Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 650 000,00 PLN

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia będzie: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości
650.000,00 PLN /słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych/ na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w związku z ubytkiem dochodów będących skutkiem wystąpienia COVID-19.
2. Okres kredytowania od dnia podpisania umowy kredytowej do 31.12.2031 r.
3. Karencja w spłacie rat kapitałowych kredytu do 31 marca 2022 r.
4. Kredyt będzie wykorzystywany do 31 grudnia 2020 r. („na żądanie”) t.j. na pisemną
dyspozycję Zamawiającego, w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy.
5. Spłata kapitału następować będzie w latach 2022 - 2031 z dochodów budżetu Gminy
Horyniec-Zdrój zgodnie z harmonogramem spłat (załącznik nr 1a do SIWZ).
6. Okres spłaty kapitału od 31 marca 2022 r. do 31 grudnia 2031 r. kwartalnie
do ostatniego roboczego dnia miesiąca kończącego kwartał z możliwością wcześniejszej
spłaty w każdym momencie (nie tylko ostatniego roboczego dnia miesiąca kończącego
kwartał), w kwocie określonej w harmonogramie spłat dostosowanym do wieloletniej
prognozy finansowej.
7. Spłata odsetek, następować będzie w okresach miesięcznych do ostatniego dnia roboczego
miesiąca, od początku okresu kredytowania.
8. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Przy
naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych,
natomiast rok 365 dni, a w przypadku roku przestępnego 366 dni.
9. Zamawiający określa sposób ustalania WIBORu 3M do naliczania oprocentowania
kredytu liczony według stawki WIBOR 3M według notowań na 10 dni kalendarzowych
poprzedzających okres obrachunkowy.
10. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą
w walucie polskiej (PLN).
11. Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty kredytu w całości lub części,
bez dodatkowych kosztów (opłat, prowizji). Oprocentowanie liczone będzie wówczas za
okres faktycznego korzystania z kredytu.
12. W całym okresie kredytowania marża bankowa Wykonawcy pozostaje na niezmienionym
poziomie.
13. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją
wekslową, na której zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika Gminy. Zamawiający
dopuszcza podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego
tytułu egzekucyjnego.
14. Zamawiający zastrzega sobie:
1) możliwość niewykorzystania kredytu lub wykorzystania kredytu w niepełnej wysokości, bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
2) zmiany terminów spłaty kapitału, jeżeli zamawiający będzie przewidywał trudności w dotrzymaniu terminu określonego w SIWZ.
15. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku dokonania nadpłaty odsetek Wykonawca nie
dokona ich zaliczenia na poczet kapitału.
16. Na potrzeby badania ofert, oprocentowanie kredytu będzie liczone w oparciu o
WIBOR 3M z dnia 16.11.2020 r. Do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć
termin wypłaty całości kredytu na dzień 15.12.2020 r.
17. Prowizja bankowa naliczana będzie każdorazowo od wysokości rzeczywiście
wykorzystanej kwoty kredytu (transz kredytu).
18. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej oraz opracowania własnych informacji
przez Wykonawcę, Zamawiający udostępnia następujące dokumenty:
- uchwała Rady Gminy Horyniec-Zdrój Nr XXIII.197.2020 z dnia 4 listopada 2020 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
- opinia RIO o możliwości spłaty przez gminę Horyniec-Zdrój kredytu długoterminowego,
- opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Horyniec-Zdrój za I półrocze
2020 roku,
- opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Horyniec-Zdrój za rok 2019,
- Uchwała Nr XXII.190.20220 z dnia 30 września 2020r. w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Horyniec-Zdrój, oraz Uchwała Nr XXIII.196.20220 z dnia 4 listopada
2020r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Horyniec-Zdrój,
- Uchwała budżetowa Gminy Horyniec-Zdrój na 2020 Nr XV.138.202019 z 30 grudnia
2019r.
- Sprawozdania budżetowe Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb–Z, Rb–N,
- Pozostałe dokumenty finansowe i opinie RIO.

UWAGA: powyższe sprawozdania, opinie i zaświadczenia udostępnione są na stronie BIP http://www.bip.horyniec-zdroj.pl w zakładce Budżet Gminy i w zakładce Prawo Lokalne\Uchwały Rady

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Al. Przyjaźni 5
Horyniec-Zdrój 37-620
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi bankowe

» Dane nabywcy

Gmina Horyniec-Zdrój
Al. Przyjaźni 5
Horyniec-Zdrój 37-620
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się