Dostawa wraz z montażem altan drewnianych, a także dostawa materiałów do wyposażenia placu zabaw i wykonanie otwartych stref aktywności na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem altan drewnianych, a także dostawa materiałów do wyposażenia placu zabaw i wykonanie otwartych stref aktywności na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże.
3.2. Zamówienie podzielone jest na dwie części/zadania:
1) Budowa altany oraz siłowni zewnętrznej w Dobrzyniewie Dużym, działki Nr 424/5, 425/5;
2) Dostawa materiałów i wyposażenia do wykonania placu zabaw w Fastach, działka Nr 479.
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz w Załączniku nr 8 do SIWZ – Uproszczona dokumentacja projektowa i Załączniku nr 9 do SIWZ – Przedmiary.
3.4. Opis przedmiotu zamówienia według kodów i nazw określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
34928210-3 Wiaty drewniane
45211320-8 Roboty budowlane w zakresie altan

3.5. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia dotyczące wszystkich części postępowania zawarte są w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ, a także w Załączniku nr 7 do SIWZ stanowiącym uproszczoną dokumentację projektową.
3.6. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy przeprowadzili wizję lokalną i powzięli we własnym zakresie wszelkie informacje niezbędne do właściwego sporządzenia oferty. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
3.7. Dostarczone przedmioty w ramach realizacji niniejszego zamówienia w przypadku każdej części, muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, wykonane przy użyciu bezpiecznych technologii.
3.8. Przedmiot zamówienia w ramach każdej części postępowania powinien spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadać odpowiednie certyfikaty lub atesty wymagane obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadać oznaczenia CE. Produkty, które tego wymagają muszą posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi określone obowiązującymi normami i przepisami prawa. Dokumenty, potwierdzające ww. wymagania Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.
3.9. Jeżeli w SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub poszczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę – Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z SIWZ. Dopuszcza się składanie ofert o równoważnych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, jednak parametry oferowanych produktów musza być na poziomie nie niższym niż opisane w SIWZ. Do Wykonawcy należy udowodnienie, iż oferowany zamiennik spełnia warunki zamówienia w zakresie równoważności. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy produktów lub znaki towarowe mają wyłącznie charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na calu określenie oczekiwanego standardu użytkowego, funkcjonalnego i jakościowego.
3.10. Zamawiający, w przypadku wszystkich części zamówienia wymaga udzielenia co najmniej 24 - miesięcznej gwarancji na wykonaną dostawę. Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji zgodnie z rozdz. 15 SIWZ „Opis kryteriów i sposobu oceny ofert”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Białostocka 25
Dobrzyniewo Duże 16-002
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Gmina Dobrzyniewo Duże
ul. Białostocka 25
Dobrzyniewo Duże 16-002
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się