„Zakup wyposażenia do Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia do Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi na potrzeby Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z następującym podziałem:
1) Część nr 1 pn. „Meble”
2) Część nr 2 pn. „Komputery”
3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na realizację całego zamówienia, bądź ofertę częściową na wybraną część, o których mowa w ust. 2.
4. Zamówienie dotyczy projektu pn. „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi” Nr RPKP.06.01.02-04-0012/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Podziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
5. Oznaczenie wg wspólnego słownika CPV:
39150000-8 – różne meble i wyposażenie,
39151000-5 – meble różne,
30213000-5 – komputery osobiste,
30213300-8 – komputer biurkowy,
48000000-8 - pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.
6. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy uwzględniając wymagania Zamawiającego określone i opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z postanowieniami projektu umowy oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zasadami wiedzy technicznej, zasadami należytej staranności oraz obowiązującymi normami i przepisami.
8. Adres dostawy i przekazania przedmiotu zamówienia: ul. Kościuszki 16, 89-500 Tuchola.
9. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenie mają charakter pomocniczy dla określenia parametrów przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż podane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
10. W cenie oferty należy uwzględnić transport towarów i jego ubezpieczenie od ewentualnych uszkodzeń w czasie transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
11. Odbiór dostarczonego wyposażenia nastąpi w formie protokołu, po uprzednim stwierdzeniu jego zgodności z warunkami zamówienia.
12. O terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego co najmniej z 1-dniowym wyprzedzeniem.
13. Opis poszczególnych części zamówienia zawarty jest w rozdziale XXIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Ul. Pocztowa 7
Tuchola 89-500
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Meble

» Dane nabywcy

Powiat Tucholski
Ul. Pocztowa 7
Tuchola 89-500
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się