Budowa przepustu w ciągu ulicy KWK Kazimierz –Juliusz w Sosnowcu.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa przepustu w ciągu ulicy KWK Kazimierz –Juliusz w Sosnowcu. W zakresie przedmiotu zamówienia jest:
• Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami określonymi
w Programie Funkcjonalno–Użytkowym(PFU) (stanowiącym integralną część bieżącego postępowania).
• Uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót - w tym decyzji
o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
• Wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu z uwzględnieniem konieczności utrzymania ciągłości ruchu pieszego wzdłuż ul. KWK Kazimierz Juliusz np. poprzez zabudowę tymczasowej kładki obok strefy robót.
• Wycinka kolidujących drzew i krzewów(fakultatywnie) wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych w tym zakresie.
• Roboty przygotowawcze i kończące inwestycję stanowiącą przedmiot zamówienia.
• Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci (w przypadku zaistnienia takiej konieczności).
• Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego wraz z przylegającą kładką, w zakresie obejmującym
co najmniej(ilości robót należy traktować jako szacunkowe):
o demontaż bariery energochłonnej – 21 mb,
o demontaż balustrady stalowej na obiekcie - 10,1 mb,
o demontaż balustrady stalowej na dojazdach - 15,0 mb,
o rozbiórka pobocza gruntowego – 25 m3,
o rozbiórka nawierzchni asfaltowej na obiekcie i dojazdach – 330 m2,
o rozbiórka starych warstw nawierzchniowych na pomoście obiektu – 50 m2,
o rozbiórka izolacji ustroju nośnego – 50 m2,
o demontaż dyliny drewnianej w obrębie kładki – 17 m2,
o demontaż krawężników – 90 mb,
o demontaż konstrukcji stalowej kładki(belki główne C220, poprzecznice C120) – komplet,
o rozbiórka betonowej konstrukcji przęsła mostu – 20 m3,
o rozbiórka kamiennych podpór i fundamentów - komplet.
• Budowa nowego przepustu lub obiektu mostowego wraz z wyposażeniem, w zakresie obejmującym co najmniej:
o konstrukcja zgodnie z zatwierdzonym projektem – fundamenty i podpory z betonu klasy
min C30/37; ustrój nośny betonowy klasy min. C30/37 lub alternatywnie stalowy lub stalowo-betonowy,
o płyty przejściowe wraz z drenaż poprzecznym,
o izolacje przeciwwodne pomostu,
o izolacje powierzchni betonu w części odziemnej w postaci powłok malarskich cienkowarstwowych,
o krawężniki granitowe na długości obiektu,
o barieroporęcze zabezpieczające krawędź obiektu od strony jezdni,
o balustrady zabezpieczające krawędź obiektu od strony chodnika,
o barierę energochłonną pomiędzy chodnikiem a jezdnią,
o nawierzchnię chodnika na bazie żywic epoksydowo-poliuretanowych grubości min. 5mm
(w przypadku wykonania obiektu z naziomem dopuszcza się wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej),
o nawierzchnię jezdni:
 warstwa wiążąca na obiekcie i dojazdach z betonu asfaltowego gr. 5 cm,
 warstwa ścieralna na obiekcie i dojazdach z betonu asfaltowego gr 4cm,
o kanały technologiczne w części podchodnikowej/kapach chodnikowych,
o umocnienie brzegów i koryta cieku w strefie obiektu zgodnie z wytycznymi zarządcy cieku,
o umocnienia stożków nasypu betonowymi płytami ażurowymi.
• Wykonanie dojazdów do obiektu w nawiązaniu do istniejącego układu drogowego.
• Wdrożenie docelowej organizacji ruchu.
• Roboty wykończeniowe i porządkowe.
• Wszelkie inne prace wynikające z przyjętych rozwiązań opracowanych przez Wykonawcę
na podstawie dokumentacji projektowej.
• Pełnienie nadzoru autorskiego.
• Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na mapach zasadniczych lub sytuacyjno-wysokościowych i uzyskanie jej przyjęcia do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej.
• Zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie jego przyjęcia przez Zamawiającego.

W ramach zamówienia należy:
- opracować dokumentację projektową oraz inne prace i opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji,
- zrealizować roboty budowlane.

1) Dokumentację należy wykonać w zakresie niezbędnym dla uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Zakres i forma opracowań dokumentacyjnych powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych
(Dz. U. z 2013 r., poz.1129 ze zm.).
Dokumentacja winna spełniać wszystkie wymogi obowiązującego prawa budowlanego i innych obowiązujących przepisów. Zakres i forma opracowań dokumentacyjnych powinna być zgodna
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
Wymagania edytorskie dla dokumentacji projektowej:
Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, w szczególności:
1. sporządzić koncepcję wg informacji zawartej w Programie Funkcjonalno – Użytkowym
dla rozwiązań projektowych niezbędnych dla realizacji zamówienia, stanowiącym załącznik
do niniejszej SIWZ (koncepcja powinna zawierać materiał opisowy – graficzny, profile, charakterystyczne przekroje poprzeczne, przekroje normalne, ocenę istniejących konstrukcji) –
3 egz.;
2. sporządzić projekty budowlany dla wszystkich branży – 3 egz.
3. sporządzić projekty wykonawcze dla wszystkich branży – 3 egz.,
4. przygotować przedmiary robót (dotyczy wszystkich branż) – 3 egz.;
5. przygotować SST dla wszystkich branż – 3 egz.,
6. wykonać i uzyskać zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu – 3 egz (fakultatywnie),
7. opracować informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich branż – 3 egz.,
8. pozyskać we własnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień dokumentacji, koniecznych do zgłoszenia lub pozwolenia na budowę,
9. przekazać Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej (na nośniku CD - 1 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, opisy techniczne w plikach doc i pdf z zastrzeżeniem,
że opracowania przedmiarów robót winny być możliwe do odczytania w programie NORMA lub ZUZIA,
10. uzyskać akceptację dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym poprzez:
a) uzgodnienie projektu budowlanego we wszystkich niezbędnych branżach,
b) wykonanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu (fakultatywnie),
c) uzyskanie akceptacji projektu czasowej organizacji ruchu (fakultatywnie),
d) uzyskanie stosownego dokumentu zezwalającego na realizację robót tj. uzyskania pozwolenia na budowę bądź zaświadczenia organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w zakresie zgłoszonych robót (fakultatywnie),
e) uzgodnienie planowanych do zastosowania materiałów i ich zgodności zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.
2) Nadzór autorski:
1) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.),
2) wyjaśnianie wątpliwości i niejasności dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji,
3) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie
w toku realizacji inwestycji,
4) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
5) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
6) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego,
7) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w innym umówionym
z Zamawiającym terminie).
3) Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w dokumentacji projektowej, poprzez:
1) opracowanie harmonogramu realizacji prac,
2) zatwierdzenie kart materiałowych,
3) wykonanie robót budowlanych
4) przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót,
5) odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót,
6) uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót,
7) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót – wymóg fakultatywny, w przypadku realizacji robót w oparciu o decyzję pozwolenia na budowę,
8) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD i dostarczenie
na nośniku CD oraz w formie papierowej wraz z naniesieniem w zasobach geodezyjnych,
9) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,
10) sporządzenie rozliczenia końcowego: operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami – 2 egz,
11) przekazanie zrealizowanych robót Zamawiającemu i Zarządcy drogi.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 6 robotników budowlanych wykonujących prace polegające na wykonaniu robót remontowych na obiektach mostowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 12:45


» Lokalizacja

Plonów 22i
Sosnowiec 41-214
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Miejski Zakład Usług Komunalnych
Plonów 22i
Sosnowiec 41-214
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się