Dokumentacja projektowa budowy ścieżki rowerowej Otyń – Niedoradz – Zielona Góra

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, zgłoszeniem robót budowlanych/uzyskaniem niezbędnego pozwolenia, o którym mowa w art. 33 ustawy Prawo budowlane oraz uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej ZRID zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w przypadku zaistnienia potrzeby, należy opracować operat wodno – prawny
i uzyskać pozwolenie wodno – prawne, a także inne elementy niezbędne do realizacji zadania oraz uzyskanie pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu oraz akceptację kompletnej dokumentacji przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydaną zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko lub umorzenie postepowania.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.3 do SIWZ oraz w dokumentach, o których mowa w pkt 3.4. SIWZ.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o program Funkcjonalno – Użytkowy zawarty w załączniku nr I.5 do SIWZ.
4. 3.5. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji na okres 36 miesięcy i rękojmi za wady na okres trwania gwarancji
5. Zamawiający informuje, iż mogące wystąpić w SIWZ wraz z załącznikami wskazania nazw zwyczajowych, znaków towarowych, nazw producentów, zdjęć w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych
i jakościowych. Użyte w SIWZ wraz z załącznikami nazwy produktów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy traktować jako przykładowe - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (produktów) równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny produkt wskazany w SIWZ lecz jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia.
6. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem.
7. Ze względu na charakter usługi, Zamawiający odstępuje od wskazania zakresu czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
8. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z § 10 ust. 7 wzoru umowy.
9. Zadanie inwestycyjne przewidziane jest do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3. Gospodarka niskoemisyjna Działanie, 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, 3.3.1 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formuła ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Podgórna 22
Zielona Góra 65-424
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Urząd Miasta
ul. Podgórna 22
Zielona Góra 65-424
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się