Budowa jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Pstrążna od km 9+474,43 do km 10+424,00

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Pstrążna od km 9+474,43 do km 10+424,00. Zakres budowy obejmuje:
1) przebudowę ul. Wyzwolenia (DW923) na odcinku długości 0,95 km – budowa chodnika przy prawej krawędzi jezdni ul. Wyzwolenia (DW923);
2) przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych zlokalizowanych po prawej stronie drogi wojewódzkiej nr 923;
3) wydłużenie przepustu fi800 mm w km 10+249,34;
4) budowę ścieku przykrawężnikowego;
5) budowę ścieku muldowego;
6) przebudowę ogrodzeń posesji prywatnych;
7) przebudowę sieci teletechnicznej;
8) przebudowę kanalizacji deszczowej;

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ.
3. W zakresie wykonania zamówienia publicznego, wykonawca winien ująć wszystkie inne czynności niezbędne do jego zrealizowania, wynikające z projektów, uzgodnień projektów i pozwoleń (do wglądu w siedzibie zamawiającego) lub obowiązujących przepisów prawa polskiego m.in. zabezpieczyć geodezyjną obsługę inwestycji (wytyczyć geodezyjnie obiekt w terenie przed rozpoczęciem robót tak aby wszystkie roboty prowadzone były w obrębie pasa drogowego, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej drogi, chodnika i mediów oraz innych czynności mogących wyniknąć w trakcie realizacji zamówienia ), wykonać wszystkie czynności
z przestrzeganiem zasad BHP i utrzymaniem porządku na terenie budowy oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in. czynności związane z zajęciem pasa drogowego, wprowadzeniem zmian organizacji ruchu, powiadomienie o tym ZDP Rybnik, ZDW Katowice oraz ŚKP Katowice zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i docelowym projektem organizacji ruchu oraz innymi czynnościami BHP i BRD; wykonać wszystkie niezbędne pomiary kontrolne związane z prowadzonymi robotami; dokonać wszystkich uzgodnień branżowych, konsultacji, nadzorów; czynności związane ze składowaniem i utylizacją odpadów. Wszelkie koszty i opłaty związane z wykonaniem czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, wykonawca powinien przewidzieć i uwzględnić w swojej ofercie.
4. Przy realizacji zamówienia, wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska i prawa budowlanego. Realizacja zdania ma być zgodna z obowiązującymi przepisami i normami oraz wytycznymi technicznymi ZDW w Katowicach, dostępnymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl w zakładce „standardy ZDW”.

5. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, przedmiarach, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesień,
o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej
i STWiOR pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym potwierdzeniem o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej i STWiOR oraz będą zgodne pod względem:
1. gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych);
2. charakteru użytkowego (tożsamość funkcji);
3. charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów);
4. parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja);
5. parametrów bezpieczeństwa użytkowania;
6. standardów emisyjnych.

Wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy wyrobami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi wykonawca i nie podlegają one odrębnej zapłacie.

6. Informacja dotycząca urządzeń obcych – nie przewiduje się przebudowy bądź ich zabezpieczenia.
7. Rzeczywisty przebieg urządzeń obcych w terenie może się różnić od wykazanego na mapie. Należy wykonać ręcznie przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistej trasy przedstawionych na mapie sieci, jak również głębokości ich zakopania. W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia, zlecić zagłębienie danej sieci firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia lub je przebudować. Prace w pobliżu urządzeń obcych należy prowadzić pod nadzorem ich Właścicieli. W miejscach krzyżowania się projektowanych elementów drogowych z istniejącymi sieciami roboty zaleca się wykonać ręcznie ze szczególną starannością i ostrożnością. Istnieje możliwość występowania urządzeń podziemnych niewykazanych na mapie zasadniczej (do celów projektowych). Wszystkie ewentualne zaistniałe skrzyżowania z niezinwentaryzowanymi podziemnymi przewodami należy wykonać po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, projektantem oraz właścicielem.
8. Wykonawca przed przystąpieniem do robót winien:
1) powiadomić wszystkich gestorów mediów infrastruktury technicznej o rozpoczęciu prac
i prowadzeniu przez nich nadzoru technicznego;
2) powiadomić wszystkich mieszkańców objętych inwestycją o prowadzonych robotach mogących utrudnić ich funkcjonowanie;
3) wykonać dokumentację fotograficzną lub filmową przed i po wykonaniu prac łącznie
z przyległym terenem (wjazdy, pobocza, ogrodzenia, rowy) i przekaże ją w wersji elektronicznej: na płycie CD/DVD / nośniku USB do siedziby Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Katowicach.
9. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania monitoringu (filmowania) powykonawczego kanalizacji deszczowej wraz z pomiarem spadków podłużnych kolektora głównego – jako elementu dokumentacji powykonawczej.
10. Zabrania się stosowania materiałów kamiennych pochodzenia organicznego w tym dolomitu;
11. Destrukt asfaltowy (frez) jest własnością Zamawiającego; Wykonawca zmagazynuje go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
12. Zamawiający wymaga udzielenia na przedmiot zamówienia minimum 36 miesięcy gwarancji, maksimum 60 miesięcy.
13. Zamawiający przewiduje płatności częściowe:
1) I transza w wysokości do 1 000 000,00 zł;
2) II transza w wysokości do 1 000 000,00 zł;
3) III transza w pozostałej wysokości;

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Dworcowa 1a
Lyski 44-295
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Lyski
ul. Dworcowa 1a
Lyski 44-295
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się