Dostawa prefabrykatów brukarskich

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa prefabrykatów brukarskich.
2.Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, na podstawie pisemnego (przesłanego środkami komunikacji elektronicznej lub fax-em) zamówienia Zamawiającego lub w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie.
3.Przedmiot zamówienia winien być zgodny z wytycznymi Polskiej Normy (PN-EN), musi posiadać deklarację zgodności lub aprobatę techniczną dla tych materiałów, dla których jest wymagana.
4.Przedmiot zamówienia winien posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm (PN-EN), aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
5.W przypadku materiałów, dla których zgodnie z PN-EN ww. dokumenty są wymagane, Wykonawca do każdej zamówionej partii prefabrykatów brukarskich załącza powyższe dokumenty.
6.W przypadku, gdy dostarczone materiały wzbudzą wątpliwości co do spełnienia wymaganych norm, Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania co najmniej jednego badania kontrolnego dla zastrzeżonej dostawy w niezależnym laboratorium na koszt Wykonawcy.
7.Wymienione w formularzu cenowym – Załącznik nr 2 do SIWZ, ilości materiałów mają charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia mniejszej ilości materiałów niż podane ilości szacunkowe bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość wzajemnej zamiany ilościowej
w ramach wymienionych ilości materiałów do wartości złożonej przez Wykonawcę oferty.
8.Wykonawca zapewni dostawę i rozładunek zamówionej partii materiałów, własnym transportem w miejsce wskazane przez Zamawiającego w granicach administracyjnych miasta Suwałk.
9. Dostarczony materiał musi posiadać czytelną etykietę z informacją o rodzaju produktu, numerze partii i dacie produkcji.
10.W przypadku, gdy w dokumentacji zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,
o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji.
11.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.
12.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w formularzu cenowym - Załącznik nr 2 do SIWZ.
13.Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określa projekt umowy – Załącznik nr 8 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Sejneńska 84
Suwałki 16-400
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nawierzchnie

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach
ul. Sejneńska 84
Suwałki 16-400
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się