Dostawa z podziałem na trzy zadania: Zadanie nr 1 – Dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki; Zadanie nr 2 – Dostawa wózka widłowego; Zadanie nr 3 – Dostawa opryskiwacza

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa z podziałem na trzy zadania:
Zadanie nr 1 – Dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki;
Zadanie nr 2 – Dostawa wózka widłowego;
Zadanie nr 3 – Dostawa opryskiwacza.
z zastrzeżeniem, że: zadanie 1 i 2 realizowane jest w ramach projektu pn.: „Wykwalifikowany Specjalista z ZSCKR w Marianowie”; Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Kompetencja i kwalifikacje; Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki; Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki; Nr naboru: RPO.03.03.01-20-0236/19.
Realizacja zamówienia na ww. zadanie 1 i 2 w ramach powyższego projektu realizowana będzie po otrzymaniu środków finansowych.

1. Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem nowym/nieużywanym zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 6 do SIWZ), nieużywanym wcześniej posiadającym odpowiednie certyfikaty.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, na własny koszt i na własne ryzyko.
3. Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym dzień oraz godzinę dostawy uwzględniając godziny pracy Zamawiającego.
4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia osobiście oraz weźmie udział w jego sprawdzeniu w celu stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych lub braków w dostawie.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do uruchomienia, przeprowadzenia szkoleń oraz przekazania instrukcji bezpiecznej obsługi dostarczonych elementów zamówienia.
6. Urządzenia i maszyny muszą posiadać Deklarację Zgodności CE lub równoważną.
7. Urządzenia i maszyny muszą posiadać instrukcję w języku polskim w szczególności DTR (dokumentacja techniczno rozruchowa).
8. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca analizując dokumentację zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji przetargowej towarzyszy sformułowanie „lub równoważne".
9. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. W takim przypadku Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji przetargowej.
10. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dostawa spełnia równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dostawa spełnia równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że dostawa, spełnia wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.
11. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.
12. W przypadku oferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, wymagane jest sporządzenie zestawienia rozwiązań równoważnych w formie tabeli i załączenie jej do oferty. Jeżeli oferta nie będzie zawierała żadnego dokumentu wskazującego na zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych Zamawiający uzna, że Wykonawca nie przewiduje zastosowania rozwiązań równoważnych.
13. Wskazane w „OPZ” parametry są parametrami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na sprzęt o parametrach wyższych.
14. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie posiadał świadczenia gwarancyjne oparte na gwarancji świadczonej przez dostawcę.
15. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres wskazany w ofercie; minimalnie: 24 miesiące – patrz: kryterium oceny ofert „okres gwarancji”.
16. Bieg okresu gwarancyjnego rozpocznie się od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
17. Zamawiający wymaga minimum jedną lokalizację punktu serwisowego realizującą gwarancje Wykonawcy w odległości nie większej niż 80 km od siedziby Zamawiającego.
18. Jeśli zakład Wykonawcy położony jest dalej niż 80 km od Siedziby Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest odebrać sprzęt na własny koszt przy użyciu własnego środka transportu (lawety/pojazdu holującego).
19. Termin rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji zgodnie z art. 558 Kodeksu Cywilnego.
20. Gwarancja udzielona na przedmiot zamówienia uprawnia Zamawiającego do otrzymywania nieodpłatnego usuwania wad przedmiotu zamówienia stwierdzonych i zgłoszonych Wykonawcy w okresie gwarancji.
21. Za wady uznaje się w szczególności jawne lub ukryte właściwości tkwiące w przedmiocie zamówienia lub w jakimkolwiek jego elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartości przedmiotu zamówienia, obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu zamówienia, obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie zamówienia. Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot zamówienia nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej.
22. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych.
23. W pozostałym zakresie do gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakości rzeczy sprzedanej.
24. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny przedmiotu umowy.
25. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy zagwarantowali wykonywanie obsługi serwisowej w oparciu o oryginalne części zamienne producenta przedmiotu umowy oraz w sieci autoryzowanych stacji obsługi producenta / dystrybutora przedmiotu umowy.
26. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub usterki dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu lub części na nowy wolny od wad.
27. Okres gwarancji wymienionego nowego egzemplarza zaczyna swój bieg od daty dostarczenia go do użytkownika, co będzie potwierdzone protokołem odbioru.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2020 | 08:55


» Lokalizacja


Piątnica 18-421
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Zespół Szkół im. chor. J. Szymańskiego w Marianowie

Piątnica 18-421
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się