Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lewin Kłodzki

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lewin Kłodzki.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lewin Kłodzki oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1439), zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022, przyjętego uchwałą nr XXIX/934/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. z załącznikami z uchwałami zmieniającymi oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Kłodzki, przyjętego Uchwałą nr XVI/100/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 6 grudnia 2019 r.,
2) system elektronicznego ewidencjonowania i potwierdzania odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości z wyróżnieniem rodzaju gromadzonych odpadów.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
4. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone poniżej:
1) Na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
transport odpadów i ich załadunek.
2) Sposób dokumentowania spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, zmiany osób zatrudnionych na umowę o pracę, sposób kontroli i sankcji za niedopełnienie wymogu w trakcie realizacji zamówienia został określony we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w umowie z podwykonawcą zawarł postanowienia określone ww. punktach, dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez podwykonawcę osób wykonujących niezbędne czynności wskazane w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).
4) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.12.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Nad Potokiem 4
Lewin Kłodzki 57-343
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Lewin Kłodzki
ul. Nad Potokiem 4
Lewin Kłodzki 57-343
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się