Dostawy różnych artykułów spożywczych na potrzeby Centrum Obsługi Administracji Rządowej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy różnych artykułów spożywczych do obiektów Centrum Obsługi Administracji Rządowej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 3 do SIWZ – Formularz asortymentowo - cenowy. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Istotnych postanowieniach umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dostawy bądź części dostawy w każdej pozycji asortymentowej. Zakres zamówienia może być pomniejszony do 30% (tj. zrealizowany nie mniej niż w 70%) ogólnej wartości zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego tytułu.
4. Ilość artykułów określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularzu asortymentowo-cenowymi, są ilościami szacunkowymi, które Zamawiający zamierza zrealizować w okresie obowiązywania umowy i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu artykułów w liczbie wskazanej w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym integralną część formularza oferty.
5. Jakość oferowanych przez Wykonawcę produktów winna być najwyższa i odpowiadać wymaganiom Zamawiającego, który w Załączniku nr 3 do SIWZ przywołał nazwy handlowe niektórych produktów odnosząc się do ich wysokiej jakości, tym oczekując zaoferowania produktów z porównywalnym składem (procentowaną zawartością składników), dopuszczając jednocześnie zaoferowania produktów równoważnych, mając na uwadze powyższe wskazania.
6. Ilekroć w treści SIWZ, w tym, w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym w Załączniku nr 3 - Formularzu asortymentowo - cenowym, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy, Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających produkty równoważne.
7. Przez produkty równoważne Zamawiający rozumie takie, które mają cechy techniczne, jakościowe lub funkcjonalne i użytkowe takie jak te, które zawiera opis przedmiotu zamówienia lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
8. Produkt równoważny winien posiadać wartości odżywcze i skład odpowiadające lub lepsze od wartości odżywczych i składu, wskazanych produktów, zawartych w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularzu asortymentowo - cenowym.
9. Wykonawca w Załączniku nr 3 do SIWZ – Formularzu asortymentowo - cenowym, w przypadku gdy oferuje produkt równoważny – wpisze równoważny i nazwę producenta, nazwę i symbol/nr katalogowy oferowanego produktu. Oznaczenie musi wskazywać tylko na jeden produkt.
10. Wykonawca w przypadku oferowania równoważnych zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą karty (charakterystyki) oferowanych produktów wystawione przez producenta, które zawierać będą opisy produktów.
11. Wszystkie oferowane przez Wykonawcę produkty winny spełniać wymagania przepisów prawnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej, w szczególności:
- Ustawy o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r., (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252);
- Ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z dnia 21 grudnia 2000 r. (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 2178 )

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Powsińska 69/71
Warszawa 02-903
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

 • Alkohole i produkty tytoniowe
 • Dania gotowe i specjalne produkty odżywcze
 • Grzyby
 • Kawa, herbata, napary
 • Mięso, drób, ryby i owoce morza
 • Nabiał
 • Napoje
 • Pieczywo
 • Produkty skrobiowe
 • Produkty spożywcze dla zwierząt
 • Przetwory owocowe i warzywne
 • Przetwory tłuszczowe
 • Przyprawy i dodatki do dań
 • Słodycze i przekąski

» Dane nabywcy

Centrum Obsługi Administracji Rządowej
ul. Powsińska 69/71
Warszawa 02-903
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się