Dostawa elementów zgarniającyh RYS. PT-1605-00 zespołu pługa zrzutowego przenośnik taśmowy.

» Opis zapytania

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem maksymalnych upustów cenowych w kolejnej rundzie postępowania na dostawę:

ELEMENT ZGARNIAJĄCY RYS.PT-1605-00 ZESPOŁU PŁUGA ZRZUTOWEGO PRZENOŚNIK TAŚMOWY.

Właścicielem dokumentacji jest Firma FMK Kluczbork.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu „równoważnego” pod warunkiem zachowania tych samych (katalogowych) własności funkcjonalnych, parametrów i jakości zastosowanych materiałów jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i materiały są nie gorsze niż produktu oryginalnego wskazanego przez Zamawiającego oraz zgodne z aktualną wiedzą techniczną. Ponadto jego montaż nie spowoduje konieczności dokonania zmian konstrukcyjnych w urządzeniu Zamawiającego..
W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca jest zobowiązany złożyć dwa rodzaje dokumentów:

a) oświadczenie Wykonawcy o zaoferowanym produkcie równoważnym (zawarto w załączniku nr 1, zakładka "Dokumenty")

b) opis oferowanego produktu równoważnego oraz dokumentację (np. karty materiałowe, opis techniczny, rysunki zawierające wymiary), potwierdzające zbieżność cech fizycznych, zastosowanych materiałów i parametrów przedmiotu oferty.

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP magazyn TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie, 42-504 Będzin, ul. Pokoju 14 zgodnie z INCOTERMS 2020.
- termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni,
- warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (z ang. split payment).
- towar musi być fabrycznie nowy.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego w opisie zapytania.

2. Na platformie zakupowej należy podać cenę jednostkową netto towaru, oferowany termin realizacji dostawy, okres udzielonej gwarancji oraz numer rachunku bankowego, na który dokonana zostanie płatność(zamieszczony na tzw. białej liście podatników VAT).
Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana na podstawie kryterium: cena - 100%.

3. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na podstawie której system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

5. W zakładce "Dokumenty" znajduje się załącznik nr 1.

6.Zastrzeżenia Zamawiającego:
6.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
6.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie kolejnej rundy zapytania RFX.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się