WYKONYWANIE USŁUGI: UTRZYMANIA PARKÓW, STAWÓW PARKOWYCH I FONTANN MIEJSKICH NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

» Opis zapytania

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zakres prac związanych z wykonywaniem usługi obejmuje:
- UTRZYMANIE PARKU ŚRÓDMIEJSKIEGO ŚW. JANA PAWŁA II,
- UTRZYMANIE PARKU IM. KS. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO (park wpisany do rejestru zabytków),
- UTRZYMANIE PARKU BELZACKIEGO (park wpisany do rejestru zabytków),
- UTRZYMANIE PARKU IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO.

Zakres rzeczowy obejmuje:

UTRZYMANIE PARKU ŚRÓDMIEJSKIEGO ŚW. JANA PAWŁA II WRAZ Z CHODNIKAMI PRZYLEGŁYMI DO TERENU PARKU (OD STRONY UL. SŁOWACKIEGO i UL. NARUTOWICZA), FONTANNĄ ORAZ ALEJKĄ I SCHODAMI PRZY TERENIE O.O. BERNARDYNÓW (BEZ TERENU AMFITEATRU) + POMNIK JANA PAWŁA II.
Powierzchnia – 17 266 m².

SPRZĄTANIE - 7 DNI W TYGODNIU

- bieżące, wielokrotne w ciągu dnia zbieranie odpadów (zniczy) i innych zanieczyszczeń z terenów zielonych, chodników, alejek, terenu pomnika Jana Pawła II itp. Zgromadzenie śmieci
w odpowiednich pojemnikach lub workach i wywóz (bezpośrednio po sprzątaniu) na składowisko odpadów środkami transportu przystosowanymi do wywozu odpadów. Zbieranie zanieczyszczeń powinno być wykonywane na bieżąco.
- sprzątanie w trakcie i po imprezach odbywających się w parku;
- zamiatanie zanieczyszczeń, piasku na terenach utwardzonych (chodniki, alejki, parkingi, place itp. ręcznie lub sprzętem mechanicznym służącym do zamiatania oraz wywóz piasku i innych zanieczyszczeń na składowisko odpadów. Zamiatanie należy wykonywać w godzinach i w sposób nieuciążliwy dla przechodniów i okolicznych mieszkańców,
- usunięcie gałęzi stwarzających niebezpieczeństwo dla ruchu pieszego, o ile nie wymaga to użycia sprzętów spoza wymienionych w formularzu oferty.

Uwaga!
Po czynnościach sprzątających nie mogą pozostawać pełne worki, kupki śmieci, czy też przepełnione kosze.

KOSZENIE TRAWNIKÓW (min. 8 razy w roku)

- koszenie trawy i chwastów kosiarkami mechanicznymi, zgrabienie trawy i wywóz (najpóźniej
24 godziny od koszenia) na kompostownię, uporządkowanie rozrzuconej trawy podczas koszenia
z jezdni i chodnika. Koszenie powinno się odbywać cyklicznie. Wykonawca będzie zobowiązany rozpocząć wykaszanie najpóźniej, gdy trawa osiągnie maksymalnie 15 cm. Po skoszeniu trawa powinna mieć wysokość od 2 - 7 cm. Dopuszcza się pozostawienie w miejscu koszenia trawy zmulczowanej, tylko w porozumieniu z Zamawiającym.

Uwaga!
Przy koszeniu należy zachować ostrożność w odległości ok 10 cm od pni drzew. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia nasadzeń w trakcie koszenia. Wykonawca na własny koszt będzie wymieniał drzewa i inne nasadzenia uszkodzone podczas koszenia.

KOSZE

- codzienne opróżnianie koszy (na odpady i na psie odchody) minimum jeden raz dziennie, utrzymanie porządku wokół koszy oraz wywóz na składowisko odpadów,
- bieżąca konserwacja, naprawa koszy, utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym,
- mycie koszy, utrzymanie w należytym stanie pod względem sanitarnym,
- wymiana uszkodzonych koszy.

LIŚCIE

- systematyczne grabienie i usuwanie liści w sposób nieuciążliwy dla przebywających w pobliżu osób oraz wywóz poza teren parku;
- grabienie liści powinno się odbywać w pierwszej kolejności z powierzchni alejek, natomiast
w drugiej kolejności z trawników, rabat kwiatowych itp.

Uwaga!
W celu ograniczenia dla mieszkańców uciążliwości takich jak nadmierny hałas, imisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, Wykonawca ma obowiązek ograniczyć działanie dmuchaw tylko do sytuacji niezbędnych.

FONTANNA

- bieżąca konserwacja i obsługa zgodnie z instrukcją obsługi fontanny w dni powszechne i święta,
- bieżące oczyszczenie z nieczystości całości fontanny,
- bieżąca kontrola poboru wody do uzupełnienia zładu,
- bieżące oczyszczenie filtrów w niecce fontanny z liści i innych nieczystości (w godzinach pracy fontanny) w celu zapobieżenia dodatkowego poboru wody do wypełnienia niecki fontanny,
- zakup i dozowanie tabletek uzdatniających i soli zmiękczającej wodę,
- bieżąca kontrola i regulacja PH oraz twardości wody,
- obsługa stacji uzdatniania wody poprzez: obserwację wskazań urządzenia, zgłaszanie nieprawidłowości, czyszczenie co 30 dni filtra i naczynia pomiarowego, obserwację poziomu zużycia chemii, wymianę na czas korektora pH oraz podchlorynu sodu (przed zupełnym wyczerpaniem zawartości pojemnika), wymianę zużytych wężyków,
- stosowanie bezpośrednio do niecki środków przeciw glonom,
- demontaż elementów fontanny lub wykonanie zabezpieczeń mechanicznych,
- zabezpieczenie fontanny na okres zimowy,
- montaż elementów fontanny po okresie zimowym,
- konserwacja i oczyszczanie tarasu zgodnie z zaleceniami producenta podestu,
- czyszczenie płyt kamiennych fontanny i ich impregnacja środkami ekologicznymi.

Uwaga!
Prawidłowe wskazania automatycznej stacji uzdatniania wody, powinny wynosić: pH 7,2 +/- 0.4
i 650 mV +/- 5 mV.

Uwaga!
W sezonie działania fontanny w zależności od warunków atmosferycznych, producenta chemii
i innych czynników, zapotrzebowanie na chemię, w przybliżeniu może wynosić: ponad 60 kg preparatu przeciwko glonom, ponad 1 000 kg korektora pH, ponad 1 500 kg podchlorynu sodu. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie odpowiedniej ilości chemii w celu utrzymania odpowiednich parametrów wody, niezależnie od działania czynników zewnętrznych.

Uwaga!
Zimą nie należy posypywać tarasu piachem ani solą.

POMNIK Jana Pawła II

- mycie 2 razy w roku,
- bieżące usuwanie zabrudzeń,
- usuwanie wypalonych zniczy, zwiędłych kwiatów itp.

ROŚLINNOŚĆ

- systematyczne usuwanie wyrastającej roślinności z chodników, asfaltu,
- zebranie nieczystości oraz ich wywóz na składowisko odpadów,
- dokonywanie oprysków zapobiegających ponownemu wzrostowi roślin, środkami nieszkodliwymi dla ludzi i zwierząt, w sposób nieuciążliwy dla przechodniów i okolicznych mieszkańców,
- usuwanie chwastów z rabat obsadzonych krzewami ozdobnym.

ODŚNIEŻANIE CHODNIKÓW, ALEJEK

- systematyczne odśnieżanie alejek, chodników, przejść dla pieszych,
- zwalczanie śliskości, usuwanie zlodowaceń, błota, skuwanie naboi lodowych, w sytuacjach wyjątkowych dla zapewnienia bezpieczeństwa dopuszcza się posypywanie piaskiem, używanie soli lub w uzgodnieniu z Zamawiającym innego środka likwidującego śliskość,
- minimalna szerokość odśnieżonego chodnika - 1,5 m,
- odśnieżanie należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie, przy czym stosowanie urządzeń mechanicznych nie może powodować zniszczeń alejek, chodników i urządzeń (zawory, studzienki itp.),
- czynności związane z odśnieżaniem winny być wykonywane we wczesnych godzinach porannych najpóźniej do godz. 6-tej, a w przypadku utrzymywania się opadów śniegu lub gołoledzi po godz. 6-tej, sukcesywne usuwanie zagrożeń dla użytkowników ciągów pieszych,
- pełnienie dyżurów całodobowych.

Za zimowe utrzymanie alei parkowych Zamawiający uważa prace mające na celu całkowite wyeliminowanie lub zmniejszenie zakłóceń dla ruchu pieszego, wywołanych takimi czynnikami pogodowymi jak opady śniegu lub śliskość zimowa.
Wykonawca ma obowiązek zakupić i magazynować piach. Materiały stosowane do zwalczania śliskości zimowej powinny być składowane w specjalnie do tego przygotowanych magazynach stałych lub tymczasowych składowiskach, nie utrudniających ruchu pieszego oraz nie zakłócający estetyki danego miejsca.
W przypadku dłuższego braku opadów śniegu, braku prognozowanego opadu i przy dodatniej temperaturze, piach zastosowany do posypywania nawierzchni, należy usunąć.

ŁAWKI

- mycie, konserwacja ławek, wymiana uszkodzonych oraz uzupełnienie brakujących listew, malowanie jeśli będzie zachodzić taka potrzeba,
- zamontowanie wyrwanych ławek.

Uwaga!
Akcja naprawy i malowania ławek powinna zostać przeprowadzona wiosną, a później na bieżąco wg potrzeb i w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowników,


2. UTRZYMANIE PARKU IM. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO WRAZ Z CHODNIKAMI I PASAMI ZIELENI PRZYLEGŁYMI OD UL. ŻEROMSKIEGO, UL. PARKOWEJ, UL. ŻWIRKI
I FONTANNĄ W STAWIE (BEZ PLACU ZABAW, TERENU KORTÓW TENISOWYCH
I OGRODU BOTANICZNEGO).
Powierzchnia 75 942 m2.

Uwaga!
Nie dopuszcza się poruszania samochodami i ciągnikami po alejach innych niż z nawierzchnią asfaltową. Wszelkie zniszczenia nawierzchni alej i trawników, będą naprawiane przez Wykonawcę na własny koszt, niezwłocznie po uszkodzeniu.

SPRZĄTANIE 7 DNI W TYGODNIU

- bieżące, wielokrotne w ciągu dnia zbieranie odpadów i innych zanieczyszczeń z terenów zielonych, chodników, alejek. Zgromadzenie w odpowiednich pojemnikach lub workach i wywóz (bezpośrednio po sprzątaniu) na składowisko odpadów, środkami transportu przystosowanymi do wywozu odpadów. Zbieranie zanieczyszczeń powinno być wykonywane na bieżąco,
- sprzątanie w trakcie i po imprezach odbywających się w parku;
- zamiatanie zanieczyszczeń, piasku na terenach utwardzonych (chodniki, alejki, parkingi, place itp.) ręcznie lub sprzętem mechanicznym, służącym do zamiatania oraz wywóz piasku i innych zanieczyszczeń na składowisko odpadów. Zamiatanie należy wykonywać w godzinach i w sposób nieuciążliwy dla przechodniów i mieszkańców,
- usunięcie gałęzi stwarzających niebezpieczeństwo dla ruchu pieszego, o ile nie wymaga to użycia sprzętów spoza wymienionych w formularzu oferty.

Uwaga!
Po czynnościach sprzątających nie mogą pozostawać pełne worki, kupki śmieci, czy też przepełnione kosze.

KOSZENIE TRAWNIKÓW (minimum 8 razy w roku)

- trawy, chwastów kosiarkami mechanicznymi, zgrabienie trawy i wywóz (najpóźniej 24 godziny od koszenia) na kompostownię, uporządkowanie rozrzuconej trawy podczas koszenia z alejek. Koszenie powinno się odbywać cyklicznie. Wykonawca będzie zobowiązany rozpocząć wykaszanie najpóźniej, gdy trawa osiągnie maksymalnie 15 cm. Po skoszeniu trawa powinna mieć wysokość od 2 – 7 cm. Dopuszcza się pozostawienie w miejscu koszenia trawy zmulczowanej, tylko w porozumieniu z Zamawiającym.

Uwaga!
W celu wspomożenia rozwoju bioróżnorodności fauny i flory oraz ograniczenie użycia kosiarek i co za tym idzie emisji zanieczyszczeń, za zgodą Zamawiającego dopuszcza się na wyznaczonych powierzchniach ograniczenie koszenia do 2 razy w ciągu roku. Powierzchnia ta wynosi 5000–8000 m2.
Przy koszeniu należy zachować ostrożność w odległości ok 10 cm od pni drzew. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia nasadzeń w trakcie koszenia. Wykonawca niezwłocznie i na własny koszt będzie wymieniał drzewa i inne nasadzenia uszkodzone podczas koszenia.

KOSZE

- codzienne opróżnianie koszy (na odpady i na psie odchody), utrzymanie porządku wokół koszy oraz wywóz na składowisko odpadów,
- bieżąca konserwacja, naprawa koszy utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym,
- mycie koszy, utrzymanie w należytym stanie pod względem sanitarnym,
- wymiana uszkodzonych koszy.

STAW - FONTANNA

- montaż i demontaż (m.in. na czas zimy) urządzeń fontanny, bieżąca konserwacja,
- bieżące oczyszczanie stawu z roślin (np. rzęsy wodnej) oraz innych nieczystości,
- bieżące wykaszanie i oczyszczanie kanału doprowadzającego wodę od strony zachodniej.

POMNIKI

- mycie 1 raz w roku,
- bieżące usuwanie zabrudzeń.

LIŚCIE

- systematyczne grabienie i usuwanie liści w sposób nieuciążliwy dla przebywających w pobliżu osób oraz wywóz poza teren parku,
- grabienie liści powinno się odbywać w pierwszej kolejności z powierzchni alejek, w drugiej kolejności z trawników, rabat kwiatowych itp.

Uwaga!
W celu ograniczenia dla mieszkańców uciążliwości takich jak nadmierny hałas, imisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, Wykonawca ma obowiązek ograniczyć działanie dmuchaw tylko do sytuacji niezbędnych.

Uwaga!
w celu wspomożenia rozwoju bioróżnorodności fauny i flory oraz poprawy żyzności i wilgotności gleby
i zapobieżeniu jej erozji, za zgodą Zamawiającego dopuszcza się pozostawianie niezgrabionych liści na wyznaczonych fragmentach trawnika. Powierzchnia ta stanowi około 5000 – 8000 m2.

ROŚLINNOŚĆ

- systematyczne usuwanie wyrastającej roślinności z alejek, chodników, asfaltu,
- zebranie nieczystości oraz ich wywóz na składowisko odpadów,
- dokonywanie oprysków zapobiegających ponownemu wzrostowi roślin środkami nieszkodliwymi dla ludzi i zwierząt w sposób nieuciążliwy dla przechodniów i okolicznych mieszkańców,
- usuwanie chwastów z rabat obsadzonych krzewami ozdobnym i bylinami,
- dokonywanie nasadzeń uzupełniających (materiał roślinny Zamawiającego).

ODŚNIEŻANIE CHODNIKÓW, ALEJEK

- systematyczne odśnieżanie alejek, chodników, przejść dla pieszych,
- zwalczanie śliskości, usuwanie zlodowaceń, błota, skuwanie naboi lodowych, w sytuacjach wyjątkowych dla zapewnienia bezpieczeństwa dopuszcza się posypywanie piaskiem, używanie soli lub w uzgodnieniu z Zamawiającym innego środka likwidującego śliskość,
- minimalna szerokość odśnieżonego chodnika - 1,5 m,
- odśnieżanie należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie, przy czym stosowanie urządzeń mechanicznych nie może powodować zniszczeń alejek, chodników i urządzeń (zawory, studzienki itp.),
- czynności związane z odśnieżaniem winny być wykonywane we wczesnych godzinach porannych najpóźniej do godz. 6-tej, a w przypadku utrzymywania się opadów śniegu lub gołoledzi po godz. 6-tej sukcesywne usuwanie zagrożeń dla użytkowników ciągów pieszych,
- pełnienie dyżurów całodobowych.

Za zimowe utrzymanie alei parkowych Zamawiający uważa prace mające na celu całkowite wyeliminowanie lub zmniejszenie zakłóceń dla ruchu pieszego, wywołanych takimi czynnikami pogodowymi jak opady śniegu lub śliskość zimowa.
Wykonawca ma obowiązek zakupić i magazynować piach. Materiały stosowane do zwalczania śliskości zimowej powinny być składowane w specjalnie do tego przygotowanych magazynach stałych lub tymczasowych składowiskach, nie utrudniających ruchu pieszego oraz nie zakłócający estetyki danego miejsca.
W przypadku dłuższego braku opadów śniegu, braku prognozowanego opadu i przy dodatniej temperaturze, piach zastosowany do posypywania nawierzchni, należy usunąć.

Uwaga!
Odśnieżaniu podlegają tylko aleje o nawierzchni asfaltowej.

RABATY KWIATOWE

- zabezpieczenie na okres zimowy róż i bylin,
- bieżące pielenie, spulchnienie gleby, stosowanie oprysków na rabatach kwiatowych i różankach oraz podlewanie roślin, w zależności od panujących warunków atmosferycznych,
- przycinanie krzewów róż zgodnie z wymogami agrotechnicznymi oraz zabezpieczenie na okres zimowy róż i bylin,
- uzupełnienie istniejących nasadzeń róż i bylin (materiał roślinny Zamawiającego).

ŁAWKI

- mycie, konserwacja, wymiana uszkodzonych oraz uzupełnienie brakujących listew, malowanie jeśli będzie zachodzić taka potrzeba,
- zamontowanie wyrwanych ławek.

Uwaga!
Akcja naprawy i malowania ławek powinna zostać przeprowadzona wiosną, a później na bieżąco wg potrzeb i w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowników,


GRABY STOŻKOWATE

- formowanie minimum 2 razy w roku w formę stożkowatą. Termin wykonania Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym.

UWAGA!
W/W PARK JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW.


3. UTRZYMANIE PARKU BELZACKIEGO WRAZ Z CHODNIKIEM PRZYLEGŁYM DO TERENU PARKU OD UL. BELZACKIEJ.
Powierzchnia 53 333 m² (w tym 0,8 ha wód).

SPRZĄTANIE - 7 DNI W TYGODNIU

- bieżące zbieranie odpadów i innych zanieczyszczeń z terenów zielonych, chodników, alejek, itp. zgromadzenie w odpowiednich pojemnikach lub workach i wywóz (bezpośrednio po sprzątaniu) na składowisko odpadów, środkami transportu przystosowanymi do wywozu odpadów,
- sprzątanie w trakcie i po imprezach odbywających się w parku;
- zamiatanie zanieczyszczeń, piasku na terenach utwardzonych (chodniki, alejki, parkingi, place itp.) ręcznie lub sprzętem mechanicznym służącym do zamiatania oraz wywóz piasku i innych zanieczyszczeń na składowisko odpadów. Zamiatanie należy wykonywać w godzinach i w sposób nieuciążliwy dla przechodniów i mieszkańców,
- usuwanie skutków działalności bobrów, poprzez wyrównywanie terenu w miejscach zapadlisk, wywóz gałęzi, itp.,
- usunięcie gałęzi stwarzających niebezpieczeństwo dla ruchu pieszego, o ile nie wymaga to użycia sprzętów spoza wymienionych w formularzu oferty.

Uwaga!
Po czynnościach sprzątających nie mogą pozostawać pełne worki, kupki śmieci, czy też przepełnione kosze.

KOSZENIE TRAWNIKÓW (min. 8 razy w roku)

- trawy, chwastów kosiarkami mechanicznymi, zgrabienie trawy i wywóz (najpóźniej 24 godziny od koszenia) na kompostownię, uporządkowanie rozrzuconej trawy podczas koszenia z jezdni
i chodnika. Koszenie powinno się odbywać cyklicznie. Wykonawca będzie zobowiązany rozpocząć wykaszanie najpóźniej, gdy trawa osiągnie maksymalnie 15 cm. Po skoszeniu trawa powinna mieć wysokość od 2- 7 cm. Dopuszcza się pozostawienie w miejscu koszenia trawy zmulczowanej, tylko w porozumieniu z Zamawiającym.

Uwaga!
W celu wspomożenia rozwoju bioróżnorodności fauny i flory oraz ograniczenie użycia kosiarek i co za tym idzie emisji zanieczyszczeń, za zgodą Zamawiającego dopuszcza się na wyznaczonych powierzchniach ograniczenie koszenia do 2 razy w ciągu roku. Powierzchnia ta wynosi 15 000 – 20 000 m2.
Przy koszeniu należy zachować ostrożność w odległości ok 10 cm od pni drzew. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia nasadzeń w trakcie koszenia. Wykonawca na własny koszt będzie wymieniał drzewa i inne nasadzenia uszkodzone podczas koszenia.

KOSZE

- codzienne opróżnianie koszy (na odpady i na psie odchody), utrzymanie porządku wokół koszy oraz wywóz na składowisko odpadów,
- bieżąca konserwacja, naprawa koszy utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym,
- mycie koszy, utrzymanie w należytym stanie pod względem sanitarnym,
- wymiana uszkodzonych koszy.

STAW

- bieżące oczyszczanie stawu z roślin (np.: rzęsy wodnej) oraz innych nieczystości i odpadów,
- zgłaszanie szkód wyrządzanych przez bobry oraz zabezpieczanie miejsc niebezpiecznych.

LIŚCIE

- systematyczne grabienie i usuwanie liści w sposób nieuciążliwy dla przebywających w pobliżu osób oraz wywóz,
- grabienie liści powinno się odbywać w pierwszej kolejności z powierzchni alejek, natomiast
w drugiej kolejności z trawników, rabat kwiatowych itp.Uwaga!
W celu ograniczenia dla mieszkańców uciążliwości takich jak nadmierny hałas, imisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, Wykonawca ma obowiązek ograniczyć działanie dmuchaw tylko do sytuacji niezbędnych.

Uwaga!
W celu wspomożenia rozwoju bioróżnorodności fauny i flory oraz poprawy żyzności i wilgotności gleby i zapobieżeniu jej erozji, za zgodą Zamawiającego dopuszcza się pozostawianie niezgrabionych liści na wyznaczonych powierzchniach (15 000 – 20 000 m2).

ROŚLINNOŚĆ

- systematyczne usuwanie wyrastającej roślinności z alejek, chodników, asfaltu,
- zebranie nieczystości oraz wywóz na składowisko odpadów,
- usuwanie chwastów z rabat obsadzonych krzewami ozdobnym i bylinami,
- dokonywanie oprysków zapobiegających ponownemu wzrostowi roślin środkami nieszkodliwymi dla ludzi i zwierząt w sposób nieuciążliwy dla przechodniów i okolicznych mieszkańców.

ODŚNIEŻANIE CHODNIKÓW, ALEJEK

- systematyczne odśnieżanie alejek, chodników, przejść dla pieszych,
- zwalczanie śliskości, usuwanie zlodowaceń, błota, skuwanie naboi lodowych, w sytuacjach wyjątkowych dla zapewnienia bezpieczeństwa dopuszcza się posypywanie piaskiem, używanie soli lub w uzgodnieniu z Zamawiającym innego środka likwidującego śliskość,
- minimalna szerokość odśnieżonego chodnika - 1,5 m,
- odśnieżanie należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie, przy czym stosowanie urządzeń mechanicznych nie może powodować zniszczeń chodników i urządzeń (zawory, studzienki itp.),
- czynności związane z odśnieżaniem winny być wykonywane we wczesnych godzinach porannych najpóźniej do godz. 6-tej, a w przypadku utrzymywania się opadów śniegu lub gołoledzi po godz. 6-tej, sukcesywne usuwanie zagrożeń dla użytkowników ciągów pieszych,
- pełnienie dyżurów całodobowych.

Za zimowe utrzymanie alei parkowych Zamawiający uważa prace mające na celu całkowite wyeliminowanie lub zmniejszenie zakłóceń dla ruchu pieszego, wywołanych takimi czynnikami pogodowymi jak opady śniegu lub śliskość zimowa.
Wykonawca ma obowiązek zakupić i magazynować piach. Materiały stosowane do zwalczania śliskości zimowej powinny być składowane w specjalnie do tego przygotowanych magazynach stałych lub tymczasowych składowiskach, nie utrudniających ruchu pieszego oraz nie zakłócający estetyki danego miejsca.
W przypadku dłuższego braku opadów śniegu, braku prognozowanego opadu i przy dodatniej temperaturze, piach zastosowany do posypywania nawierzchni, należy usunąć.

ŁAWKI

- mycie, konserwacja ławek, wymiana uszkodzonych oraz uzupełnienie brakujących listew, malowanie jeśli będzie zachodzić taka potrzeba,
- zamontowanie wyrwanych ławek.

Uwaga!
Akcja naprawy i malowania ławek powinna zostać przeprowadzona wiosną, a później na bieżąco
wg potrzeb i w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowników,


ZASTAWKA

- regulacja stanu zwierciadła wody w stawie w zależności od wielkości dopływu wód,
- regularne oczyszczanie zastawek z odpadów, gałęzi, błota itp.

UWAGA!
W/W PARK JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW.

4. UTRZYMANIE PARKU IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO WRAZ
Z CHODNIKAMI I PARKINGAMI PRZYLEGŁYMI DO TERENU PARKU OD STRONY
UL. BELZACKIEJ I UL. KOTARBIŃSKIEGO.
Powierzchnia - 15 503 m².

SPRZĄTANIE - 7 DNI W TYGODNIU

- zbieranie odpadów i innych zanieczyszczeń z terenów zielonych, chodników, alejek, itp. zgromadzenie w odpowiednich pojemnikach lub workach i wywóz (bezpośrednio po sprzątaniu) na składowisko odpadów środkami transportu przystosowanymi do wywozu odpadów. Zbieranie zanieczyszczeń powinno być wykonywane na bieżąco,
- sprzątanie w trakcie i po imprezach odbywających się w parku;
- zamiatanie zanieczyszczeń, piasku na terenach utwardzonych (chodniki, alejki, parkingi, place itp.) ręcznie lub sprzętem mechanicznym służącym do zamiatania oraz wywóz piasku i innych zanieczyszczeń na składowisko odpadów. Zamiatanie należy wykonywać w godzinach i w sposób nieuciążliwy dla przechodniów i okolicznych mieszkańców.
- usunięcie gałęzi stwarzających niebezpieczeństwo dla ruch pieszego, o ile nie wymaga to użycia sprzętów spoza wymienionych w formularzu oferty.

Uwaga!
Po czynnościach sprzątających nie mogą pozostawać pełne worki, kupki śmieci, czy też przepełnione kosze.

KOSZENIE TRAWNIKÓW (min. 8 razy w roku)

- trawy, chwastów kosiarkami mechanicznymi, zgrabienie trawy i wywóz (najpóźniej 24 godziny od koszenia) na kompostownię, uporządkowanie rozrzuconej trawy podczas koszenia z jezdni
i chodnika. Koszenie powinno się odbywać cyklicznie. Wykonawca będzie zobowiązany rozpocząć wykaszanie najpóźniej, gdy trawa osiągnie maksymalnie 15 cm. Po skoszeniu trawa powinna mieć wysokość od 2 - 7 cm. Dopuszcza się pozostawienie w miejscu koszenia trawy zmulczowanej, tylko w porozumieniu z Zamawiającym.

Uwaga!
W celu wspomożenia rozwoju bioróżnorodności fauny i flory oraz ograniczenie użycia kosiarek i co za tym idzie emisji zanieczyszczeń na terenie miasta, za zgodą Zamawiającego dopuszcza się wyłączenie od 300 do 700 m2 powierzchni z regularnego koszenia, która będzie spełniała funkcje łąki kwietnej koszonej 2 razy w roku.
Przy koszeniu należy zachować ostrożność w odległości ok 10 cm od pni drzew. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia nasadzeń w trakcie koszenia. Wykonawca na własny koszt będzie wymieniał drzewa i inne nasadzenia uszkodzone podczas koszenia.

KOSZE

- codzienne opróżnianie koszy (na odpady i na psie odchody), utrzymanie porządku wokół koszy oraz wywóz na składowisko odpadów,
- bieżąca konserwacja, naprawa koszy utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym,
- mycie koszy, utrzymanie w należytym stanie pod względem sanitarnym,
- wymiana uszkodzonych koszy.

LIŚCIE

- systematyczne grabienie i usuwanie liści w sposób nieuciążliwy dla przebywających w pobliżu osób oraz wywóz,
- grabienie liści powinno się odbywać w pierwszej kolejności z powierzchni alejek, w drugiej kolejności z trawników, rabat kwiatowych itp.

Uwaga!
W celu ograniczenia dla mieszkańców uciążliwości takich jak nadmierny hałas, imisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, Wykonawca ma obowiązek ograniczyć działanie dmuchaw tylko do sytuacji niezbędnych.

ROŚLINNOŚĆ

- systematyczne usuwanie wyrastającej roślinności z alejek, chodników, asfaltu,
- zebranie nieczystości oraz wywóz na składowisko odpadów,
- usuwanie chwastów z rabat obsadzonych krzewami ozdobnym i bylinami,
- dokonywanie oprysków zapobiegających ponownemu wzrostowi roślin środkami nieszkodliwymi dla ludzi i zwierząt w sposób nieuciążliwy dla przechodniów i okolicznych mieszkańców.

ODŚNIEŻANIE CHODNIKÓW, ALEJEK

- systematyczne odśnieżanie alejek, chodników, przejść dla pieszych,
- zwalczanie śliskości, usuwanie zlodowaceń, błota, skuwanie naboi lodowych, w sytuacjach wyjątkowych dla zapewnienia bezpieczeństwa dopuszcza się posypywanie piaskiem, używanie soli lub w uzgodnieniu z Zamawiającym innego środka likwidującego śliskość,
- minimalna szerokość odśnieżonego chodnika - 1,5 m,
- odśnieżanie należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie, przy czym stosowanie urządzeń mechanicznych nie może powodować zniszczeń chodników i urządzeń (zawory, studzienki itp.),
- czynności związane z odśnieżaniem winny być wykonywane we wczesnych godzinach porannych najpóźniej do godz. 6-tej, a w przypadku utrzymywania się opadów śniegu lub gołoledzi po godz. 6-tej, sukcesywne usuwanie zagrożeń dla użytkowników ciągów pieszych,
- pełnienie dyżurów całodobowych.


Za zimowe utrzymanie alei parkowych Zamawiający uważa prace mające na celu całkowite wyeliminowanie lub zmniejszenie zakłóceń dla ruchu pieszego, wywołanych takimi czynnikami pogodowymi jak opady śniegu lub śliskość zimowa.
Wykonawca ma obowiązek zakupić i magazynować piach. Materiały stosowane do zwalczania śliskości zimowej powinny być składowane w specjalnie do tego przygotowanych magazynach stałych lub tymczasowych składowiskach, nie utrudniających ruchu pieszego oraz nie zakłócający estetyki danego miejsca.
W przypadku dłuższego braku opadów śniegu, braku prognozowanego opadu i przy dodatniej temperaturze, piach zastosowany do posypywania nawierzchni, należy usunąć.

ŁAWKI

- mycie, konserwacja ławek, wymiana uszkodzonych oraz uzupełnienie brakujących listew, malowanie jeśli będzie zachodzić taka potrzeba,
- zamontowanie wyrwanych ławek.

Uwaga!
Akcja naprawy i malowania ławek powinna zostać przeprowadzona wiosną, a później na bieżąco
wg potrzeb i w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowników.

UWAGA:

1. Wszelkie materiały, w tym chemię fontannową, usługi, robociznę, kierownictwo i sprzęt niezbędny do wykonania usługi dostarcza i zapewnia Wykonawca na swój koszt.
2. Wszystkie odpady powstałe w wyniku wykonania usługi są własnością Wykonawcy i zostaną przez niego wywiezione na kompostownie lub składowisko odpadów. Koszty związane
z usuwaniem, składowaniem, utylizacją i kompostowaniem odpadów ponosi w całości Wykonawca.
3. Wszelkie usługi należy wykonać zgodnie z obowiązującymi tym zakresie przepisami, z zasadami sztuki ogrodniczej oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i ppoż.
4. Prace objęte usługą stanowiącą przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonywać na bieżąco, sukcesywnie, po stwierdzeniu przez Wykonawcę konieczności wykonania tych prac,
w sposób zapewniający utrzymanie w czystości i należytym stanie porządkowym terenu objętego umową.
5. Wykonawca zapewni odpowiedni specjalistyczny sprzęt do zbiórki odpadów i nieczystości.
6. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z niniejszym przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji zamówienia na kwotę minimum 250 000,00 zł.
7. Wykonawca w trybie „awaryjnym” – w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku,
w sytuacji koniecznego usunięcia zatoru na przepustach przy stawach parkowych, zabezpieczenia zapadlisk zagrażających bezpieczeństwu, wynikających ze szkodliwej działalności bobrów – przystąpi do realizacji zlecenia telefonicznego w czasie określonym przez Wykonawcę w ofercie.
8. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o zaistniałych szkodach i sytuacjach mogących powodować zagrożenie na terenie wykonywanej usługi.

II. WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ OSÓB WYKONUJĄCYCH WSKAZANE CZYNNOŚCI PRZEZ ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA – ART. 29 UST. 3A USTAWY PZP.

1. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: pracowników fizycznych, bezpośrednio wykonujących prace przy realizacji zamówienia, tj.: osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1320).
2. Zamawiający wymaga zapewnienia przez cały okres obowiązywania umowy, obsady personalnej w/w pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten dotyczy również zastępstwa i zmiany osób dokonanej w trakcie realizacji zamówienia.
3. Wykonawca realizować będzie umowę zapewniając jej wykonanie przy wykorzystaniu wystarczającej ilości pracowników, którzy w szczególności:
- posiadają niezbędną do wykonywania prac wiedzę i umiejętności,
- posiadają uprawnienia do wykonywania prac, o ile są one wymagane przepisami szczególnymi,
- zatrudnieni są zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu Pracy.

Szczegółowe wymagania w tym zakresie zostały określone w projekcie umowy stanowiącym
Tom II IDW (SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Kasztanowa 31
Piotrków Trybunalski 97-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Miasto Piotrków Trybunalski - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Kasztanowa 31
Piotrków Trybunalski 97-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się