WYKONANIE I KONSERWACJA OZNAKOWANIA PIONOWEGO, WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO ORAZ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DROGACH I PLACACH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

» Opis zapytania

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Szczegółowy zakres robót określa:
1) projekt umowy,
2) oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym,
3) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowiąca załącznik nr 2 do projektu umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany pomiędzy zakresem robót, a ilością wykonanych robót w stosunku do tego, co zostało określone w formularzu cenowym, przy czym wartość przedmiotu niniejszej umowy nie przekroczy kwoty, o której mowa w § 7 ust. 6 umowy.

3. W ramach robót, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania:
a. zakres prac objętych miesięcznym ryczałtem:
 codzienny objazd ulic miasta i kontrola stanu technicznego istniejącego oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 prostowanie i pionowanie nośników i tarcz znaków drogowych,
 mycie znaków (50 szt.),
 demontaż nośników znaków drogowych (30 szt.),
 demontaż tarcz znaków (30 szt.).

b. zakres oznakowania pionowego objętego wynagrodzeniem kosztorysowym:
 uzupełnienie brakujących znaków pionowych,
 wymiana zniszczonych tablic znaków pionowych,
 montaż nowych znaków drogowych,
 ustawienie nowych nośników znaków drogowych,
 wymiana zniszczonych i montaż nowych tabliczek z nazwą ulicy.
c. zakres oznakowania poziomego objętego wynagrodzeniem kosztorysowym :
 odnowienie oznakowania poziomego cienkowarstwowego przy użyciu farby z mikrokulami,
 wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego przy użyciu farby z mikrokulami,
 wykonanie oznakowania poziomego masą chemoutwardzalną.
 znakowanie punktowymi elementami odblaskowymi,
 frezowanie starego oznakowania
d. zakres urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego objętego wynagrodzeniem kosztorysowym:
 montaż barier ochronnych sztywnych, siatkowych i łańcuchowych,
 naprawa barier ochronnych sztywnych, siatkowych i łańcuchowych,
 naprawa ekranów akustycznych,
 odnawianie farbą barier ochronnych sztywnych, siatkowych i łańcuchowych,
 ustawianie słupków rozdzielających,
 montaż progów zwalniających
 montaż azyli dla pieszych.
4. Wszystkie roboty objęte przedmiotem umowy zostaną wykonane z materiałów dostarczanych przez Wykonawcę.
5. Materiały o których mowa w ust. 4, odpowiadać będą co do jakości, wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2020 r.
poz. 215 ze zm.) oraz wymaganiom określonym w: Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, która stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCE LUB PODWYKONAWCĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ OSÓB WYKONUJĄCYCH WSKAZANE CZYNNOŚCI PRZEZ ZAMAWIAJACEGO W ZKARESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA – ART. 29 UST. 3A USTAWY.

1. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: pracowników fizycznych bezpośrednio wykonujących prace objęte przedmiotem zamówienia, operatorów urządzeń drogowych, kierowców tj.: osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1320).
2. Zamawiający wymaga zapewnienia przez cały okres obowiązywania umowy, obsady personalnej w/w pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten dotyczy również zastępstwa i zmiany osób dokonanej
w trakcie realizacji zamówienia.
3. Wykonawca realizować będzie umowę zapewniając jej wykonanie przy wykorzystaniu wystarczającej ilości pracowników, którzy w szczególności:
- posiadają niezbędną do wykonywania prac wiedzę i umiejętności;
- posiadają uprawnienia do wykonywania prac, o ile są one wymagane przepisami szczególnymi;
- zatrudnieni są zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu Pracy.

Szczegółowe wymagania w tym zakresie zostały określone w projekcie umowy stanowiącym Tom II IDW (SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Kasztanowa 31
Piotrków Trybunalski 97-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Miasto Piotrków Trybunalski - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Kasztanowa 31
Piotrków Trybunalski 97-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się