Budowa i utrzymanie sieci bezprzewodowej WIFI w Gminie Prusice- II przetarg nieograniczony

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na budowie i utrzymaniu sieci bezprzewodowej WIFI (sieci HotSpot’ów), w Gminie Prusice, w ramach projektów pn.:
1) „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych WiFi4EU”, działanie w Gminie Prusice nr działania 2-2019/003809-040335 współfinansowane ze środków Unii Europejskiej przez Agencję Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (INEA), zwana dalej „Agencją” oraz
2) „Publiczny internet dla każdego w Gminie Prusice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
2. Wykonawca zwany także „Przedsiębiorstwem instalującym WiFi” zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego:
1) dostawy i montażu sprzętu Internetowego, określonego w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 3), stanowiącym integralną część niniejszej umowy, celem uruchomienia publicznej sieci Wi-Fi,
2) dostarczania usług telekomunikacyjnych polegających na zestawieniu, uruchomieniu i udostępnianiu przez całą dobę (24 godz.) łączy dostępowych zapewniających dostęp do Internetu w sposób ciągły, w okresie obowiązywania umowy, o prędkości pobierania danych na poziomie co najmniej 30 Mb/s, na każdym punkcie dostępowym sieci umożliwiających korzystania z wszelkich usług świadczonych i oferowanych w sieci Internet za pomocą urządzeń dostępowych zlokalizowanych w punktach sieci oraz sieci szerokopasmowej Zamawiającego, oraz usług serwisowych systemu sieci bezprzewodowej WIFI.
3. Przedmiot umowy, należy wykonać według wykazu lokalizacji punktów dostępowych (Access Point), stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
4. Wykonawca zapewni zasilanie elektryczne oraz Internet w każdym punkcie dostępowym sieci WiFi, ponadto dla stosowanego kontrolera wymagany jest stały zewnętrzny adres IP. Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca, który zbuduje sieć WIFI będzie równocześnie dostarczał przez okres 60-ciu miesięcy Internet do utworzonych punktów dostępowych, za co otrzymywał będzie odrębne wynagrodzenie przez okres 60-ęciu kolejnych miesięcy po dokonaniu odbioru końcowego.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz prawa i obowiązki stron umowyzostały określone w:
1) umowie o udzielenie dotacji w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) – WiFi4EU nr INEA/CEF/WiFi4EU/ 2-2019/003809-040335,
2) umowie o dofinansowanie projektu „Publiczny internet dla każdego w Gminie Prusice” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie nr 1.1 „ Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” nr POPC.01.01.00-02-0014/19-00,
3) projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, oraz opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do umowy.
6. ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW PRZEZ WYKONAWCĘ.
1) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 t.j.).
Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. –Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a) Pracowników obsługujących Centrum serwisowe oraz help desk.
2) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:
a) Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności określone w pkt. 6.1), w formie określonej w pkt 6.3) wg wyboru Wykonawcy, w przypadku rotacji kadrowych Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji przekazanych danych w ciągu 7 dni od wystąpienia zmiany
b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 6.1) czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
4) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia.
1) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 6.3) w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 5.000 zł, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.
2) W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt. 6.3) z SIWZ, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Rynek 1
Prusice 55-110
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Infrastruktura i urządzenia sieciowe

» Dane nabywcy

Gmina Prusice
Rynek 1
Prusice 55-110
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się