Przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej – wymiana pokrycia dachowego w budynkach Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kałkowie-Godowie oraz poprawa sprawności wentylacji pomieszczeń

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego i orynnowania na czterech budynkach zajmowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kałkowie-Godowie (Godów 84 a, gmina Pawłów, powiat starachowicki, woj. świętokrzyskie) oraz wykonanie prac modernizacyjnych usprawniających wentylację pomieszczeń terapeutycznych. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kałkowie-Godowie prowadzi swoją działalność od 15.02.2000r w czterech parterowych budynkach o konstrukcji szkieletowej (drewnianej) obłożnych od zewnątrz pustakami, pokrytych dwuspadowym dachem wykonanym z trapezowej blachy ocynkowanej. Budynki o pow. zabudowy 103,80 m2 i pow. użytkowej 100,12 m2 zostały wybudowane w 1996r. z czego jeden (tzw. biurowy) został w późniejszym czasie powiększony o przybudówki z dwóch stron do pow. zabudowy 148,40 m2 pow. użytkowej 141,80 m2. Na przestrzeni blisko 30 lat dachy a także rynny wykonane z blachy ocynkowanej zaczęły rdzewieć i przeciekać. Do chwili obecnej dachy oraz rynny dwukrotnie poddane były konserwacji, przy czym ostatnie naprawy przeprowadzono w roku 2017. Liczne wżery rdzy występujące na wszystkich dachach wykazują już daleko posuniętą degradację poszycia i dalsze naprawy mogą się okazać w niedługim czasie nie możliwe do wykonania. Stwarza to zagrożenie likwidacji miejsc dla osób niepełnosprawnych ze względu na degradację nie tylko dachów, ale także wszystkich pomieszczeń WTZ z uwagi na to, że stropy wykonano jako lekkie konstrukcje podwieszane, (deski i gips karton) i każdy przeciek dachu bezpośrednio wpływa na stabilność sufitów. Dla poprawy warunków pracy i pobytu osób niepełnosprawnych w WTZ należy usprawnić wentylację poszczególnych pomieszczeń. Dotychczasowa wentylacja zainstalowana tylko w pomieszczeniach sanitarnych nie zapewnia skutecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach terapeutycznych co szczególnie w okresach jesienno-zimowo-wiosennych powoduje złą jakość powietrza (przykre zapachy, parowanie okien i ścian). Wykonanie instalacji wentylacyjnej w pracowniach WTZ nie tylko poprawi warunki pracy ale będzie również przeciwdziałać degradacji budynków.
Na przestrzeni dwudziestu lat funkcjonowania WTZ dwukrotnie (2005r. i 2017r.) wykonano prace naprawczo – konserwatorskie dachów budynków zajmowanych przez Warsztat poprzez czyszczenie i malowanie zardzewiałych fragmentów dachów i rynien. Istniejąca wentylacja usytułowana w łazienkach (kratki wentylacyjne w sufitach) nie ma żadnego odprowadzenia poza dach. W szczytach strychów umiejscowiono jedynie kratki wentylacyjne co nie zapewnia należytej wymiany powietrza a wydostające się powietrze przez kratki w sufitach łazienek powoduje skraplanie się pary wodnej na wewnętrznej stronie dachu. Brak odpowiednich membran sprzyja rdzewieniu blachy również od strony wewnętrznej (strychów). Brak dostępu na strych uniemożliwia wykonanie prac naprawczych spodnich powierzchni dachów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w załączniku nr 10 do SIWZ zawierającym przedmiary robót.
Prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ, wzorem umowy oraz z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.
Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników wg wymogów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. W zależności od zastosowanych materiałów należy bezwzględnie przestrzegać technologii i wymagań producentów. Przed odbiorem końcowym należy przedstawić komplet certyfikatów PZH i załączyć je do dokumentacji odbiorowej.
W celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej przyszłego terenu budowy oraz zapoznał się z jego otoczeniem.
Uwaga!
Przedmiot zamówienia dofinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
Uwaga!
Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych przy realizacji niniejszego zamówienia.
Wymagania określone w art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp zawiera pkt 19.9 SIWZ.
Uwaga!
Zamawiający wymaga gwarancji i rękojmi min. 3 lata (36 miesięcy).
Przedłużenie min. okresu gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu oceny ofert w tym kryterium zawarto w pkt 13.4. SIWZ.
Uwaga!
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta Wykonawcy winna opiewać na wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
Uwaga!
Roboty budowlane będą prowadzone w czynnych budynkach WTZ. Wykonawca winien umożliwić bezpieczne korzystanie z obiektu, zabezpieczyć przed zalaniem oraz oddziaływaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych budynki w miejscu wykonywania prac związanych z wymianą pokrycia dachowego. Pracę mają być prowadzone w taki sposób, aby nie zakłócać pracy WTZ.
Ważne!
W przypadku wystąpienia w materiałach przetargowych jednoznacznych nazw patentów, znaków towarowych, materiałów, wyrobów lub urządzeń wskazujących na producenta i konkretnych typów katalogowych – wszystkie takie nazwy każdorazowo należy czytać z klauzulą „lub równoważne” o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz estetycznych. Jeżeli w w/w dokumentach podano konkretne typy materiałów, wyrobów i urządzeń, należy to traktować jako pomocnicze wskazanie minimalnego poziomu jakościowego (standardu). Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów jakościowych i cech użytkowych co najmniej na poziomie wskazanego produktu. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygadniających te materiały lub urządzenia w celu udowodnienia, że oferowane parametry jakościowe i cechy użytkowe są równoważnie lub lepsze od złożonych w dokumentacji. Udowodnienie, że zastosowane materiały, przedmioty lub towary mają parametry równe lub lepsze niż materiały, przedmioty lub towary powołane w opisie przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Godów 84a
Pawłów 27-225
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe
Godów 84a
Pawłów 27-225
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się