dostawa sprzętu medycznego III

» Opis zapytania

5.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego III - Aparat do dekontaminacji pomieszczeń - 3 kpl wraz z sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych (przez dostawę Zamawiający wszystkie objęte w opisie przedmiotu zamówienia czynności) zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
5.2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia (kolumna parametr oferowany).
5.3 W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/wyroby, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób/materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim przypadku Wykonawca musi przedłożyć (wraz z ofertą) opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.
5.4 Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
5.5 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień powtarzających.
5.6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.7 Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą – Zamawiający nie dopuszcza do rozliczeń w walutach obcych.
5.8 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5.9 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5.10 Zamawiający żąda wskazania, odpowiednio do treści postanowień SIWZ, przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Wrocławska 1-3
Kraków 30-901
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ
Wrocławska 1-3
Kraków 30-901
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się