Powrót

Odbiór i utylizacja odpadu o kodzie 06 08 99 – zużyty adsorbent z osuszaczy powietrza w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie – Elektrownia II

» Opis zapytania

1. 1.TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:
„Odbiór i utylizacja odpadu o kodzie 06 08 99 – zużyty adsorbent z osuszaczy powietrza w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie – Elektrownia II”
2. Miejsce świadczenia usługi: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie – Elektrownia II.
3. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1
4. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków udziału w postępowaniu.
5. Złożona oferta musi być zgodna z przedstawionymi poniżej wymaganiami Zamawiającego:
1) Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.12.2020r. od udzielenia Wykonawcy zamówienia
2) Wykonawca gwarantuje wykonanie niniejszego zamówienia w oparciu o najlepszą posiadaną wiedzę oraz zgodnie z obowiązującymi normami.
3) Wykonawca składa ofertę cenową podając Cenę netto w polskich złotych za cały zakres prac postępując zgodnie z Instrukcją oferenta (załącznik nr 4). Cena musi zawierać wszystkie koszty i elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia..
4) Zamawiający wymaga, aby formą płatności był przelew dokonywany na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
5) Zamawiający dokona oceny ofert wg. następujących kryteriów i wag: cena netto 100%
6) Wykonawca składając ofertę przesyła jako załączniki w formie skanu:
- podpisane Oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2),
- wypełniony i podpisany Arkusz cenowy (załącznik nr 3.
7. Termin ważności oferty: 30 dni.
8. Zastrzeżenia Zamawiającego.
1) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFX bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
2) w przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie aukcji elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowej negocjacji ceny. Wyłoniony Wykonawca zostanie poproszony o uzupełnienie Formularza cenowego do ostatecznie zaoferowanej ceny.
8. Informacja dla oferentów:
1)W razie wystąpienia problemów technicznych dotyczących Platformy Zakupowej, jeśli takowe wystąpią w momencie składania oferty prosimy zgłaszać na kontakt: e-mail: swoz@tauron.pl
2)Oferty złożone przed upływem terminu nie są widoczne dla operatora
3)Oferent, który złoży ofertę przed terminem, może dowolnie ją edytować, zmieniać bądź wycofać przed upływem tego terminu.
4)Oferta zapisana, a nie złożona jest niewidoczna dla operatora.

W zakładce dokumenty znajdują się następujące załączniki:
Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu
Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 3 Arkusz cenowy
Załącznik nr 4 Instrukcja Oferenta - Podręcznik dla oferenta

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.11.2020 | 15:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się