Prowadzenie bieżącego utrzymania i remontów oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Miasta Augustów

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dla zadania inwestycyjnego pn.: „Prowadzenie bieżącego utrzymania i remontów oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Miasta Augustów”
3.2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
3.4. Gwarancja.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi dla robót nie objętych ryczałtem konserwacyjnym na okres wskazany w formularzu oferty. Długość okresu gwarancji i rękojmi stanowi również kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 36 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny) wykonanych robót przez Wykonawcę i Zatwierdzonych ze strony Zamawiającego.
3.5. Podwykonawcy.
Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca:
1) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców;
2) w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile będą znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców,
a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia.
3) jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału
w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu,
iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są w projekcie umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

3 Maja 60
Augustów 16-300
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Augustów
3 Maja 60
Augustów 16-300
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się