"Remont kaplicy przy ul. Staszica w Złotowie"

» Opis zapytania

1. Przedmiot inwestycji.
Kaplica dawnego cmentarza ewangelickiego w Złotowie usytuowana jest przy ulicy Staszica 14, w pewnym oddaleniu od ulicy, w kompleksie dawnego cmentarza ewangelickiego na działce nr 270/ 4. Powstała, jako własność gminy ewangelickiej, na użytkowanym przez tę gminę od początku XVIII wieku cmentarzu. Jej budowę ukończono w 1906 roku. Po odzyskaniu niepodległości i powrocie miasta Złotów do polskiej ojczyzny cmentarz wraz z kaplicą należał do skarbu Państwa, kaplicę przekazano złotowskiej parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Obecnie właścicielem budynku kaplicy jest miasto, a dokładnie samorządowa Gmina Miasta Złotów z siedzibą przy al. Piasta w Złotowie.

2. Istniejący stan zainwestowania działki z omówieniem przewidywanych zmian.
Kaplica przeznaczona dla wyznawców chrześcijańskich wyznania protestanckiego, w jego ewangelicko- augsburskim wydaniu, położona na cmentarzu ewangelicko-augsburskim była ważnym w Złotowie miejscem kultowym dla ewangelików. De facto była kolejną świątynią ewangelicką po położonym przy dawnym rynku miasta kościele (ob. pw. św. Stanisława Kostki) i położonej po drugiej stronie miasta ( przy ul. Królowej Jadwigi) kaplicy.
Wnętrze składające się z przestrzeni prezbiterium, przestrzeni nawy i połączonej z nią wtórnie przestrzeni aneksu północnego. Aneks od południa pozostaje nieskomunikowany z pozostałymi pomieszczeniami, dostępny z zewnątrz przez wejście zlokalizowane w ścianie zachodniej.
Wnętrze nakryte drewnianym, deskowym pseudosklepieniem kolebkowym. W ścianach przeprute pionowe, prostokątne zamknięte łukiem ostrym otwory okienne oszklone białym szkłem ornamentowanym, szybki osadzone w metalowej ślusarce okiennej.
Dekoracje polichromowane pokrywają większość ścian wnętrza kaplicy, choć trzeba zastrzec, iż rozłożone są nierównomiernie. Większość zdobień znajduje się w pasie od ¾ wysokości okien aż do sklepienia. Charakteryzuje je lokalne zagęszczenie, szczególnie malowanych elementów architektonicznych, przy czym obecnie na ścianach odnajdujemy spore, puste zamalowane emulsją przestrzenie, o tym, co znajduje się pod tą warstwą będzie można przekonać się dopiero w trakcie trwania prac konserwatorskich. Dopiero wówczas można będzie także dokładnie określić na ile profesjonalnie wykonano malaturę wnętrza, wiele wskazuje na to, że jest to dekoracja o amatorskim, nieprofesjonalnym charakterze, wykonana raczej przez ambitnego rzemieślnika – nie artystę, co nie odbiera w żadnym razie wykonanej pracy indywidualnych rysów i swoistego wdzięku.
Stan zachowania polichromii we wnętrzu kaplicy należy określić jako zły, od momentu ich powstania minęło stosunkowo niewiele czasu, ale w obiekcie wykonano wiele ingerencji budowlano-remontowych, które nie przysłużyły się zachowaniu pierwotnego charakteru. Niestety przez pewien czas obiekt ten był wyłączony z użytku, co również nie przysłużyło się odpowiedniemu zachowaniu substancji zabytkowej poprzez dewastację wnętrza i otoczenia.

UWAGA:
W bieżącym roku został przeprowadzony remont obiektu w zakresie elementów budowlanych. Wykonano remont drewnianej więźby dachowej, w tym wymianę poszycia dachowego (dachówka karpiówka) z obróbkami dekarskimi, remont elewacji, z remontem ślusarki okiennej oraz wymianą stolarki drzwiowej, wykonanie utwardzeń terenowych, do budynku została doprowadzona energia elektryczna.

3. Charakterystyka inwestycji – wg przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego.
4. Opis przedmiotu zamówienia:
Celem planowanych prac jest przeprowadzenie pełnej konserwacji i restauracji dekoracji ściennych oraz stropów w kaplicy cmentarnej przy ul. Staszica 14 w Złotowie, w których skład wchodzą niezbędne zabiegi szerzej omówione w Programie Prac Konserwatorskich. Wszystkie one mają doprowadzić do powstrzymania postępującej degradacji i niszczenia substancji zabytkowej, a także w jak najwierniejszym stopniu przywrócić oryginalny wygląd wnętrza kaplicy, który na chwilę obecną wydaje się być niezwykle dekoracyjny, a przede wszystkim spójny z okresem jej powstania.
Prace konserwatorskie we wnętrzu można rozpocząć dopiero po zakończeniu robót budowlanych na zewnątrz budynku, szczególnie w partii okien, drzwi i dachu. Jest to jedyny sposób na ustabilizowanie warunków wilgotnościowych we wnętrzu w stopniu umożliwiającym bezpieczne odsłonięcie oryginalnych zdegradowanych polichromii.
Na chwilę obecną można stwierdzić, że ikonografia we wnętrzu – bogate neogotyckie formy architektoniczne zachowały się na tyle, że w trakcie prac konserwatorskich i restauratorskich będzie możliwość ich częściowego zachowania oraz częściowego, a nawet całościowego wiernego odtworzenia w miejscach wtórnych przekuć i ingerencji budowlanych. Aby osiągnięty efekt końcowy był w jak największym stopniu zbliżony do oryginału należy w pierwszej kolejności wykonać dezynfekcję i usunąć przemalowania w całej kaplicy. Następnie odkryty oryginał powinien zostać odpowiednio zabezpieczony (należy podkleić odspojenia tynków, wykonać impregnację zaprawy i konsolidację warstwy malarskiej, dodatkowo uzupełnić ubytki tynków zaprawami renowacyjnymi np. w systemie Remmers IQ top). Na podstawie zachowanych fragmentów niezbędne jest wykonanie projektu ostatecznego wyglądu wnętrza, a następnie uzgodnienie z przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków zakresu planowanej rekonstrukcji. Zastosowanie przez autora malowideł szablonów na stropie może sugerować zastosowanie ich również na ścianach, co daje duże prawdopodobieństwo powtarzalności motywów oraz stworzenia całościowej wizji wnętrza na podstawie lepiej zachowanych fragmentów w różnych partiach ścian kaplicy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2020 | 11:00


» Lokalizacja

al. Piasta 1
Złotów 77-400
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Złotów
al. Piasta 1
Złotów 77-400
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się