warunki gwarancji:

1. Wykonawca zapewni udzielenie gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na warunkach nie gorszych niż określone przez producenta.
2. Wykonawca zapewni udzielenie gwarancji liczonej od daty protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zapewni bezpłatne serwisowanie urządzenia w okresie gwarancji. Bezpłatne serwisowanie obejmuje koszty wszystkich zużytych materiałów I części zamiennych,
a także koszty robocizny oraz planowanych przeglądów technicznych I napraw bieżących, które nie wynikły z winy Zamawiającego, tj. eksploatacji urządzenia niezgodnie z zasadami określonymi w instrukcji obsługi lub innym dokumencie (dokumentach) przekazanych wraz z przedmiotem zamówienia.
4. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w języku polskim dokumentację, obowiązująca:
- instrukcję obsługi,
- książkę gwarancyjną,
- wykaz czynności wykonywanych w ramach planowanych przeglądów technicznych oraz potrzebnych materiałów technicznych i części zamiennych,
- warunki udzielonej gwarancji.
5. Gwarancją nie będą objęte wady spowodowane użytkowaniem pojazdu lub jego wyposażenia niezgodnym z załączoną do nich instrukcją obsługi.
6. Wykonawca zobowiązany jest wydłużyć okres gwarancji za wady fizyczne objęte gwarancją o czas, w którym na skutek wad przedmiotu umowy Zamawiający nie mógł
z niego korzystać.
7. W przypadku, kiedy na skutek wad fizycznych zaistnieje potrzeba wymiany pojazdu lub sprzętu stanowiącego jego wyposażenie na nowy, a wskazany w umowie model pojazdu lub sprzętu nie będzie już dostępny do sprzedaży na rynku, Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu inny model spełniający wymagania wskazane w pkt. I Przedmiot zamówienia.
8. Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.
9. Gwarancja obejmuje również przedmiot umowy lub usługi nabyte u kooperatorów (podwykonawców) przez Wykonawcę.
10. Utrata roszczeń z tytułu wad nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił.

6. Usługi serwisowe.

1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu punkt serwisu w odległości nie większej jak 50 km od bazy Spółki Interpromex tj.: ul. Paryska 11 Będzin, mierzony po trasie przejazdu.
2. Wykonawca gwarantuje czas reakcji serwisu Wykonawcy do 8 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, że usterki zgłoszone w piątek będą usuwane w następujący po nim poniedziałek.
3. Czas naprawy usterek: maksymalnie 3 dni robocze od momentu zgłoszenia.
4. W przypadku niemożliwości naprawy usterek w ciągu 3 dni roboczych, Wykonawca bezpłatnie udostępni Zamawiającemu pojazd zastępczy. W takim przypadku czas naprawy usterek nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych.
5. W przypadku unieruchomienia pojazdu Wykonawca zapewni jego dostarczenie (holowanie, laweta) do serwisu.


7. Wydanie przedmiotu umowy.

1. Wykonawca gwarantuje bezpłatną dostawę przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w ofercie – termin dostawy przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert.
2. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi po uprzednim uzgodnieniu między Wykonawcą
a Zamawiającym daty i godziny odbioru.
3. Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Będzin (42-500) ul. Paryska 11.
4. Wykonawca zagwarantuje bezpłatne szkolenie co najmniej dwóch osób ( dwóch pracowników Zamawiającego) w zakresie obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy wówczas, gdy:
- stwierdzi wady przedmiotu umowy,
- przedmiot umowy nie będzie odpowiadał warunkom określonym w SIWZ i ofercie Wykonawcy.
6. W przypadku stwierdzenia okoliczność, o których mowa w punkcie 4, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie przedmiotu zamówienia zgodnego z SIWZ i wolnego od wad (nie dłuższy niż 4 dni). Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy w całości.
7. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez osoby upoważnione przez Zamawiającego i wykonawcę.
8. Za datę odbioru przedmiotu umowy przyjmuje się dzień sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

II. Warunki leasingu – istotne postanowienia.

1. Leasing finansowy w walucie: złoty polski (PLN).
2. Leasing finansowy w oparciu o stałą stopę procentową.
3. Okres leasingu: 36 miesięcy.
4. Wartość pierwszej wpłaty (inicjalnej): 45% wartości ceny oferowanej netto. Zamawiający dokona płatności VAT w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Leasingowej.
5. Rodzaj rat leasingowych: 36 rat miesięcznych płatnych zgodnie z datą zawarcia Umowy Leasingu obejmujących kapitał i należne odsetki leasingodawcy.
6. Zamawiający jako korzystający ponosi wszelkie podatki i opłaty w związku z zawarciem
i wykonaniem umowy leasingu w tym koszty za rejestracje pojazdu, podatek od środków transportu.
7. Opłata za przeniesienie własności w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy.
8. Opłata za przeniesienie własności zostanie opłacona wraz z ostatnią ratą wynikająca
z harmonogramu opłat.
9. Ubezpieczenie OC, AC i NNW jest po stronie Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany będzie przedstawić coroczne polisy ubezpieczenia OC, AC i NNW Wykonawcy. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych opłat i kosztów.
10. W umowie leasingu winna zostać zawarta klauzula dopuszczająca doposażenie przedmiotu zamówienia w urządzenia typu: sonda paliwowa, GPS.
11. Nie dopuszcza się weksla In blanco.
12. Wykonawca (leasingodawca), którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do zawarcia umowy leasingu.
13. Wzór umowy leasingu, określający warunki leasingu z uwzględnieniem warunków określonych przez Zamawiającego, Wykonawca dołączy do oferty wraz z regulaminem obowiązującym u leasingodawcy (ogólne warunki leasingu).
14. Integralną część umowy stanowić będą załączniki: harmonogram opłat, tabela opłat
i prowizji, protokół zdawczo – odbiorczy przekazania przedmiotu umowy leasingu, opis przedmiotu leasingu wraz z wymaganymi dokumentami zgodnie z SIWZ.
15. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów prawa podatkowego. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
16. Przedstawienie przez Wykonawcę umowy niespełniającej wymogów określonych
w SIWZ, Ogólnych warunkach leasingu traktowane będzie jako okoliczność uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Paryska 11
Będzin 42-500
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty przeznaczenia specjalnego

» Dane nabywcy

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo-Usługowe INTERPROMEX Spółka z o.o.
ul. Paryska 11
Będzin 42-500
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się